Teksti suurus:

Siseministeeriumi põhimäärus

Siseministeeriumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2014, 3

Siseministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 31.05.2012 nr 39
RT I, 05.06.2012, 4
jõustumine 15.07.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2013RT I, 15.01.2013, 101.02.2013, osaliselt 01.04.2013
23.01.2014RT I, 28.01.2014, 201.02.2014, osaliselt 01.07.2014

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Siseministeerium

  (1) Siseministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse kohaselt antud ülesandeid oma valitsemisalas.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 2.   Aruandekohustuslikkus

  Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 3.   Ministeeriumi pitsat ja sümboolika

  (1) Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga vapipitsat, mille keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel (riigivapi suhtes) on sõna SISEMINISTEERIUM.

  (2) Ministeeriumil on oma embleem (lisa 1). Ministeeriumi embleemi võib kasutada ministeeriumi trükistel ja meenetel.

  (3) Ministeeriumil on teenetemärk (lisa 2) ja lipp (lisa 3).

  (4) Ministeeriumi teenetemärgi klassid on kuldteenetemärk ja hõbeteenetemärk.

  (5) Ministeeriumi kuldteenetemärk antakse ministrile, ministeeriumi kantslerile ja ministeeriumi asekantslerile ametist lahkumisel või muule isikule, kui tal on väärilisi teeneid ministeeriumi ees. Ministeeriumi teistele ametnikele ja töötajatele antakse kuldteenetemärk, kui neil on väärilisi teeneid ministeeriumi ülesannete täitmisel ja neile on varem antud hõbeteenetemärk.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (6) Ministeeriumi hõbeteenetemärk antakse ministeeriumi ametnikule ja töötajale vääriliste teenete eest ministeeriumi ülesannete täitmisel või muule isikule tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (7) Teenetemärgi andmise otsustab teenetemärgi komisjon ja otsuse kinnitab minister. Ministril on õigus erandina anda teenetemärk ilma komisjoni otsuseta.

  (8) Ministeeriumi teenetemärgi statuudi kehtestab siseminister käskkirjaga.

  (9) Teenetemärke antakse üldjuhul ministeeriumi aastapäeval. Erandina võib teenetemärke anda muul ajal vastavalt ministri otsusele.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

§ 4.   Ministeeriumi eelarve ja pangaarve

  Ministeeriumil on eelarve. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

§ 5.   Ministeeriumi dokumentide vormistamine

  (1) Ministeeriumi kirjaplangil ja üldplangil on ministeeriumi embleem.

  (2) Ministeeriumi õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja valitsusasutuste asjaajamiskorra kohaselt.

  (3) Ministeeriumi kirjaplanki ja üldplanki kasutavad vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale oma pädevuse piires kõik ministeeriumi allkirjaõiguslikud isikud.

§ 6.   Asukoht

  Ministeeriumi postiaadress on Pikk 61, 15065 Tallinn.

2. peatükk MINISTEERIUMI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

1. jagu Ministeeriumi tegevusvaldkond 

§ 7.   Valitsemisala

  (1) Ministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine, piirivalve-, kriisireguleerimise, kodakondsus- ja migratsiooni- ja päästevaldkonna ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine, kohaliku omavalitsuse arendamine, regionaalhalduse ning regionaalarengu ja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa territoriaalse koostöö kavandamine ja koordineerimine, osalemine Euroopa Liidu turvalisuse alase poliitika kujundamises, ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigiline korraldamine ja järelevalve, rahvastiku toimingutega seotud küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

  (2) Ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste (edaspidi koos valitsemisala asutus) pädevus ministeeriumi tegevusvaldkondades olevate ülesannete täitmisel on sätestatud nende põhimäärustes (v.a maavalitsused).

§ 8.   Ministeeriumi ülesannete täitmine

  (1) Ministeeriumi ülesanne on seadustes, põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute tegemine lähtudes ministeeriumi valitsemisalast ning ministeeriumi ja tema valitsemisala arengukavas toodud strateegilistest eesmärkidest.

  (2) Ministeerium täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega pandud ülesandeid.

2. jagu Ministeeriumi ülesanded 

§ 9.   Riigi sisejulgeoleku tagamine

  Riigi sisejulgeoleku tagamisel töötab ministeerium välja riigi põhiseadusliku korra ja riigisaladuse kaitse, riigi vastu suunatud luuretegevuse, terrorismi, korruptsiooni, julgeolekut ohustavate süütegude ennetamise ja tõkestamise ning majandusjulgeoleku tagamise alase poliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.02.2013]

§ 10.   Avaliku korra kaitsmine

  Avaliku korra kaitsmisel töötab ministeerium välja avaliku korra kaitse ja väljakutsete teenindamise, julgestustegevuse, süütegude ennetamise, tõkestamise, avastamise ja menetlemise ning kriminalistika alase poliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.

§ 11.   Kodakondsus- ja migratsioonivaldkond

  Kodakondsus- ja migratsioonivaldkonnas töötab ministeerium välja välismaalaste, kodakondsus-, migratsiooni-, varjupaiga-, isiku identiteedi halduse, Eesti kodaniku ja välismaalase isikut tõendavate dokumentide väljaandmise, ebaseadusliku sisserände ennetamise ja tõkestamise ning välismaalase päritoluriiki tagasipöördumise poliitika, töötab koos asjaomaste ministeeriumidega välja viisapoliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.

§ 12.   Piirivalvevaldkond

  Piirivalvevaldkonnas töötab ministeerium välja riigipiiri valvamise, piirikontrolli teostamise, piirirežiimi tagamise, merepääste, lennupääste, merereostuse avastamise ja merereostustõrjetöö poliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.02.2013]

§ 13.   Päästevaldkond

  Päästevaldkonnas töötab ministeerium välja ennetustöö, päästetöö, demineerimistöö, tuleohutusjärelevalve ja hädaabiteadete menetlemise alase poliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.02.2013]

§ 14.   Kriisireguleerimise valdkond

  Kriisireguleerimise valdkonnas töötab ministeerium välja kriisireguleerimispoliitika, suunab ja koordineerib asjaomaste valitsusasutuste tegevust ja täidab talle hädaolukorra seadusega pandud ülesandeid, samuti kogub ja vahendab operatiivinformatsiooni ning koordineerib riigisisese ja rahvusvahelise teabe kogumist ja analüüsimist hädaolukorra korral.

§ 15.   Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamise ja koordineerimise korraldamine

  Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamisel ja koordineerimisel ministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib riigi kohaliku omavalitsuse poliitikat, Eesti kodanikuühiskonna arengut toetavat poliitikat ja Eesti kohanimede ametliku korraldamise ja kasutamise poliitikat oma pädevuse piires ning aitab kaasa kohalike omavalitsuste ja nende liitude ning kodanikuühenduste koostööle Vabariigi Valitsusega.

§ 16.   Regionaalhalduse korraldamine

  Regionaalhalduse korraldamisel ministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib riigi regionaalhalduse poliitikat, riigi territooriumi haldusjaotuse, haldusterritoriaalse korralduse ja asustusjaotuse küsimusi ning kavandab ja koordineerib vastava poliitika elluviimist, määrab kindlaks maavalitsustega seonduvaid strateegilisi arengusuundi, koordineerib nende elluviimist ning teostab sellega seonduvat järelevalvet, koordineerib riikliku järelevalve teostamist maavanemate poolt, koordineerib ja korraldab maavalitsuste haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal-, tervishoiu-, ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist koostöös asjaomaste ministeeriumidega.

§ 17.   Regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise korraldamine

  Regionaalarengu kavandamisel ja koordineerimisel ministeerium analüüsib ja prognoosib riigi regionaalarengut, analüüsib, kavandab ja koordineerib riigi regionaalpoliitikat, analüüsib harupoliitika mõju regionaalarengule, nõustab sellel teemal teisi ministeeriume, koordineerib maakondade sotsiaal-majandusliku arengu kavandamise ja arendustegevusega seotud ülesannete täitmist maavalitsuste poolt, korraldab riigi regionaalpoliitiliste toetuste ja programmide elluviimist, kohalikule ja regionaalarengule suunatud Euroopa Liidu struktuuriabi ettevalmistamist ning vastavate toetusmeetmete kavandamist ja elluviimist, koordineerib ja korraldab Euroopa territoriaalse koostöö ning Euroopa Liidu naabruspoliitika piiriülese koostöö edendamisele suunatud Euroopa Liidu struktuuriabi ettevalmistamist ning vastavate rakenduskavade ettevalmistamist ja elluviimist, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika kavandamist ja elluviimist oma pädevuse piires ning koordineerib Euroopa territoriaalse arenguga seotud tegevuste kavandamist ja elluviimist.

§ 18.   Ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine

  Ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamisel ministeerium suunab ja edendab üleriigilist planeerimisalast tegevust, kujundades metoodilisi aluseid planeeringute koostamiseks, koostab üleriigilist planeeringut ja jälgib selle integreerimist harupoliitikasse, nõustab ruumilise planeerimise alal teisi ministeeriume, teostab maakonnaplaneeringute üle järelevalvet, suunab ruumilise planeerimise alase tegevuse kaudu regionaalarengut ja keskkonna kasutust, korraldab ruumilise planeerimise alast koostööd riigisisesel ning rahvusvahelisel tasandil.

§ 19.   Rahvastiku toimingutega seotud asjade korraldamine

  Rahvastiku toimingutega seotud asjade korraldamisel ministeerium kavandab, korraldab ja koordineerib rahvastikusündmuste ja isikunime alast poliitikat, juhendab rahvastikusündmuste dokumenteerimist ja sellega seonduvaid tegevusi, täidab rahvastikuregistri vastutava töötleja ülesandeid, hoiab, täiendab ja kasutab Eesti perekonnaarhiivi, osaleb valimiste korraldamisel, tagades valijate arvestuse, ning teostab rahvastikusündmuste, isikunime ja rahvastikuregistri alast järelevalvet.

§ 20.   Kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine

  Kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamisel ministeerium aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning usuliste ühenduste ja nende struktuuriüksuste vaheliste suhete arendamisele ning majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja kultuuriliste probleemide lahendamisele, osaleb Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide saavutamiseks vajalike strateegiate väljatöötamises, abistab vajaduse korral võimaluste piires usulisi ühendusi ning nende struktuuriüksusi enesekorralduse teostamisel, korraldab vastavate lepingute alusel ja täitmiseks kirikuvaradega seotud küsimusi ning analüüsib ja üldistab usuelu küsimusi.

§ 21.   Siseteenuste valdkond

  Siseteenuste valdkonnas töötab ministeerium välja ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala ühtse infotehnoloogia-, infoturbe-, dokumendihaldus-, rahandus-, personali-, hanke- ja varahalduspoliitika, koordineerib õigusloome ja õigusteeninduse korraldamist, suunab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust ning korraldab teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.02.2013]

3. peatükk MINISTEERIUMI JUHTIMINE 

1. jagu Siseminister 

§ 22.   Ministeeriumi juhtimine

  Ministeeriumi juhib siseminister.

§ 23.   Siseministri pädevus

  (1) Siseminister korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi riigi sisejulgeoleku tagamisel ja avaliku korra kaitsmisel ning piirivalve-, kodakondsus- ja migratsiooni-, kriisireguleerimise ja päästevaldkonnas.

  (2) Ministeeriumi ja temale alluvate valdkondade juhtimisel siseminister:
  1) vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ja otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest;
  2) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimused, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  3) vastutab Euroopa Liidu õiguse rakendamise eest ministeeriumi valitsemisala piires;
  4) vastutab Eesti seisukohtade kujundamise eest Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning esindab Eestit Euroopa Liidu Nõukogus ministeeriumi valitsemisala küsimustes;
  5) korraldab Eesti esindamise Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides ning Euroopa Komisjoni komiteedes, töögruppides ja eksperdikohtumistel ministeeriumi valitsemisala küsimustes;
  6) nimetab Eesti esindaja või esitab kandidaadi vastavalt ministeeriumi valitsemisalale Euroopa Liidu institutsioonidesse, agentuuridesse ja asutustesse, kui see ei ole antud Vabariigi Valitsuse pädevusse;
  7) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  8) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu-, väärteo- ja kriminaalmenetluses;
  9) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;
  10) korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ühinemise ettevalmistamist ning esindab ministeeriumi rahvusvahelises suhtlemises oma valdkonnas välissuhtlemisseadusega ettenähtud korras;
  11) koordineerib ja korraldab ministeeriumi ning valitsemisala asutuste rahvusvahelist koostööd ning ministeeriumi tegevust, mis seondub rahvusvaheliste või teiste riigiüleste organisatsioonide liikmesusega;
  12) korraldab teiste ministeeriumide abistamise ministeeriumi valitsemisalasse puutuvate küsimuste lahendamisel;
  13) kinnitab ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja temale alluvate struktuuriüksuste põhimäärused, samuti ministeeriumi valitsemisalas oleva asutuse teenistuskohtade koosseisu, asjaajamise ja töökorralduse, kehtestab ministeeriumi teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või annab volitusi teenistuskohtade koosseisu, asjaajamise ja töökorralduse kinnitamiseks ning teenistuskohtade teenistusgruppideks liigituse kehtestamiseks;
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]
  131) kinnitab kantslerile ja asekantsleritele vahetult alluvate osakondade loetelud või volitab asekantsleritele vahetult alluvate osakondade loetelusid kinnitama kantsleri;
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]
  14) kinnitab ministeeriumi töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad või annab selleks volitusi ning ministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirja;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  15) sõlmib lepinguid või volitab selleks vajaduse korral kantslerit või teisi isikuid;
  16) nimetab ministeeriumi kantsleri ettepanekul ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste peadirektorid, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, ministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri, sisejulgeolekupoliitika asekantsleri, päästepoliitika asekantsleri ja varade asekantsleri, temale alluvate ministeeriumi struktuuriüksuste juhatajad või sõlmib ja lõpetab kantsleri ettepanekul nendega töölepingud või volitab selleks kantslerit, määrab distsiplinaarkaristusi, sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepingud ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  161) kohaldab ergutusi seaduses sätestatud juhtudel;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  17) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  18) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti muude ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse üle, vajaduse korral paneb teenistusliku järelevalve ministeeriumi ametiisikute tegevuse üle ministeeriumi kantslerile;
  19) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
  20) esitab Vabariigi Valitsusele rahandusministri kaudu ettepanekud ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle, sh Euroopa Liidu eraldatud vahendite, abi, toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise üle;
  21) kinnitab riigieelarvest lähtudes ministeeriumi valitsemisala asutuste eelarved, kontrollib nende täitmist ning vajaduse korral teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
  22) vastutab ministeeriumi raamatupidamise eest, kinnitab majandusaasta aruande ning esitab selle Vabariigi Valitsusele;
  23) kinnitab valitsemisala strateegilise arengukava;
  24) korraldab riigivara valitsemist kooskõlas riigivaraseaduse ja teiste õigusaktidega;
  25) otsustab ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumiste korraldamise;
  26) teeb ministeeriumi hallatava riigiasutuse moodustamisotsuse, kinnitab selle põhimääruse ja eelarve ning määrab struktuuri, asjaajamise korra ja töökorralduse, kui see ei ole sätestatud ministri määrusest kõrgemalseisva õigusaktiga;
  27) pärib aru ministeeriumi ametnikelt ja töötajatelt ja ministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidelt;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  28) moodustab komisjone, nõukogusid ja töörühmi ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  29) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi;
  30) annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
  31) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega või antud peaministri korraldusega.

§ 24.   Siseministri õigusaktid

  (1) Siseminister annab ministeeriumi ja valitsemisala juhtimisel ning ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi teenistusalastes ja üksikküsimustes.

  (2) Siseministri määrused, käskkirjad ja kirjalikud korraldused registreeritakse ministeeriumi asjaajamiskorra kohaselt.

2. jagu Regionaalminister 

§ 25.   Regionaalministri pädevus

  (1) Regionaalminister juhib ministeeriumi struktuuriüksusi, mis tegelevad kohaliku omavalitsuse arengu, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamise ja koordineerimisega, ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigilise korraldamise ja järelevalvega, rahvastiku toimingute alaste ja rahvastikuregistri pidamisega seotud küsimustega, ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamisega.

  (2) Temale alluvate valdkondade juhtimisel regionaalminister:
  1) vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ja otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest;
  2) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimused, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele või ametnikele;
  3) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  4) vastutab Euroopa Liidu õiguse rakendamise eest oma valdkonna piires;
  5) vastutab Eesti seisukohtade kujundamise eest Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning esindab Eestit Euroopa Liidu Nõukogus oma valdkonna küsimustes;
  6) korraldab Eesti esindamise Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides ning Euroopa Komisjoni komiteedes, töögruppides ja eksperdikohtumistel oma valdkonna küsimustes;
  7) nimetab Eesti esindaja või esitab kandidaadi vastavalt ministeeriumi valitsemisalale Euroopa Liidu institutsioonidesse, agentuuridesse ja asutustesse, kui see ei ole antud Vabariigi Valitsuse pädevusse;
  8) koordineerib ja korraldab ministeeriumi rahvusvahelist koostööd ning tegevusi, mis seonduvad Eesti osalemisega Euroopa Liidu territoriaalses ja piiriüleses koostöös, osaleb ruumilise planeerimise alastes koostöövõrgustikes;
  9) korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ühinemise ettevalmistamist ning esindab ministeeriumi rahvusvahelises suhtlemises oma valdkonnas välissuhtlemisseadusega ettenähtud korras;
  10) korraldab teiste ministeeriumide abistamise oma valdkonda puutuvate küsimuste lahendamisel;
  11) kinnitab temale alluvate ministeeriumi struktuuriüksuste põhimäärused;
  12) sõlmib lepinguid või volitab selleks vajaduse korral kantslerit või teisi isikuid;
  13) nimetab ministeeriumi kantsleri ettepanekul ametikohale ja vabastab ametikohalt regionaalvaldkonna asekantsleri, temale alluvate ministeeriumi struktuuriüksuste juhatajad või sõlmib ja lõpetab nendega töölepingu või volitab selleks kantslerit ning määrab distsiplinaarkaristusi;
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]
  14) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt regionaalministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  15) moodustab komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
  16) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras temale alluvate ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisala asutuste ja nende ametiisikute tegevuse üle, vajaduse korral paneb teenistusliku järelevalve ministeeriumi ametiisikute tegevuse üle ministeeriumi kantslerile;
  17) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud tema valitsemisel olevate küsimuste kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle, sh Euroopa Liidu eraldatud vahendite, abi, toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise üle;
  18) teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku maavanema ametikohale nimetamiseks;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  19) otsustab ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumiste korraldamise;
  20) pärib aru temale alluvate struktuuriüksuste ametnikelt ja töötajatelt ja maavanemalt;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  21) teeb maavanema ettepanekul Vabariigi Valitsusele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;
  22) kinnitab riigieelarvest lähtudes maavalitsuste eelarved, kontrollib nende täitmist ning vajaduse korral teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
  23) kinnitab maavalitsuste ja nende hallatavate asutuste ühtse raamatupidamis-, personali- ja palgaarvestuse dokumentide menetlemise korra;
  24) kinnitab majandusaasta aruande;
  25) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi;
  26) annab Vabariigi Valitsusele aru regionaalministri tegevusest;
  27) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega või antud peaministri korraldusega.

§ 26.   Regionaalministri õigusaktid

  (1) Regionaalminister annab temale alluvate ministeeriumi struktuuriüksuste juhtimisel ja maavalitsuste tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi teenistusalastes ja üksikküsimustes.

  (2) Regionaalministri määrused, käskkirjad ja kirjalikud korraldused registreeritakse ministeeriumi asjaajamiskorra kohaselt.

3. jagu Kantsler 

§ 27.   Kantsler

  Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.

§ 28.   Kantsleri ülesanded

  Kantsler:
  1) juhib asekantslerite ning teiste talle vahetult alluvate ametnike ja töötajate tööd;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  2) koordineerib ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevust ning teeb siseministrile ja regionaalministrile ettepanekuid nende struktuuri, teenistuskohtade koosseisu, asjaajamise ja töökorralduse kohta;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  3) koordineerib ministeeriumi valitsemisala arengukava ja teiste strateegiliste dokumentide koostamist ning ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu ettevalmistamist;
  4) tagab ministeeriumi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste loomise;
  5) käsutab siseministri ja regionaalministri kinnitatud eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid, kinnitab ministeeriumi eelarveüksuste eelarved ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  6) korraldab riigivara kasutamist siseministrilt ja regionaalministrilt saadud volituste piires kooskõlas riigivaraseadusega või volitab selleks varade asekantsleri;
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]
  7) teostab riigihankeid siseministrilt ja regionaalministrilt saadud volituste piires või volitab selleks varade asekantsleri;
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]
  8) annab kaasallkirja siseministri määrusele ja regionaalministri määrusele;
  9) hoiab ministeeriumi vapipitsatit, mille kasutamise kord on kehtestatud ministeeriumi asjaajamiskorras;
  10) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud need, kelle nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt siseminister või regionaalminister;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  11) sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi töötajatega;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  12) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele ametnike ametijuhendid;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  13) määrab enda poolt teenistusse võetud ametnikele distsiplinaarkaristusi;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  14) [kehtetu - RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  15) pärib aru ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidelt nende tegevuse kohta ning teeb siseministrile ja regionaalministrile ettepanekuid ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidele distsiplinaarkaristuste määramiseks;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  16) korraldab ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisala asutuste põhimääruste ja ministeeriumi töökorraldust reguleerivate juhendite ja kordade väljatöötamist ning esitab need vajaduse korral vastavalt valdkonnale kinnitamiseks siseministrile või regionaalministrile;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  17) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja raamatupidamise sise-eeskirja;
  18) moodustab komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
  19) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid ja esindab ministeeriumi seoses oma teenistuskohustuste täitmisega või siseministrilt või regionaalministrilt saadud volituste piires;
  20) annab siseministri või regionaalministri teadmisel loa ministeeriumi valitsemisala asutuse juhi välislähetuseks;
  21) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud või siseministri või regionaalministri antud ülesandeid.

§ 29.   Kantsleri käskkirjad ja teenistusalased korraldused

  (1) Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses ettenähtud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks, ministeeriumi ametnike teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks, ministeeriumi struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud kantsleri käskkirjast kõrgemalseisva õigusaktiga.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Ministeeriumi asekantslerite ja struktuuriüksuste juhtimisel ning ministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimisel ja korraldamisel annab kantsler ministeeriumi asekantsleritele ja struktuuriüksuste juhtidele ning ministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidele suulisi ja kirjalikke korraldusi teenistusalastes ja üksikküsimustes.

  (3) Kantsleri käskkirjad ja kirjalikud korraldused registreeritakse ministeeriumi asjaajamiskorra kohaselt.

§ 30.   Kantsleri asendamine

  Kantsleri äraolekul asendab teda siseministri käskkirjaga määratud asekantsler.

4. jagu Asekantsler 

§ 31.   Asekantsler

  (1) Ministeeriumi koosseisus on sisejulgeolekupoliitika asekantsleri, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri, päästepoliitika asekantsleri, regionaalvaldkonna asekantsleri ja varade asekantsleri ametikoht.
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

  (2) Asekantsleri pädevus oma vastutusala juhtimisel:
  1) juhib temale vahetult alluvate osakonnajuhatajate tööd, korraldab temale alluvate osakondade tööd osakonnajuhatajate kaudu ning juhib temale vahetult alluvate ministeeriumi ametnike ja töötajate tööd;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  2) koordineerib oma juhitavas valdkonnas riigisiseste ja Euroopa Liidu strateegiliste dokumentide, arengukavade ja õigusaktide eelnõude ning muude riigisiseste ja riikidevaheliseks koostööks vajalike dokumentide koostamist ja rakendamist, tagab nende kooskõla teiste valdkondade analoogiliste dokumentidega ning ministeeriumiväliste institutsioonide, huvirühmade ja avalikkuse informeerimise ja töösse kaasamise;
  3) koordineerib oma juhitavas valdkonnas ministeeriumi osakondade ja ministeeriumi valitsemisala asutuste vahelist tegevust, korraldab teenistuslikku järelevalvet ning teeb siseministrile, regionaalministrile või kantslerile ettepanekuid ministeeriumi osakonna või valitsemisala asutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu, asjaajamise ja töökorralduse kohta;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  4) koordineerib Eesti seisukohtade kujundamist Euroopa Liidu otsustusprotsessis oma valdkonnas;
  5) teeb kantslerile ettepanekuid ministeeriumi eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;
  6) käsutab siseministrilt, regionaalministrilt või kantslerilt saadud volituste piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  7) esindab ministeeriumi siseministrilt või regionaalministrilt saadud volituste piires;
  8) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele ametnikele distsiplinaarkaristuste määramiseks;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  9) täidab muid siseministri, regionaalministri või kantsleri antud või muude õigusaktidega talle pandud ülesandeid;
  10) tagab temale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.

§ 32.   Asekantsleri teenistusalased korraldused

  (1) Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvatele osakonnajuhatajatele ning nõunikele suulisi ja kirjalikke korraldusi teenistusalastes ja üksikküsimustes.

  (2) Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel ministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidele suulisi ja kirjalikke korraldusi teenistusalastes ja üksikküsimustes.

  (3) Kirjalikud korraldused registreeritakse ministeeriumi asjaajamiskorra kohaselt.

§ 33.   Asekantsleri asendamine

  Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri määratud teine asekantsler või osakonnajuhataja.
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

5. jagu Osakonnajuhataja 

§ 34.   Osakonnajuhataja ülesanded

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  2) täidab temale antud juhised ja korraldused või teatab nende täitmise takistustest;
  3) annab temale alluvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  4) allkirjastab või kinnitab osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
  5) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb asekantslerile ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, struktuuriüksuse ametnike palkade, töötajate töötasude, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise kohta;
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  7) kirjutab alla ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
  8) käsutab kantslerilt saadud volituste piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  9) täidab muid siseministri, regionaalministri, kantsleri või asekantsleri antud ülesandeid.

  (2) Osakonnajuhataja täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.

6. jagu Nõunikud 
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

§ 341.   Nõunikud

  (1) Ministeeriumi struktuuri kuuluvad väljaspool struktuuriüksusi vahetult siseministrile või regionaalministrile alluvad ministri nõunikud ja ministeeriumi nõunikud ning vahetult kantslerile või asekantslerile alluvad ministeeriumi nõunikud.

  (2) Ministri nõuniku ja ministeeriumi nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse siseministri, regionaalministri või kantsleri kinnitatava nõuniku ametijuhendiga või nõunikuga sõlmitava töölepinguga.
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

4. peatükk MINISTEERIUMI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

1. jagu Osakond ja asekantslerite vastutusala 

§ 35.   Ministeeriumi osakond, selle struktuur ja põhiülesanded

  (1) Ministeeriumi osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, kellel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Osakonnad töötavad välja oma valdkonda kuuluva poliitika, strateegiate ja õigusaktide eelnõud, tagavad väljatöötatud eelnõude vastavuse põhiseadusele, teistele seadustele ja õigusaktidele, menetlevad kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõusid, korraldavad lepingute väljatöötamist ja sõlmimist, jälgivad lepingutega võetud kohustuste täitmist, viivad läbi teenistuslikku järelevalvet ning korraldavad oma valdkonnas rahvusvahelist koostööd.

  (3) Osakonna struktuur, õigused, kohustused ja täpsemad ülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimääruses, mille kinnitab vastavalt kas siseminister või regionaalminister.

  (4) Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused ja bürood.

§ 36.   Ministeeriumi osakonnad ja nende põhiülesanded
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

  (1) Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna põhiülesanded on ministeeriumi Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise ning välissuhtluse koordineerimine ja korraldamine ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas.

  (2) Infohaldusosakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja tema valitsemisala infotehnoloogia- ja dokumendihalduspoliitika väljatöötamine ja rakendamise koordineerimine.

  (3) Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on avalikkuse teavitamine ministeeriumi tegevusest, ministeeriumi juhtkonna nõustamine kommunikatsiooni ja avaliku arvamuse valdkondades ning ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste kommunikatsiooni- ja turundusprojektide koordineerimine.

  (4) Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna põhiülesanded on korrakaitse- ja kriminaalpoliitika väljatöötamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste korrakaitse- ja kriminaalpoliitikat puudutava tegevuse koordineerimine.

  (5) Migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna põhiülesanded on kodakondsus-, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika väljatöötamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodakondsus-, migratsiooni- ja piirivalvealase tegevuse koordineerimine.

  (6) Personalipoliitika osakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste personalipoliitika väljatöötamine ja selle elluviimise korraldamine, siseturvalisuse valdkonna teenistusalaste õigusaktide väljatöötamine ning ministeeriumi valitsemisala asutuste personali- ja koolitusalase tegevuse koordineerimine.

  (7) Planeeringute osakonna põhiülesanded on üleriigilise planeerimisalase tegevuse suunamine ja koordineerimine, üleriigilise planeeringu koostamine, maakonnaplaneeringute üle järelevalve teostamine ning planeerimisalane nõustamine ja planeerimisalase koostöö korraldamine.

  (8) Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna põhiülesanded on pääste- ja kriisireguleerimispoliitika väljatöötamine, kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste päästealase tegevuse koordineerimine.

  (9) Rahandusosakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste finantsarvestuse, eelarvestamise ja juhtimisarvestuse valdkonna poliitika väljatöötamine ning selle rakendamise koordineerimine.

  (10) Rahvastiku toimingute osakonna põhiülesanded on rahvastikusündmuste ja isikunime valdkonna poliitika väljatöötamine, rahvastikusündmuste dokumenteerimise ja sellega seonduvate tegevuste juhendamine, rahvastikuregistri vastutava töötleja ülesannete täitmine, Eesti perekonnaarhiivi hoidmine, täiendamine ja kasutamine, valimistel valijate arvestuse tagamine ning rahvastikusündmuste-, isikunime- ja rahvastikuregistrialase järelevalve korraldamine.

  (11) Regionaalarengu osakonna põhiülesanded on regionaalpoliitika kavandamine ja koordineerimine, sealhulgas regionaalarengule suunatud toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamise korraldamine, regionaalvaldkonna Euroopa Liidu otsustusprotsessides osalemise korraldamine ning regionaalvaldkonna õigusloome korraldamine ja koordineerimine.

  (12) Regionaalhalduse osakonna põhiülesanded on kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse, kodanikuühiskonna ja kohanimede korraldamise poliitika väljatöötamine ning maavalitsuste tegevuse koordineerimine.

  (13) Siseauditi osakonna põhiülesanded on ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesannete täitmine, korraldamine ja koordineerimine, samuti sisekontrollisüsteemide toimimise hindamine ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes ning ettepanekute tegemine sisekontrollisüsteemi parandamiseks, et aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste eesmärkide saavutamisele.

  (14) Sisejulgeolekupoliitika osakonna põhiülesanded on sisejulgeolekupoliitika väljatöötamine ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste sisejulgeolekualase tegevuse koordineerimine.

  (15) Strateegiaosakonna põhiülesanded on ministeeriumi ning valitsemisala arengu- ja tegevuskavade alase töö, samuti ministeeriumi poliitikakujundamise, analüüsivõimekuse ja töökorralduse koordineerimine ja toetamine.

  (16) Teabeseireosakonna põhiülesanded on operatiivinformatsiooni ja hädaolukordadele või neid põhjustada võivatele sündmustele reageerimisega seotud riigisisese ja rahvusvahelise teabe kogumine, talletamine, analüüsimine ja vahendamine ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste, teiste ministeeriumide, Riigikantselei ja Vabariigi Valitsuse siseturvalisuse alase informeerituse tagamiseks.

  (17) Usuasjade osakonna põhiülesanded on usulisi ühendusi puudutava poliitika väljatöötamine, usulistele ühendustele eraldatud toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine ja usuelu küsimuste analüüsimine.

  (18) Varahaldusosakonna põhiülesanded on ministeeriumi varahaldus- ja hankepoliitika väljatöötamine, ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine ning ministeeriumi ja vajaduse korral ministeeriumi valitsemisala puudutavate riigihangete läbiviimine.

  (19) Välisvahendite osakonna põhiülesanded on siseturvalisuse valdkonnale eraldatud Euroopa Liidu finantsvahenditest ja muudest välisvahenditest rahastatavate toetusmeetmete väljatöötamise korraldamine, toetusmeetmete rakendamise korraldamine ja järelevalve teostamine välisvahendite kasutamise üle.

  (20) Õigusosakonna põhiülesanded on ministeeriumi õigusteeninduse tagamine ja õigusloome horisontaalse koordinatsiooni korraldamine ning ministeeriumi valitsemisala õigusteeninduse koordineerimine ja ühtlustamine.
[RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

§ 37. - § 44.
[Kehtetud - RT I, 28.01.2014, 2 - jõust. 01.02.2014]

5. peatükk MINISTEERIUMI KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD 

§ 45.   Komisjonid, nõukogud ja töörühmad ning nende moodustamine

  (1) Siseminister või regionaalminister võib ministeeriumi valitsemisalas oma valdkonna raames moodustada nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu või töörühma (edaspidi komisjon).

  (2) Kantsler võib moodustada komisjoni ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisala asutuste töö koordineerimiseks üksikküsimuse lahendamisel.

  (3) Komisjonid moodustatakse siseministri, regionaalministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ja teenindav struktuuriüksus.

  (4) Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni töö dokumenteerimise, sh komisjoni koosolekute protokollimise.

  (5) Komisjoni liikmeks võib määrata teise valitsusasutuse ametnikke ja töötajaid selle valitsusasutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.
[RT I, 15.01.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (6) Komisjoni ülesannete täitmise kohta annab komisjoni esimees aru vastavalt siseministrile või regionaalministrile või kantslerile, kui komisjoni moodustamise käskkirjas ei ole määratud teisiti.

  (7) Komisjonil on õigus saada ministeeriumi struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt tööks vajalikke andmeid ja dokumente.

  (8) Ministri ja kantsleri moodustatud komisjonil võib olla ka otsuste langetamise õigus, kui see tuleneb otseselt seadusest.

§ 46.   Teised komisjonid ja nõukogud

  (1) Peatükis sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Ministeeriumi teenindamisel olevate valitsuskomisjonide asjaajamise korraldamiseks määrab vastutava struktuuriüksuse siseminister või regionaalminister.

6. peatükk TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 47.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametiisikute, ministeeriumi valitsemisala asutuste ja nende juhtide aktide ning toimingute üle teostab vastavalt oma valdkonnale siseminister või regionaalminister.

  (2) Vastavalt oma valdkonnale võib siseminister või regionaalminister teenistusliku järelevalve korras teha kantslerile või asekantslerile või osakonnajuhatajale ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

  (3) Siseminister või regionaalminister võib oma käskkirjaga teenistusliku järelevalve algatamise ja vastavate otsuste langetamise ministeeriumi ametnike toimingute üle panna kantslerile. Kantsleril on õigus teha asekantslerile või osakonnajuhatajale ülesandeks ministeeriumi ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamise ning vastavate dokumentide ja seletuste kogumise teenistusliku järelevalve teostamiseks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 48. – § 49. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 50.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2012. a.

Lisa 1 Siseministeeriumi embleem

Lisa 2 Siseministeeriumi teenetemärgid

Lisa 3 Siseministeeriumi lipp

/otsingu_soovitused.json