Teksti suurus:

Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2020, 10

Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord1

Vastu võetud 23.01.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 117 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrusega kehtestatakse jäätmearuande (edaspidi aruanne) andmekoosseis ja esitamise kord.

  (2) Aruanne on dokument, mis sisaldab andmeid jäätmeseaduse § 117 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku (edaspidi aruande esitaja) jäätmealase tegevuse kohta.

  (3) Tegevuskoht käesoleva määruse tähenduses on jäätmekäitluskoht, jäätmete tekkekoht või muu jäätmekäitlustegevusega seotud koht.

§ 2.  Aruande esitamine

  (1) Aruande esitaja esitab Keskkonnaametile aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi infosüsteem) iga kalendriaasta 31. jaanuariks.

  (2) Aruandeaasta, mille kohta teavet esitatakse, on eelmise kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

  (3) Aruanne esitatakse iga tegevuskoha kohta eraldi. Jäätmete koguja ja vedaja, kellel ei ole püsivat tegevuskohta, esitab aruande üleriigiliselt või iga maakonna kohta eraldi.

  (4) Kui aruande esitaja ei tegelenud aruandeaastal jäätmete tekitamise ega käitlemisega, sisestab aruandja infosüsteemi aruande, millel on täidetud üksnes tiitelleht.

§ 3.  Aruande andmekoosseis

  (1) Aruanne sisaldab järgmisi üldisi andmeid aruande esitaja ja tegevuskoha kohta:
  1) aruande esitaja nimi, registrikood või isikukood; postiaadress (tänava nimi, majanumber, sihtnumber, asula);
  2) aruande koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress ning telefoninumber;
  3) tegevuskoha nimetus, kood, asukoha aadress;
  4) tegevuskoha põhitegevusala ja muud tegevusalad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi.

  (2) Aruandes esitatakse järgmine teave aruande esitaja jäätmealase tegevuse kohta:
  1) jäätmeliigi nimetus ja jäätmekood jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud jäätmete liigitamise korra ja jäätmenimistu kohaselt;
  2) laoseis aruandeperioodi algul;
  3) aruande esitaja tootmis- või muu tegevuse tulemusel tekkinud jäätmete kogused, välja arvatud jäätmekäitluses tekkinud (sekundaarsed) jäätmete kogused;
  4) jäätmekäitluse tulemusel tekkinud (sekundaarsed) jäätmete kogused;
  5) settelaadsete jäätmete keskmine kuivainesisaldus (protsentides) tekkinud jäätmetes (massiprotsentides);
  6) teistelt isikutelt saadud jäätmete kogused, jäätmeid üle andnud isiku nimi, registrikood ja tegevuskoht omavalitsuse täpsusega;
  7) kodumajapidamistelt saadud jäätmed nende omavalitsuste kaupa, kust üle antud jäätmed pärinesid;
  8) imporditud jäätmete kogused, jäätmeid üle andnud isiku nimi, registrikood ja päritoluriik;
  9) muu sissetulek, sealhulgas selgitus tekkepõhjuste kohta;
  10) taaskasutatud jäätmete kogused ja jäätmete taaskasutamistoiming jäätmeseaduse § 15 lõike 8 alusel kehtestatud toimingute nimistu kohaselt;
  11) settelaadsete jäätmete keskmine kuivainesisaldus (protsentides) taaskasutatud jäätmetes (massiprotsentides);
  12) kõrvaldatud jäätmete kogused ja jäätmete kõrvaldamistoiming jäätmeseaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud toimingute nimistu kohaselt;
  13) teistele isikutele antud jäätmete kogused, jäätmeid vastu võtnud isiku nimi, registrikood ja tegevuskoht omavalitsuse täpsusega;
  14) eksporditud jäätmete kogused, jäätmeid vastu võtnud isiku nimi, registrikood, sihtkohariik ja edasise käitlustoimingu taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingu kood;
  15) muu väljaminek, sealhulgas selgitus tekkepõhjuste kohta;
  16) laoseis aruandeperioodi lõpul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–16 ja lõikes 6 nimetatud info esitatakse iga jäätmeliigi kohta eraldi.

  (4) Aruandes märgitakse jäätmete kogused tonnides kogusest oleneva täpsusega järgmiselt:

Kogus tonnides
Täpsus
1
0,001
1–10
0,01
10–100
0,1
100–1000
1

  (5) Suuremad jäätmetekitajad eristatakse ning kantakse aruandesse eraldi, kui jäätmekäitlejale üle antav summaarne jäätmekogus ületab aastas tavajäätmete korral 10 tonni ja ohtlike jäätmete korral 100 kilogrammi.

  (6) Aruande esitaja, kes on kohustatud andma aru jäätmete ülekannetest väljapoole tegevuskohta andmete kandmiseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse (E-PRTR) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17), artikli 5 lõike 1(b) kohaselt, esitab lisaks järgmised andmed:
  1) tavajäätmete ülekanded väljapoole tegevuskohta, sealhulgas käitlustoimingu nimetus, jäätmete kogus, koguse määramise meetod, meetodi nimetus ja meetodi kirjeldus;
  2) ohtlike jäätmete riigisisesed ülekanded, sealhulgas käitlustoimingu nimetus, jäätmete kogus, koguse määramise meetod, meetodi nimetus ja meetodi kirjeldus;
  3) ohtlike jäätmete riikidevahelised ülekanded väljapoole tegevuskohta, sealhulgas käitlustoimingu nimetus, jäätmete kogus, koguse määramise meetod, meetodi nimetus ja meetodi kirjeldus, taaskasutaja või kõrvaldaja nimi, postiaadress ja riik ning tegeliku taaskasutamis- või kõrvaldamiskoha aadress ja riik.

§ 4.  Jäätmearuande kontrollimine

  (1) Keskkonnaamet kontrollib aruande 30 päeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Kui Keskkonnaamet ei nõustu aruandes esitatud andmetega või jäätmearuande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti juhul, kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, teeb Keskkonnaamet aruande esitajale põhjendatud ettepaneku andmeid kontrollida ja määrab tähtaja parandatud aruande esitamiseks.

  (3) Esitatud aruandega nõustumise korral annab Keskkonnaamet infosüsteemis sellekohase kinnituse.

§ 5.  Rakendussäte

  2019. aasta aruanne esitatakse Keskkonnaametile infosüsteemis 60 päeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17).

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json