Teksti suurus:

Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2011, 3

Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 21.01.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kollektiivlepingu seaduse” § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Andmekogu

  (1) Andmekogu nimetus on „Kollektiivlepingute andmekogu”, inglise keeles „Estonian Collective Agreements Register”. Andmekogu lühinimi on „klak”.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärk on Eestis sõlmitud kollektiivlepingute registreerimine.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (4) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 2.  Andmekogusse andmete esitamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1–3 ja 5 ning lõike 4 punktides 1–9 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on kollektiivlepingu sõlminud töötajate esindajal (andmete esitaja), kui kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõike 4 punktides 10–33 nimetatud andmed kannab andmekogusse andmete vastutav töötleja.

  (3) Kollektiivlepingu pooled vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

  (4) Andmed esitatakse andmekogusse elektrooniliselt.

§ 3.  Andmekogusse kantav kollektiivleping ja selle andmed

  (1) Andmete esitaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood;
  4) e-posti aadress;
  5) telefon.

  (2) Tööandja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tööandja tüüp;
  2) nimi;
  3) registreerimiskoodi olemasolul registreerimiskood;
  4) aadress;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) õiguslik vorm;
  8) tegevusala;
  9) töötajate arv;
  10) regioon;
  11) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud tööandjate puhul kõrgemalseisva tööandja nimi;
  12) kuuluvus tööandjate ühendusse või liitu.

  (3) Töötajate esindaja, näiteks ametiühingu või töötajate usaldusisiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) töötajate esindaja tüüp;
  2) nimi;
  3) registreerimiskoodi olemasolul registreerimiskood;
  4) aadress;
  5) telefon;
  6) e-posti aadress;
  7) ametiühingu kuuluvus töötajate ühendusse või liitu.

  (4) Kollektiivlepingu kohta kantakse andmekogusse järgmised põhiandmed:
  1) sõlmimise kuupäev;
  2) jõustumise kuupäev;
  3) kehtivuse aeg;
  4) avalikkusele kättesaadavus andmekogus;
  5) info riikliku lepitaja abi kohta lepingu sõlmimisel;
  6) lepinguga hõlmatud töötajate arv;
  7) töötajate ühendusse või liitu kuuluvate lepinguga hõlmatud töötajate arv;
  8) info, kas tegemist on laiendatud kollektiivlepinguga;
  9) laiendatud lepingu puhul väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise kuupäev ja info laiendatud tingimuste kohta;
  10) kokkulepe töötasutingimuste kohta;
  11) kokkulepe puhkusetingimuste kohta;
  12) kokkulepe kaugtöö tegemise kohta;
  13) kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta;
  14) kokkulepe lepingu ülesütlemise tingimuste kohta;
  15) kokkulepe koolitustingimuste kohta;
  16) kokkulepe lisasoodustuste kohta;
  17) kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta;
  18) kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta;
  19) kokkulepe töötajate esindaja õiguste ja kohustuste kohta;
  20) kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta;
  21) kokkulepe töötajate esindaja koolitustingimuste kohta;
  22) kokkulepe informeerimise ja konsulteerimise kohta;
  23) kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta;
  24) kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuste kohta võrreldes teiste töötajatega;
  25) kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme õiguste ja kohustuste kohta;
  26) kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta;
  27) kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kohta;
  28) kokkulepe töötajate esindaja töötervishoiu- ja tööohutustegevusse kaasamise kohta;
  29) kokkulepe tööolme kohta;
  30) kokkulepe tööõnnetus- või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta;
  31) kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ja nendega seotud tingimuste kohta;
  32) kokkulepe tervishoiuteenuste kohta;
  33) kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta.

  (5) Andmekogusse kantakse paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud või digitaalselt allkirjastatud kollektiivlepingu dokument.

  (6) Andmed kollektiivlepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise kohta esitatakse 15 tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisele, muutmisele või lõpetamisele järgnevast päevast.

§ 4.  Andmete muutmine ja parandamine

  (1) Andmete muutumise korral esitab andmete esitaja andmekogusse viivitamatult uued andmed.

  (2) Kui andmete vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõiged andmed või teda teavitatakse andmekogus olevatest ebaõigetest andmetest, peab ta kontrollima andmete õigsust ja ebaõiged andmed parandama.

  (3) Andmete vastutaval töötlejal on õigus esitada andmete esitajale ja kollektiivlepinguga seotud isikutele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (4) Andmete vastutav töötleja kustutab andmekogust selles olevad ebaõiged andmed, mida ei saa parandada.

  (5) Andmete vastutav töötleja peab arvestust andmekogu andmete muutmise ning ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.

§ 5.  Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

§ 6.  Andmekogusse andmete esitaja identifitseerimine ja autoriseerimine

  (1) Andmete esitamine andmekogusse eeldab esitaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (2) Esitaja identifitseeritakse digitaalse isikutunnistuse alusel.

  (3) Esitaja autoriseeritakse infosüsteemis.

§ 7.  Andmete avalikkus

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas „Isikuandmete kaitse seaduse”, „Avaliku teabe seaduse”, „Kollektiivlepingu seaduse” ja käesoleva põhimäärusega.

  (2) Andmekogu andmed, v.a isikuandmed, on avalikud.

  (3) Kollektiivlepingu dokument on avalik, kui pooled on vastava loa andnud.

  (4) Mitteavalik kollektiivlepingu dokument väljastatakse andmekogust andmete vastutavale töötlejale esitatud põhjendatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse alusel, milles on välja toodud andmesaaja seotus kollektiivlepinguga.

  (5) Andmete vastutav töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, mis viisil ja mis kollektiivleping käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel väljastati.

§ 8.  Juurdepääs kõigile andmetele

  (1) Andmekogust väljastatakse kõiki andmeid isikutele, kellele see on vajalik nende seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (2) Andmekogust väljastatakse andmeid, mis ei ole isikuandmed, põhjendatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse alusel teadus- ja rakendusuuringute läbiviimiseks.

  (3) Andmete vastutav töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, mis viisil ja milliseid andmeid käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel väljastati.

  (4) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse andmekogust tasuta, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 9.  Andmekogu turvaklass

  Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

§ 10.  Andmete säilitamine

  Andmekogu andmed säilitatakse alaliselt.

§ 11.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Andmekogu pidamise üle teevad järelevalvet andmekogu vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium oma pädevuse piires.

§ 12.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise üle otsustab sotsiaalminister. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas „Arhiiviseaduse” nõuetega.

§ 13.  Sotsiaalministri 2. jaanuari 2001. a määruse nr 2 „Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord” kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 2. jaanuari 2001. a määrus nr 2 „Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord” (RTL 2001, 5, 65) tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json