Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine parkide piiride ja asukoha täpsustamise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2020, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine parkide piiride ja asukoha täpsustamise tõttu

Vastu võetud 23.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruses nr 213 „Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 27–31 järgmises sõnastuses:

„27) Ervita mõisa park2
28) Karinu mõisa park4
29) Käru mõisa park5
30) Seidla mõisa park6
31) Väinjärve mõisa park4.”;

2) esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

3) määrust täiendatakse neljanda, viienda ja kuuenda normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

4 Park on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 23. jaanuari 1959. a otsusega nr 14 „Vanade parkide ja veekogude kaitse alla võtmisest Paide rajoonis”.

5 Park on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsusega nr 1 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis”.

6 Park on kaitse alla võetud Tapa Rajooni TSN Täitevkomitee 14. juuli 1959. a otsusega nr 78 „Looduskaitse organiseerimisest Tapa rajoonis”.”;

4) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaartidega „Ervita mõisa park”, „Karinu mõisa park”, „Käru mõisa park”, „Seidla mõisa park” ja „Väinjärve mõisa park” (lisatud)1.

(2) Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2016. a määruses nr 92 „Rapla maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas 10 esitatud kaart „Käru mõisa park” tunnistatakse kehtetuks.

(3) Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 174 „Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused” § 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide täiendamise kohta;
2) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. juuni 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/469 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitsealuste parkide välispiirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa kaardid:

Ervita mõisa park 

Karinu mõisa park 

Käru mõisa park 

Seidla mõisa park 

Väinjärve mõisa park 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json