Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 23, 119

Loomakaitseseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. märtsi 2007. a otsusega nr 124

I. Loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 2006, 21, 162) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3:

1) lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid täpsustavad loomapidamise eesmärgist või looma kuuluvusest teatud liiki või rühma tulenevad loomapidamisnõuded, sealhulgas nõuded loomapidamisruumi või -ehitise kohta.»

§ 2. Seadust täiendatakse peatükiga 21 järgmises sõnastuses:

«21. peatükk
LEMMIKLOOMADE KAITSE

§ 51. Lemmiklooma tervis ja heaolu

(1) Lemmiklooma tervist ja heaolu tuleb kontrollida regulaarselt. Looma tervisele ja heaolule tuleb pöörata suuremat tähelepanu looma poegimise või paljunemise ajal, looma haiguse ajal ning juhul, kui lemmiklooma pidamise keskkonnas toimuvad olulised muutused. Kui lemmiklooma tervise ja heaolu kontrollimisel leitakse kõrvalekalle tavapärasest käitumisest, tuleb viivitamata välja selgitada selle põhjus ning võtta meetmed lemmiklooma tervise ja heaolu parandamiseks. Haigestunud või vigastatud lemmikloom peab saama vajalikku ravi.

(2) Siseruumis võib lemmiklooma kinniseotuna pidada vaid lühikest aega ja looma heaolu tagamise kaalutlustel.

§ 52. Lemmiklooma pidamise ruum või ehitis ning vahendid ja seadmed

(1) Lemmiklooma pidamise ruumis või ehitises peab loomal olema vastavalt liigiomastele käitumisharjumustele võimalus näha ja kuulda ruumis või ehitises ja selle ümbruses toimuvat ning võimalus suhelda.

(2) Lemmiklooma pidamise ruum või ehitis ning tema pidamiseks kasutatavad vahendid ja seadmed peavad olema loomale ohutud ja kergesti puhastatavad.

(3) Lemmiklooma söötmise ja jootmise vahendid ja seadmed peavad olema paigutatud ruumis või ehitises nii, et sööda ja joogivee saastumise risk oleks minimaalne.

(4) Lemmiklooma pidamise ruumis või ehitises peab olema loomaliigile sobiv sisustus. Kui lemmikloom ei saa liigiomaseid käitumisharjumusi, nagu kraapimine, kaevamine, närimine, peitumine, kümblemine, sukeldumine ja pesa ehitamine, järgida väljaspool ruumi või ehitist, peab seal olema selliseks tegevuseks sobivat materjali.»

§ 3. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Loomade vedamine

(1) Loomade vedamisel tuleb järgida nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44), sätestatud nõudeid.

(2) Kontrollpunktid peavad vastama nõukogu määruses (EÜ) nr 1255/97 ühenduse kriteeriumide kohta kontrollpunktidele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta (EÜT L 174, 02.07.1997, lk 1–6) sätestatud nõuetele.

(3) Pädevaks asutuseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 2 punkti f ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/97 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 4. Paragrahvid 21–24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 27 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tehistingimustes kasvatatud kalu ja loomadega kaupleva isiku loomi võib avalikult näidata ärilisel eesmärgil, kui on tagatud loomade heaolu ja on täidetud nende pidamise nõuded.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

« § 331. Lemmikloomade pidamine kaupluses

(1) Kaupluses müügiks pakutavat lemmiklooma on keelatud pidada kaupluse vaateaknal.

(2) Kaupluses müügiks pakutavale lemmikloomale tuleb tagada tema normaalseks elutegevuseks vajalik piisavalt rahulik ja vaikne keskkond. Kaupluses tuleb välistada müügiks pakutava lemmiklooma ja kaupluse külastaja vaheline füüsiline kontakt ilma kaupluse töötaja järelevalveta.

(3) Kaupluses müügiks pakutava lemmiklooma puur, terraarium ja akvaarium peavad olema samas ruumis müüdavatest lemmikloomatarvetest ja loomasöödast eraldatud vaheseina või muu eraldamist võimaldava vahendiga.»

§ 7. Paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «teaduslik kraad» sõnadega «vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon».

§ 8. Paragrahvi 65:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loomapidamise õiguse äravõtmine on kohtu mõistetud lisakaristus looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest, mille sisuks on keeld pidada kindlaksmääratud aja jooksul mis tahes looma või teatud loomaliiki kuuluvat looma.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «10 päeva» sõnadega «viie tööpäeva».

§ 9. Seaduse § 66 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Paragrahvi 662 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena loomapidamise õiguse äravõtmist kuni kolme aastani.»

§ 11. Paragrahvi 6611 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse §-s 662 sätestatud väärtegu arutab kohus, kui väärteoasja arutades on vaja otsustada loomapidamise õiguse äravõtmine.»

§ 12. Paragrahvi 811 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Enne 2008. aasta 2. jaanuari kohtumenetlusse võetud loomapidamise õiguse äravõtmise asjad lahendatakse seni kehtinud alustel ja korras.»

II. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2007, 11, 51) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Seadustikku täiendatakse §-ga 522 järgmises sõnastuses:

« § 522. Loomapidamise õiguse äravõtmine

Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest võib kohus süüdimõistetule või süüdlasele kohaldada lisakaristusena mis tahes looma või teatud loomaliiki kuuluva looma pidamise õiguse äravõtmist:
1) kuriteo korral kuni viieks aastaks;
2) väärteo korral kuni kolmeks aastaks.»

§ 14. Paragrahvi 55 lõikes 1 asendatakse number «521» numbriga «522».

§ 15. Paragrahvi 551 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 551. Juriidilisele isikule süüteo eest lisakaristuse mõistmine

Seaduses sätestatud juhtudel võib kohaldada lisakaristusena:
1) juriidilisest isikust süüdlase suhtes kohtu või kohtuvälise menetleja poolt riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlemise õiguse äravõtmist käesoleva seadustiku §-s 521 sätestatud tingimustel;
2) juriidilisest isikust süüdimõistetu või süüdlase suhtes kohtu poolt loomapidamise õiguse äravõtmist käesoleva seadustiku §-s 522 sätestatud tingimustel.»

III. § 16. Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2007, 12, 66) § 421 pealkirjast jäetakse välja sõnad «Füüsilisele isikule mõistetud».

IV. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2007, 12, 66) tehakse järgmised muudatused:

§ 17. Paragrahvi 55 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) on vaja otsustada konfiskeerimine, aresti kohaldamine või lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse, riigisaladusele ja salastatud välisteabele juurdepääsu õiguse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlemise õiguse või loomapidamise õiguse äravõtmine.»

§ 18. Paragrahvi 83 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) väärteoasja arutades on vaja otsustada aresti mõistmine või loomapidamise õiguse äravõtmine.»

V. § 19. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. aprillil.

(2) Käesoleva seaduse §-d 2 ja 6 jõustuvad 2007. aasta 1. septembril.

(3) Käesoleva seaduse §-d 8–18 jõustuvad 2008. aasta 2. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json