Teksti suurus:

Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2011, 4

Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus

Vastu võetud 22.01.2001 nr 8
RTL 2001, 14, 185
jõustumine 05.02.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2002RTL 2003, 6, 5217.01.2003
01.07.2003RTL 2003, 82, 121319.07.2003
13.04.2004RTL 2004, 45, 76230.04.2004
08.06.2006RTL 2006, 49, 89125.06.2006
30.06.2010RT I 2010, 44, 26312.07.2010, rakendatakse 01.07.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
25.01.2011RT I, 28.01.2011, 101.02.2011

Määrus kehtestatakse «Kinnistusraamatuseaduse» § 771 lõike 4 ja § 7716 alusel.
[RT I, 28.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

§ 1.  Andmetöötluskeskuse pidaja määramine

  Kinnistusraamatu andmetöötluskeskuse pidaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 2.  Andmetöötluskeskuse andmete koosseis
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

 (1) Andmetöötluskeskus sisaldab:
 1) kinnistusraamatu (registriosa, kinnistustoimiku ja kinnistuspäeviku) digitaalandmeid, mis salvestatakse maakohtus otse andmetöötluskeskuse põhiserverile;
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010- rakendatakse 01.07.2010]
 2) keskuse poolt põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud andmeid ja päringuprotokolle.

 (2) [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

 (3) [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

 (4) [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 3.  Põhi- ja lisaserverite andmed

 (1) Andmetöötluskeskuse põhiserveri andmeid tuleb kestvalt muutmata kujul säilitada. Neid võib kasutada üksnes lisaserveritele kopeerimiseks ja varukoopiate tegemiseks.

 (2) Lisaserveritel on lubatud andmetöötlus, mis ei muuda kinnistusregistriosade ja kinnitamispäeviku andmeid põhiserveri andmetest sisuliselt erinevaks.

§ 4.  Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded andmetöötluskeskusena on:
 1) põhiserveri andmehaldus, tagades andmete muutmata kujul säilitamise;
 2) isikute ja asutuste teabeteenindus
 21) teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;
 3) kinnistusraamatu infosüsteemi klassifikaatorite, koodide ja teatmike väljatöötamine ja rakendamine ning nende kooskõlla viimine muude riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavate süsteemidega;
 4) [Kehtetu]
 5) kinnistusraamatu (registriosa, kinnistustoimiku ja kinnistuspäeviku) digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning keskuses organisatsioonilise andmeturbe korraldamine.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010- rakendatakse 01.07.2010]
 51) elektrooniliselt esitatud kandedokumentide vastuvõtmise ja nende töötlemise võimaldamine;
 6) kinnistusosakondade abistamine infosüsteemi hooldus- ja arendustööde ning väljaõppe alal;
 7) kinnistusosakondade teavitamine asjaoludest andmete ebakorrektsuse kohta;
 8) kinnistusraamatu infosüsteemi testimise korraldamine.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 41.  [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 5.  Justiitsministeeriumile esitatavad andmed

 (1) Keskus:
 1) koostab Keskuse andmeturbe organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste abinõude kava ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
 2) koostab andmetöötluskeskuse jaoks kasutatavate riist- ja tarkvaravahendite nimekirja ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
 3) esitab Justiitsministeeriumile tema nõudmisel vajalikku statistikat kinnistusosakondade töö kohta.

 (2) Kinnistusraamatu infosüsteemi arendamisel ning teatmike ja klassifikaatorite väljatöötamisel ja muutmisel lähtub Keskus Justiitsministeeriumi seisukohtadest, sealhulgas sisulisi muudatusi teostab Justiitsministeeriumi eelneval nõusolekul.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 6.  Andmete kasutamine seadusega pandud ülesande täitmiseks

 (1) Kinnistusraamatu (registriosa ja kinnistustoimiku) arvutiandmetele võimaldatakse tasuta juurdepääs täidesaatva riigivõimu asutusele, kohtule, valla- ja linnavalitsusele, notarile ja kohtutäiturile seadusega pandud ülesande täitmiseks.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010- rakendatakse 01.07.2010]

 (2) Tasuta saadud andmeid võib edasi anda üksnes seaduses sätestatud juhul, vastasel juhul tuleb tasuda §-s 61 ettenähtud teenustasu.

 (3) Keskusega lepitakse kokku andmeedastuse viisid, päringuõiguslike isikute elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed ja muud asjaolud.

 (4) Keskusele teatatakse eelnevalt, kes on päringuid tegevad isikud ning millise seadusesätte alusel milliseid andmeid millisel hulgal nad vajavad.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 61.  Andmete kasutamine teenustasu eest
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

 (1) Paragrahvis 6 nimetamata asutustele ja isikutele võimaldatakse juurdepääs kinnistusraamatu (registriosa ja kinnistustoimiku) arvutiandmetele teenustasu eest Keskusega sõlmitud abonendilepingu alusel.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010- rakendatakse 01.07.2010]

 (2) Laekunud teenustasu kasutab Keskus Justiitsministeeriumi loal kinnistusraamatu teabeteeninduse ja infosüsteemi kulude katteks, sealhulgas juurdepääsuks vajalike tugiteenuste osutamiseks.

 (3) Teenustasu võetakse igakuise abonenditasuna 9,58 eurot iga algava lepingukuu eest, millele lisandub päringutasu. Abonenditasu kinnistusraamatu arvutiandmete kasutamise eest katab ka äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise abonenditasu.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

 (4) Päringutasu on 0,63 eurot iga päringuobjekti kohta tehtud iga päringu eest. Päringuobjektiks on iga kinnistu kohta avatud kinnistusregistriosa:
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]
 1) 1. jao «Kinnistu koosseis» digitaalandmed;
 2) 2. jao «Omanik» digitaalandmed;
 3) 3. jao «Koormatised ja kitsendused» ning 4. jao «Hüpoteegid» digitaalandmed.

 (41) Päringutasu hõlmab ka registriosa kohta avatud kinnistustoimikuga või selles sisalduva dokumendiga tutvumise tasu.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010- rakendatakse 01.07.2010]

 (5) Lisatöötlust vajavate andmete väljastamisel arvestatakse päringutasu vastuse koostamiseks kulunud tegeliku aja põhjal minutilise täpsusega, lähtudes 19,81-eurosest masintunni hinnast.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

 (6) Kui päringu esitajasoovil väljastatakse talle kinnistusraamatu digitaalandmed magnetkandjal või arvutiandmete väljatrükk postiga, liidetakse teenustasulevastavalt magnetkandja hind või postikulud.

 (7) Teenustasule lisandub käibemaks.

 (8) [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

§ 62.  Tasuta väljastatavad andmed

  Kinnistusregistriossa kantud kinnistu katastritunnuse, sihtotstarbe, asukoha ja pindala digitaalandmetega võimaldatakse kõigil veebipäringusüsteemis tasuta tutvuda.
[RT I, 28.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

§ 7.  Seniste määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]