Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2020, 3

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” §-s 36 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Info- ja varahaldusosakonna põhiülesanded on ministeeriumi dokumendihalduse korraldamine ja selle koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldamine ministeeriumis, ministeeriumi infoturbepoliitika väljatöötamine ja rakendamine, vajaduse korral ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste varade ning info- ja kommunikatsioonisüsteemide projektide juhtimine, ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamine ning ministeeriumi siseteeninduse ja töökeskkonna tagamine.”;

2) lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna põhiülesanded on kodakondsus- ja rändevaldkonna poliitika väljatöötamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodakondsus- ja rändealase tegevuse koordineerimine.”;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna põhiülesanded on kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika väljatöötamine ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika alase tegevuse koordineerimine.”;

4) lõige 16 sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Strateegia- ja arendusosakonna põhiülesanded on ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste strateegilise planeerimise korraldamine ja koordineerimine ning tegevuskavade täitmise seire ja analüüs, ministeeriumi ja tema valitsemisala teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni koordineerimine ja toetamine, samuti ministeeriumi poliitikakujundamise ja analüüsivõimekuse toetamine, ministeeriumi ja tema valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, digitaalsete andmete ning varade alase poliitika väljatöötamine ja koordineerimine.”;

5) lõige 19 tunnistatakse kehtetuks;

6) lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Õigusosakonna põhiülesanded on õigusloome koordineerimine ja õigusloomes ühtsete põhimõtete, terminikasutuse ja metoodika tagamine, ministeeriumi väljatöötatavate õigusaktide eelnõude omavahelise seostatuse, põhiseadusele ja seadustele vastavuse ning keelelise korrektsuse tagamine, vajaduse korral õigusaktide eelnõude väljatöötamises osalemine, ministeeriumi õigusteeninduse tagamine, riigi kohtus esindamise korraldamine, ministeeriumi hankepoliitika väljatöötamine ning ministeeriumi ja vajaduse korral ministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimine.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. veebruaril 2020. a.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 4–6 jõustuvad 1. märtsil 2020. a.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Mart Helme
Siseminister

Riina Solman
Rahvastikuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json