Teksti suurus:

Noorte püsi- ja projektlaagrite toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.01.2023, 13

Noorte püsi- ja projektlaagrite toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse noorte püsi- ja projektlaagrite toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, andmise, andmisest keeldumise, kasutamise ja aruandluse tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on toetada noorte püsi- ja projektlaagri pidajaid noorsootöö tegevuste arendamisel ning noortele suunatud tegevuste kättesaadavuse parendamisel.

§ 3.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noorte püsilaager (edaspidi püsilaager) on laager noorsootöö seaduse § 3 punkti 4 tähenduses;
  2) noorte projektlaager (edaspidi projektlaager) on laager noorsootöö seaduse § 3 punkti 5 tähenduses;
  3) laagrituusik on laagrivahetuses osalemise pääse, mille alaliikideks on tavatuusik ja soodustuusik;
  4) tavatuusik on laagrivahetuses osalemise pääse noorele, kes ei kuulu vähemate võimalustega noorte sihtgruppi;
  5) soodustuusik on laagrivahetuses osalemise pääse vähemate võimalustega, sh vähekindlustatud ja suurperede või asenduskodu noorele, erivajadustega noortele, jt vähemate võimalustega noorele.

§ 4.  Toetus ja toetatavad tegevused

  (1) Toetuse eelarve kehtestab haridus- ja teadusminister ministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga.

  (2) Toetust võib anda:
  1) vähemalt 6 ööpäeva kestva püsilaagri korraldamiseks ja läbiviimiseks;
  2) vähemalt 6 ööpäeva kestva projektlaagri korraldamiseks ja läbiviimiseks.

§ 5.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust püsi- ja projektlaagri korraldamiseks on õigus taotleda äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutusel või avalik-õigusliku juriidilisel isikul, kellel on laagri toimumise ajaks püsi- või projektlaagri tegevusluba.

  (2) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tegutsenud vähemalt 6 kuud ning tema tegevusala on noorsootöö, sh huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine, noorte tervise edendamine, noorte juhendamine ning õpetamine või nõustamine;
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  3) tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;
  4) tal puuduvad tähtajaks esitamata majandusaasta aruanded;
  5) tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti ees varasemad täitmata kohustused;
  6) taotleja tagab, et laagri juhataja ja kasvatajad vastavad lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
  7) taotleja tagab, et laagris töötavad noorsootöötaja kutse- või osakutse tunnistusega isikud arvestusega, et:
      1) 15 noore kohta on laagris vähemalt üks kvalifitseeritud laagrikasvataja või
      2) 10 erivajadusega noore kohta on laagris vähemalt üks kvalifitseeritud laagrikasvataja.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab tähtaegselt taotluse Haridus- ja Noorteameti poolt avalikustatud elektroonilise taotluskeskkonna kaudu. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

  (2) Taotleja kirjeldab taotluses laagri tegevuste vastavust käesoleva määruse lisas kirjeldatud hindamiskriteeriumitele.

  (3) Taotluses esitatakse:
  1) taotleja üldandmed, sealhulgas laagri toimumiskohaks olev kohalik omavalitsus;
  2) projektlaagri puhul tegevusloa taotluse staatus;
  3) laagri eelarve ja tuusikute päevamaksumus;
  4) laagri päevakava;
  5) kavandatud laagrivahetuste ning noorte arv vahetuste lõikes.

§ 7.  Taotluste menetlemine ja hindamine

  (1) Taotlusi menetleb Haridus- ja Noorteamet (edaspidi taotluse menetleja).

  (2) Taotluse menetleja võib kaasata taotluste sisulisse hindamisse eksperte.

  (3) Taotluse menetleja kontrollib taotleja ja taotluse vastavust nõuetele. Puuduste korral teavitab taotluse menetleja taotlejat taotluskeskkonna kaudu.

  (4) Taotluse menetlejal on õigus enne toetuse eraldamise ettepaneku tegemist nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist käesoleva määruse §-s 5 nimetatud teabe õigsuse ja asjakohasuse hindamiseks.

  (5) Puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks on taotlejal aega kuni viis tööpäeva. Kui toetuse taotleja nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (6) Toetuse taotleja on kohustatud:
  1) võimaldama kontrollida taotluse nõuetele vastavust ja esitatud andmete vastavust tegelikkusele;
  2) esitama taotluse menetlejale nõutud vormil, viisil ja tähtajaks täiendavat informatsiooni taotluse kohta;
  3) teavitama taotluse menetlejat viivitamatult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse andja otsust või toetuse taotleja poolt oma kohustuste täitmist;
  4) teavitama taotluse menetlejat, kui ta on saanud või taotleb samade tegevuste läbiviimiseks toetust teistest riigieelarvelistest meetmest või kohalikust omavalitsusest.

  (7) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise kogumaht ei ületa toetuseks ettenähtud eelarvevahendeid, esitab taotluse menetleja Haridus- ja Teadusministeeriumile (edaspidi toetuse andja) ettepaneku rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.

  (8) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise kogumaht ületab toetuseks ettenähtud eelarvevahendeid, esitab taotluse menetleja toetuse andjale ettepaneku rahuldada kõik taotlused osaliselt või paremusjärjestuse alusel, vastavalt käesoleva määruse lisas kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

  (9) Projektlaagrile toetuse eraldamise ettepanek tehakse siis, kui projektlaagri pidaja on esitanud taotluse menetlejale käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tegevusloa.

  (10) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel hinnatakse taotlusi lähtudes lisas toodud hindamiskriteeriumitest.

§ 8.  Toetuse määrad

  (1) Toetuse eraldamisel lähtutakse laagripäeva maksumusest ühe noore kohta.

  (2) Toetuse arvestamisel eristatakse järgmisi toetuse liike:
  1) püsilaagri tavatuusiku toetus;
  2) püsilaagri soodustuusiku toetus = kahekordne püsilaagri tavatuusiku toetus;
  3) projektlaagri tavatuusiku toetus = pool püsilaagri tavatuusiku toetusest;
  4) projektlaagri soodustuusiku toetus = kahekordne projektlaagri tavatuusiku toetus.

  (3) Toetuse kogumaht ja jaotus toetuse liikide lõikes võib taotlusvooru(de) lõikes muutuda.

  (4) Soodustuusiku toetust arvestatakse vähekindlustatud ja suurperede noortele, erivajadustega noortele, asenduskodu noortele jt vähemate võimalustega noortele ning neid saavad broneerida kohalikud omavalitsused (või nende allasutused) kontakteerudes otse laagripidajatega.

§ 9.  Toetuse eraldamine ja kontroll

  (1) Haridus- ja teadusminister kinnitab käskkirjaga toetuse saajate nimekirja ja toetuste suurused, juhindudes toetuse menetleja ettepanekust järgmiselt:
  1) eraldada püsi- või projektlaagri pidajale toetus, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) mitte eraldada püsi- või projektlaagri pidajale toetus, kui laagri pidaja ei vasta käesoleva määruse §-s 5 sätestatud tingimustele või kui taotlus ei vasta käesoleva määruse §-s 6 sätestatud tingimustele või kui taotlus jääb taotluste hindamisel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole taotluste rahastamise eelarvet.

  (2) Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele 15 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

  (3) Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada toetuse saamise aasta 30. novembrini.

  (4) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab toetuse menetleja.

  (5) Toetuse menetlejal ja toetuse andjal on õigus teha kontrolli laagrite toimumise ajal ja kohas läbiviidavate tegevuste ja toetuse eesmärgipärase kasutamise üle.

§ 10.  Toetuse aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab elektroonilise taotluskeskkonna kaudu toetuse kasutamise aruande 15 tööpäeva jooksul alates viimase laagrivahetuse toimumise päevast, kuid mitte hiljem kui toetuse saamise aasta 1. detsembriks.

  (2) Toetuse saaja esitab aruandes:
  1) laagri sisutegevuste lühikokkuvõte;
  2) laagris osalenud noorte arv omavalitsusüksuse ja vanuse lõikes;
  3) laagris osalenud noorte arv laagrivahetuste lõikes;
  4) laagri lõplik eelarve.

  (3) Taotluse menetleja esitab toetuse andjale koondaruande vastava aasta toetuse kasutamisest hiljemalt 20. detsembriks, mis sisaldab:
  1) osalenud noorte arvu püsi- ja projektlaagrite lõikes;
  2) toetuse jaotust toetusliikide lõikes;
  3) vajadusi püsi- ja projektlaagrite arengu toetamiseks.

§ 11.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet käesoleva määruse § 10 lõikes 1 määratud tähtajaks;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus;
  4) toetuse saaja ei ole laagrit korraldanud vastavalt taotluses esitatule või läbiviimisel ei ole lähtutud käesoleva määruse nõuetest;
  5) tegutsemispiirangutest või muudest teguritest tingituna ei olnud võimalik kõiki tegevusi läbi viia.

  (2) Toetuse andja võib otsustada toetuse saajalt toetust mitte tagasi nõuda juhul, kui:
  1) toetuse saaja on kaasanud laagrisse kuni 20% vähem noori võrreldes planeerituga;
  2) toetuse saaja on eraldatud toetusest kasutamata jätnud alla 10 euro.

  (3) Toetuse andjal on õigus teha toetuse tagasi nõudmise otsus 180 päeva jooksul pärast tegevuste abikõlblikkuse lõppu.

  (4) Toetuse saaja peab tagasi nõutava toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul alates otsuse kehtima hakkamise päevast.

Tõnis Lukas
Minister

Liina Põld
Üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json