Teksti suurus:

Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2011, 10

Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Vastu võetud 16.10.2003 nr 94
RTL 2003, 111, 1765
jõustumine 01.11.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2004RTL 2004, 7, 10126.01.2004
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
26.01.2011RT I, 28.01.2011, 631.01.2011

Määrus kehtestatkse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 7, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 8 ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti (edaspidi julgeolekuasutus) teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus (edaspidi salastatud töötaja) sotsiaalmaksu arvestamise ning tulumaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise ja kinnipidamise korra.

§ 2.   Üldpõhimõtted

  Salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse arvestamine (edaspidi maksuarvestus ) toimub julgeolekuasutuse valikul:
  1) üldises maksuarvestuse korras;
  2) varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu;
  3) salastatud töötaja registreerimisega äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjana.
[RT I, 28.01.2011, 6 - jõust. 31.01.2011]

§ 3.   Maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu

  Varistruktuuri või teeseldud isiku registreerimisel näidatakse tema ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist. Salastatud töötaja maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu toimub üldises maksuarvestuse korras.

§ 4.   Maksuarvestus füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise korral

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktis 3 nimetatud juhul näitab salastatud töötaja füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel oma ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötajale avatakse krediidiasutuses tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestuse pidamiseks vajalik konto (edaspidi topeltkonto).

  (3) Salastatud töötaja topeltkontole omavad juurdepääsu julgeolekuasutus ja julgeolekuasutuse juhi poolt selleks volitatud isikud ning kontot kasutatakse üksnes salastatud töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu maksmiseks.

  (4) Julgeolekuasutus maksab salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt arvestatud sotsiaalmaksu ja kinnipeetud tulumaksu selleks volitatud isikute kaudu salastatud töötaja topeltkontole.

  (5) Julgeolekuasutus teeb maksuseadustes füüsilisest isikust ettevõtjale sätestatud kohustuste täitmiseks salastatud töötaja eest sotsiaalmaksu ja tulumaksu avansilisi makseid.

  (6) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja täidab residendist füüsilise isiku deklaratsioonivormi E vastavalt julgeolekuasutuse ja Maksu- ja Tolliameti kokkuleppele.
[RTL 2004, 7, 101 - jõust. 26.01.2004]

§ 5.   Töötuskindlustusmakse arvestamine

  (1) Salastatud töötaja (kaasa arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja) ja julgeolekuasutuse variisiku töötuskindlustusmakse võib julgeolekuasutus kanda Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle ilma summat isikustamata. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud töötuskindlustusmakse üle Eesti Töötukassa arvele.

  (2) Töötuskindlustusmakse summad kajastatakse töötuskindlustuse andmekogus tagasiulatuvalt, kui kindlustatu on esitanud töötuskindlustushüvitise saamise avalduse.
[RTL 2004, 7, 101 - jõust. 26.01.2004]

§ 6.   Erineva maksuarvestuse lõppemine

  Pärast asjaolu äralangemist, mille tõttu isikut käsitatakse salastatud töötajana käesoleva määruse mõistes, toimub isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse arvestus ja tasumine üldises korras.

§ 7.   Erisused maksudeklaratsioonide esitamisel

  Julgeolekuasutuse poolt esitatud deklaratsioonivormi TSD punktides 4 ja 5 deklareeritud summad ei pea olema vastavuses deklaratsioonivormi TSD lisas 1 arvestatud sotsiaalmaksu ning kinnipeetud tulumaksu ja töötuskindlustusmakse summadega.
[RTL 2004, 7, 101 - jõust. 26.01.2004]

§ 8.   [käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json