Teksti suurus:

Ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.01.2022 otsus nr 56

Ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.01.2022

Ekspordi riikliku tagamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) kindlustatud isik – tagatisevõtja või muu nimeliselt määratletud juriidiline isik, kellega seotud riski käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava kindlustuslepingu alusel tagatakse;
32) vahendaja – kindlustuslepingus kindlaks määratud tagatisevõtjast erinev kindlustatud isik, kellega seonduvat riski tagatisevõtja kindlustab;”;

2) paragrahvi 2 punktis 4 asendatakse sõnad „andja ei ole võlgnik” sõnadega „andja ja kindlustatud isik ei ole võlgnikud”;

3) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui eksporditagatise andmisega seotud tootmis- või krediidiperiood kestab või nimetatud perioodid koos kestavad vähem kui kaks aastat, võib eksporditagatise anda ka juhul, kui kindlustuslepingus on määratud tagatisevõtjast erinev kindlustatud isik. Vahendaja eksporditehingusse kaasamise korral on eksporditagatise andmine lubatud tingimusel, et kaup müüakse või teenus osutatakse võlgnikule ning kauba või teenuse eest maksmise kohustus tekib võlgnikul. Kui eksporditehingust tulenev nõue võlgniku vastu kuulub vahendajale, peab tagatisevõtjale kuuluma nõue vahendaja vastu.

(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud juhul mõistetakse tagatisevõtjale tekkinud kahjuna ka kahju, mille on põhjustanud tagatisevõtjast erinevale kindlustatud isikule eksporditehingust tuleneva nõude täitmata jätmine. Tagatisevõtjale eksporditehingust tuleneva nõude ja võlgniku poolt tagatisevõtja suhtes täitmisele kuuluva rahalise kohustuse kohta käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud juhul vastavalt ka tagatisevõtjast erinevale kindlustatud isikule eksporditehingust tuleneva nõude ja võlgniku poolt sellise kindlustatud isiku suhtes täitmisele kuuluva kohustuse korral.”;

4) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) käesoleva seaduse § 9 lõikes 31 sätestatud juhul tagatisevõtjast erineva kindlustatud isiku nimi ja registrikood.”;

5) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse arv „191 734 946” arvuga „400 000 000”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json