Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses äriregistri seaduse rakendamisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2023, 2

Justiitsministri määruste muutmine seoses äriregistri seaduse rakendamisega

Vastu võetud 26.01.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punktide 1–3, § 35, § 40 lõike 6, § 51 lõike 2 ja § 54 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 4 lõike 6, § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punkti 1, § 40 lõike 6, äriseadustiku § 4 lõike 6”;

2) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „„Äriseadustiku” § 53 lõikes 5” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 42 lõikes 3”;

3) paragrahvi 12 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „osanike nimekirja,”;

4) paragrahvi 23 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2, hooneühistuseaduse § 5 lõike 3 ja § 8 lõike 4, kinnistusraamatuseaduse § 74 lõike 7 ja § 75 lõike 5, konsulaarseaduse § 301 lõike 4, notariaadiseaduse § 41, § 7, § 8 lõike 1, § 16 lõike 5, § 241, § 30 lõike 5, § 31 lõike 1, § 40 lõike 2, § 53 lõike 2 ja § 57, tõestamisseaduse § 13 lõike 8, võlaõigusseaduse § 120 lõike 1, äriregistri seaduse § 40 lõike 6 ning äriseadustiku § 149 lõike 4 ja § 151 lõike 2 alusel notari ametitegevuse, teiste tõestamisõiguslike isikute poolt tõestamistoimingute tegemise ja notariaadi tegevuse korraldamiseks.”.

§ 3.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punktide 3 ja 4, § 5111 lõike 1, § 5113,” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punktide 1–3, § 54 lõike 1, äriseadustiku”;

2) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „kirikute ja koguduste seaduse § 19 lõike 1,”;

3) paragrahvi 11 punktis 5 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku §-s 46” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 49 lõigetes 1 ja 2”;

4) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 525 lõikes 2” tekstiosaga „tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 5951”;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku §-s 46” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 49 lõigetes 1 ja 2”;

6) paragrahvi 34 lõike 11 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 33 lõikes 10, § 50 lõikes 4, §-s 5256 ja mittetulundusühingute seaduse §-s 1113” tekstiosaga „äriregistri seaduse §-s 35”;

7) paragrahvi 52 punktis 1 asendatakse tekstiosa „äri-, avalikku-,” tekstiosaga „avalikku- ega”;

8) paragrahvi 52 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) avalikke toimikuid – alatiselt;”;

9) paragrahvi 52 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 61 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „avaliku- ja äritoimikuga” tekstiosaga „avaliku toimikuga”;

11) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Avaliku- ja äritoimikuga” tekstiosaga „Avaliku toimikuga”;

12) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 70” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 32 lõike 2”;

13) paragrahvi 78 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kätte” sõnadega „selleks ette nähtud infosüsteemi vahendusel või”;

14) paragrahvis 84 asendatakse sõna „äritoimikutest” sõnaga „avalikest toimikutest”;

15) paragrahvi 87 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 68 lõikes 1” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 2 lõikes 1”;

16) paragrahvi 87 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Äriseadustiku § 68 lõikes 1” tekstiosaga „Äriregistri seaduse § 2 lõikes 1”;

17) paragrahvi 92 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 98 punktis 5, § 104 punktis 3, § 110 punktis 3, § 1193 punktis 2 ja § 1198 punktis 2 asendatakse sõna „kinnitamise” sõnaga „jõustumise”;

19) paragrahvi 98 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) äriregistri seaduse § 64 lõike 1 alusel juriidilise isiku registrisse ennistamine tegevuse jätkamiseks ning selle alus ja muud võimalikud asjaolud;”;

20) paragrahvi 1011 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 702 lõike 1” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 48 lõike 1”;

21) paragrahvi 102 lõike 1 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 107 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 1191 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „, kui see erineb korteriomandite asukoha aadressist”;

24) paragrahvi 1196 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 204 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 5111 teise lause” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 54 lõike 3 punkti 1”;

26) paragrahvi 208 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 213 lõike 2 punkti 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahv 214 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 215 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „äritoimik” sõnadega „avalik toimik” vastavas käändes;

30) paragrahvi 215 lõike 1 punktis 13, § 216 lõike 1 punktis 7 ning § 217 lõike 1 punktis 9 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 32” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 37 lõigete 2 ja 3 ning § 45”;

31) paragrahvi 235 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 4” tekstiosaga „äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punkti 3”;

32) paragrahvi 246 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „, kui osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite registris”;

33) paragrahvi 246 lõike 1 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvis 252 asendatakse tekstiosa „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse teabesüsteemi” tekstiosaga „e-äriregistri”;

35) paragrahvi 257 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registriosakond esitab lähtudes äriregistri seaduse § 58 lõike 2 punktist 3 arvutivõrgu kaudu järelepärimise ühingu või sihtasutuse kustutamise loa saamiseks Maksu- ja Tolliametile.”;

36) paragrahvi 259 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) muudest andmebaasidest, milles olevate andmete kontrollimine on seadusega ette nähtud.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. veebruaril 2023. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 3 ja 4 ning § 3 punkt 32 jõustuvad 1. septembril 2023. a.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json