Teksti suurus:

Rapla maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2020, 4

Rapla maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Vastu võetud 25.08.2016 nr 92
RT I, 27.08.2016, 3
jõustumine 06.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2020RT I, 28.01.2020, 107.02.2020

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Parkide piirid

  Järgmiste Rapla maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaartidel määruse lisades1:
  1) Alu mõisa park2 (lisa 1);
  2) Eidapere mõisa park3 (lisa 2);
  3) Haimre mõisa park4 (lisa 3);
  4) Ingliste mõisa park2 (lisa 4);
  5) Jädivere mõisa metsapark5 (lisa 5);
  6) Kehtna mõisa park2 (lisa 6);
  7) Kodila mõisa park2 (lisa 7);
  8) Konuvere mõisa park5 (lisa 8);
  9) Kuusiku mõisa park6 (lisa 9);
  10) [Kehtetu - RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]
  11) Lelle mõisa park2 (lisa 11);
  12) Lohu mõisa park2 (lisa 12);
  13) Maidla mõisa park6 (lisa 13);
  14) Ohulepa mõisa park6 (lisa 14);
  15) Orgita mõisa park4 (lisa 15);
  16) Pahkla mõisa park2 (lisa 16);
  17) Purila mõisa park2 (lisa 17);
  18) Russalu mõisa park5 (lisa 18);
  19) Sillaotsa talu dendraarium7 (lisa 19);
  20) Sutlema mõisa park6 (lisa 20);
  21) Teenuse mõisa park5 (lisa 21);
  22) Tohisoo mõisa park2 (lisa 22);
  23) Vaimõisa mõisa park4 (lisa 23);
  24) Valgu mõisa park8 (lisa 24);
  25) Valtu mõisa park2 (lisa 25);
  26) Vana-Vigala mõisa park ja Hirvepark9 (lisa 26);
  27) Velise mõisa park5 (lisa 27);
  28) Vigala kiriku pastoraadi park10 (lisa 28).

§ 2.   Puistute piirid

  Järgmiste Rapla maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaartidel määruse lisades:
  1) Kapa männik6 (lisa 29);
  2) Keava lehiste katsekultuur alleega3 (lisa 30);
  3) Kuningapalu2 (lisa 31);
  4) Kohatu kadastik7 (lisa 32);
  5) Pajaka tammik4 (lisa 33).

§ 3.   Kaitsekord

  Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord ning kaitse-eesmärk on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”.

§ 4.   Piiride kehtestamise põhjendused

  Määruse seletuskirjas11 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide täiendamise kohta;
  2) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 3. juuni 2015. a käskkirjaga nr 528 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Park või puistu on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. märtsi 1959. a otsusega nr 1 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis”.

3 Park või puistu on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsusega nr 92 „Looduskaitsest Rapla rajoonis”.

4 Park või puistu on kaitse alla võetud Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 27. mai 1958. a otsusega nr 48 „Looduskaitse organiseerimisest Märjamaa rajoonis”.

5 Park on kaitse alla võetud Märjamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 14. septembri 1960. a otsusega nr 85 „Looduskaitse laiendamisest Märjamaa rajoonis”.

6 Park või puistu on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a üldkohustusliku otsusega nr 2 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis”.

7 Puistu on kaitse alla võetud Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis”.

8 Park on kaitse alla võetud Pärnu-Jaagupi Rajooni TSN Täitevkomitee 3. oktoobri 1958. a otsusega nr 203 „Looduskaitse organiseerimisest Pärnu-Jaagupi rajoonis”.

9 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis”.

10 Park on kaitse alla võetud Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 28. oktoobri 1974. a otsusega nr 258 „Muudatuste ja täienduste kohta rajooni looduskaitse objektide nimekirjas”.

11 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Lisa 1 Alu mõisa park

Lisa 2 Eidapere mõisa park

Lisa 3 Haimre mõisa park

Lisa 4 Ingliste mõisa park

Lisa 5 Jädivere mõisa metsapark

Lisa 6 Kehtna mõisa park

Lisa 7 Kodila mõisa park

Lisa 8 Konuvere mõisa park

Lisa 9 Kuusiku mõisa park

Lisa 10 Käru mõisa park
[Kehtetu - RT I, 28.01.2020, 1 - jõust. 07.02.2020]

Lisa 11 Lelle mõisa park

Lisa 12 Lohu mõisa park

Lisa 13 Maidla mõisa park

Lisa 14 Ohulepa mõisa park

Lisa 15 Orgita mõisa park

Lisa 16 Pahkla mõisa park

Lisa 17 Purila mõisa park

Lisa 18 Russalu mõisa park

Lisa 19 Sillaotsa talu dendraarium

Lisa 20 Sutlema mõisa park

Lisa 21 Teenuse mõisa park

Lisa 22 Tohisoo mõisa park

Lisa 23 Vaimõisa mõisa park

Lisa 24 Valgu mõisa park

Lisa 25 Valtu mõisa park

Lisa 26 Vana-Vigala mõisa park ja Hirvepark

Lisa 27 Velise mõisa park

Lisa 28 Vigala kiriku pastoraadi park

Lisa 29 Kapa männik

Lisa 30 Keava lehiste katsekultuur alleega

Lisa 31 Kuningapalu

Lisa 32 Kohatu kadastik

Lisa 33 Pajaka tammik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json