Teksti suurus:

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 23, 120

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. märtsi 2007. a otsusega nr 125

I. Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2006, 58, 439) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) järgmise nelja aasta kohta analüüs, milles käsitletakse elektri ja soojuse tõhusa koostootmise riiklikku potentsiaali, võimalikke takistusi ning kavandatu saavutamiseks rakendatavaid abinõusid;».

§ 2. Paragrahvi 3:

1) punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) elektrijaam – elektrienergia tootmise ühest või mitmest tootmisseadmest koosnev talitluskogum koos selle juurde kuuluvate abiseadmete ja rajatistega;»;

2) täiendatakse punktiga 261 järgmises sõnastuses:

« 261) tõhus koostootmine – elektrienergia tootmine elektri- ja soojusenergia koostootmise režiimil, lähtuvalt soojusenergia nõudlusest ja tagades energiasäästu vastavalt tõhusa koostootmise nõuetele;».

§ 3. Paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Energiaturu Inspektsioon võib kohustada süsteemihaldurit korraldama konkursi uute tootmisvõimsuste või energiatõhusust edendavate nõudluse juhtimise meetmete loomiseks, kui käesoleva seaduse § 39 lõikes 7 nimetatud aruande põhjal on süsteemi tootmisseadmete võimsuse varu väiksem tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajalikust võrgueeskirjas sätestatud varust või kui see on vajalik keskkonnakaitse huvides uute algjärgus tehnoloogiate edendamiseks.

(42) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud konkursi korraldamisel järgib süsteemihaldur järgmisi nõudeid:
1) konkursi tingimustes esitatakse tootmisseadme ehituse rahastamise üksikasjalik ja mittediskrimineeriv kava;
2) konkursi tingimused avaldatakse süsteemihalduri veebilehel eesti ja inglise keeles;
3) konkursi tingimused peavad sisaldama lepingutingimuste ning kõikide pakkujate suhtes kohustusliku protseduuri üksikasjalikku kirjeldust ning ammendavat loendit kriteeriumidest, mida pakkumiste valimisel ja lepingu sõlmimisel arvesse võetakse, sealhulgas andmeid pakkumisega seotud soodustuste kohta;
4) konkursil võivad osaleda ka olemasolevad tootjad pikaajalise garantiiga elektritarnepakkumistega;
5) konkursi üksikasjalikud andmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas vähemalt kuus kuud enne pakkumiste esitamise tähtpäeva;
6) pakkumistes sisalduva teabe konfidentsiaalsus peab olema tagatud.»

§ 4. Paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Koostootja on isik, kes toodab elektrienergiat tõhusa koostootmise režiimil. Tõhusa koostootmise nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ (ELT L 052, 21.02.2004, lk 50–60) lisas 3 esitatud metoodikast.»

§ 5. Paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Kodutarbija on tarbija, kes kasutab elektrienergiat oma majapidamises eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

(12) Äritarbija on tarbija, kes ei ole kodutarbija.»

§ 6. Paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Alates 2013. aasta 1. jaanuarist on vabatarbija õigused kõigil tarbijatel.»

§ 7. Paragrahvi 14:

1) lõike 2 viimast lauset täiendatakse sõnadega «12 kuu jooksul»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Müüja peab vabatarbijatele mõeldud tarnete kohta raamatupidamises eraldi arvestust kuni 2012. aasta 31. detsembrini.»

§ 9. Paragrahvi 18 lõiget 5 täiendatakse sõnadega «, takistamata seejuures emaettevõtja õigust teostada majanduslikku ja juhtimisalast järelevalvet tütarettevõtja üle».

§ 10. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuseks ei ole tegevusluba nõutav, kui võrguteenust osutatakse käesoleva seaduse § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt.»

§ 11. Paragrahvi 29 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Energiaturu Inspektsioon kannab käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud andmed majandustegevuse registrisse (edaspidi register) asjakohase otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul. Andmed jaotusvõrgu teeninduspiirkonna paiknemise kohta võib esitada lühikirjeldusena. Andmete avaldamisele kohaldatakse majandustegevuse registri seadust.»

§ 12. Paragrahvi 32 lõike 4 punkte 5–7 täiendatakse pärast sõna «ostukohustust» sõnadega «või toetust».

§ 13. Paragrahvi 39 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Süsteemihaldur koostab ja esitab Euroopa Komisjonile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Energiaturu Inspektsioonile aruande, milles käsitletakse:
1) elektrienergia pakkumise ja nõudluse prognoosi järgmise viie aasta kohta;
2) olemasolevaid tarnevõimalusi;
3) kavandatavaid ja ehitusjärgus tootmisseadmeid;
4) võrkude kvaliteeti ja võrkude hooldamise taset;
5) prognoositava maksimaalse nõudluse (tippnõudluse) rahuldamise meetmeid ja võimsuse puudujäägi korral rakendatavaid abinõusid;
6) võrgu talitluskindlust;
7) eeldatavat elektrienergia varustuskindluse olukorda ajavahemikuks 5–15 aastat alates aruande esitamise kuupäevast;
8) põhivõrguettevõtja ja talle teadaolevaid naaberriikide asjaomaseid investeerimiskavasid järgmiseks viieks kalendriaastaks piiriüleste võrkudevaheliste ühenduste rajamise kohta, arvestades seejuures ärisaladuse hoidmise vajadust.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 8 nimetatud investeerimiskavas käsitletakse:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses (ELT L 176, 15.07.2003, lk 1–10), sätestatud ülekoormuse juhtimise põhimõtteid;
2) olemasolevaid ja kavandatavaid ülekandeliine;
3) eeldatavaid elektrienergia tootmise, edastamise, piiriülese elektrikaubanduse ja tarbimise mudeleid, mis võimaldavad koormuse juhtimise meetmete rakendamist;
4) piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi säästva arengu eesmärke, sealhulgas nende projektide puhul, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1229/2003/EÜ üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise ja otsuse nr 1254/96/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 176, 15.07.2003, lk 11–28) lisas 1 sätestatud esmatähtsate projektide osad.»

§ 14. Paragrahvi 44 lõiked 9–11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahv 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 58. Tootmine taastuvast energiaallikast ja tõhus koostootmine

(1) Tootja ei või subsideerida taastuvatest energiaallikatest tootmist muu tootmise arvel ja vastupidi. Energiaturu Inspektsiooni nõudel esitab tootja taastuvatest energiaallikatest tootmise tulude ja kulude jaotuse andmed eraldi muu tootmise asjaomastest andmetest.

(2) Elektrienergia kogus, mille kohta antakse käesoleva seaduse §-s 581 nimetatud päritolutunnistus, samuti tervikuna või osaliselt §-s 59 nimetatud toetust või ostukohustust kasutades müüdava elektrienergia kogus määratakse kindlaks kauglugemisseadmega.

(3) Tootja esitab põhivõrguettevõtjale iga kalendrikuu kolmandaks kuupäevaks tootmisseadmete kaupa andmed selle kohta, kui palju ta eelmise kalendrikuu jooksul elektrienergiat tootis taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil ning missugune osa sellest müüdi käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetust või ostukohustust kasutades. Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia koguse arvutamisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ lisas 2 esitatud metoodikast.

(4) Energiaturu Inspektsioonil ja põhivõrguettevõtjal on õigus nõuda tootjalt ja võrguettevõtjalt, kelle võrguga on tootja tootmisseadmed ühendatud, andmeid, mis on vajalikud käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel esitatud teabe kontrollimiseks.

(5) Kui tegevusloa nõuete kohase tootmisseadmega taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil tegelikult toodetud elektrienergia kogus on vähemalt kahe järjestikuse kalendrikuu jooksul väiksem käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetust või ostukohustust kasutades samas ajavahemikus müüdud kogusest, on Energiaturu Inspektsioonil õigus tunnistada tegevusluba kehtetuks või muuta selle tingimusi nii, et §-s 59 nimetatud toetust või ostukohustust kasutades ei või elektrienergiat enam müüa.

(6) Kui elektrienergiat toodetakse kombineeritult nii taastuvast energiaallikast kui ka muust energiaallikast, saab tootja käesoleva seaduse § 59 lõike 1 punkti 1 alusel määratud toetust või hinda üksnes selle koguse elektrienergia eest, mis toodeti taastuvast energiaallikast. Tootja peab energiaallikate kasutamise ja neist toodetud elektrienergia koguste kohta igakuulist arvestust.

(7) Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(8) Põhivõrguettevõtja avaldab oma veebilehel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed ja nende esitamise korra.»

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

« § 581. Päritolutunnistus

(1) Tootja taotluse alusel annab põhivõrguettevõtja temale päritolutunnistuse selle kohta, et ta tootis elektrienergiat taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil.

(2) Põhivõrguettevõtja töötab välja ja avaldab oma veebilehel päritolutunnistuse väljaandmise tingimused ja korra.

(3) Põhivõrguettevõtja loob päritolutunnistuste haldamiseks andmebaasi ning avaldab väljastatud päritolutunnistuste kohta teavet oma veebilehel.

(4) Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse:
1) tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
2) elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
3) toodetud elektrienergia kogus megavatt-tundides, tootmise ajavahemik, tootmise aeg tundides ja päritolutunnistuse andmise aeg;
4) elektrienergia kogus megavatt-tundides, mis on müüdud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ajavahemiku jooksul käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetust või ostukohustust kasutades;
5) tootmisseadmete võimsus, kui elektrienergiat toodetakse hüdroelektrijaamas;
6) muud põhivõrguettevõtja kehtestatud andmed.

(5) Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse:
1) tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
2) kasutatud kütuse alumine kütteväärtus;
3) toodetud soojusenergia kasutusviis;
4) toodetud elektrienergia kogus megavatt-tundides, tootmise ajavahemik, tootmise aeg tundides, tootmise asukoht ja päritolutunnistuse andmise aeg;
5) elektrienergia kogus megavatt-tundides, mis on müüdud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud ajavahemiku jooksul käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetust või ostukohustust kasutades;
6) muud põhivõrguettevõtja kehtestatud andmed.»

§ 17. Paragrahv 59 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 59. Toetus ja ostukohustus

(1) Tootjal on õigus müüa elektrienergiat määratud tarnena põhivõrguettevõtja nimetatud müüjale või saada põhivõrguettevõtjalt toetust võrku antud ja müüdud elektrienergia eest, kui see on toodetud:
1) taastuvast energiaallikast tootmisseadmega, mille netovõimsus ei ületa 100 MW;
2) tõhusa koostootmise režiimil, kui energiaallikana kasutatakse jäätmeid jäätmeseaduse tähenduses, turvast või põlevkivitöötlemise uttegaasi;
3) tõhusa koostootmise režiimil koostootmisseadmega, mis rajatakse olemasoleva, tarbijaid soojusega varustava katlamaja asemele ja mille elektriline võimsus ei ületa 10 MW.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootja, kelle tootmisseadmete võimsus kokku ei ületa 1 MW, võib müüa elektrienergiat lõikes 1 nimetatud müüjale avatud tarnena.

(3) Tootja ei saa toetust elektrienergia eest, mis on müüdud ostukohustust kasutades.

(4) Põhivõrguettevõtja nimetatud müüja peab ostma, kuid mitte rohkem kui määratud tarne, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootjalt tema taotluse alusel tegelikult toodetud ja võrku antud elektrienergiat:
1) hinnaga 115 senti kilovatt-tunni eest, kui see on toodetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 kohaselt;
2) hinnaga 81 senti kilovatt-tunni eest, kui see on toodetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 või 3 kohaselt, või
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud hinnaga või Energiaturu Inspektsiooni kooskõlastatud hinnaga, kui see on toodetud käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tõhusa koostootmise režiimil.

(5) Põhivõrguettevõtja nimetatud müüjal on õigus põhivõrguettevõtjalt nõuda, et see hüvitaks käesolevas paragrahvis nimetatud ostukohustuse tõttu tekkinud lisakulud. Lisakulude suuruse arvutamise kord, hüvitise maksmiseks vajalikud andmed ning hüvitise tasumise aeg ja kord nähakse ette võrgueeskirjas.

(6) Põhivõrguettevõtja maksab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootjale tema taotluse alusel toetust võrku antud ja müüdud ühe kilovatt-tunni elektrienergia eest:
1) 84 senti, kui see on toodetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 kohaselt;
2) 50 senti, kui see on toodetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 või 3 kohaselt, või
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud määras või Energiaturu Inspektsiooni kooskõlastatud määras, kui see on toodetud käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tõhusa koostootmise režiimil.

(7) Energiaturu Inspektsioon võib kooskõlastada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootja taotluse alusel lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud hinnast erineva hinna ja lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuse määrast erineva määra, kui elektrienergia on toodetud lõike 1 kohaselt tõhusa koostootmise režiimil.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud hinna ja toetuse määra kooskõlastamiseks töötab Energiaturu Inspektsioon välja metoodika, mille koostamisel võetakse arvesse, et elektrienergia kohustusliku ostu hind peab võimaldama tootjal:
1) katta elektrienergia tootmiseks tehtavad põhjendatud kulutused eeldusel, et kulutused kütusele ei ületa selle turuhinda;
2) katta õigusaktist ning tegevusloa tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks tehtavad kulutused;
3) katta põhjendatud kapitalikulu;
4) tagada põhjendatud tulukus investeeritud kapitalilt.

(9) Energiaturu Inspektsioon avaldab oma veebilehel käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud taotluses esitatavate andmete loetelu ja nende esitamise korra ning lõikes 8 nimetatud metoodika.

(10) Käesolevas paragrahvis nimetatud hindadele ja toetustele lisandub käibemaks.»

§ 18. Seadust täiendatakse §-dega 591 ja 592 järgmises sõnastuses:

« § 591. Toetuse ja ostukohustuse tingimused

(1) Käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetuse saamiseks või ostukohustuse kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
1) elektrienergia on toodetud käesoleva seaduse ja võrgueeskirja nõuete kohase tootmisseadmega;
2) tootja täidab käesoleva seaduse 4. peatükis ja §-s 58 sätestatud kohustusi.

(2) Käesoleva seaduse § 59 lõigetes 4 ja 6 nimetatud taotluses esitatakse tootmiseks kasutatud seadmete andmed ning toetuse saamiseks või ostukohustuse kasutamiseks vajalikud muud põhivõrguettevõtja kehtestatud andmed.

(3) Võrguettevõtja, kelle võrguga toetust saava või ostukohustust kasutava tootja tootmisseade on ühendatud, esitab iga kuu viiendaks kuupäevaks põhivõrguettevõtjale mõõtmistulemused selle tootja poolt eelmisel kalendrikuul võrku antud elektrienergia kohta.

(4) Tuult energiaallikana kasutav tootja võib kasutada ostukohustust, kuni kalendriaastas on Eestis kokku tuuleenergiast toodetud 200 GWh elektrienergiat, ja võib saada toetust, kuni kalendriaastas on Eestis kokku tuuleenergiast toodetud 400 GWh elektrienergiat. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi.

(5) Põhivõrguettevõtja avaldab oma veebilehel järgmise teabe:
1) taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia koguse prognoos järgmise kalendrikuu ja järgmise kalendriaasta kohta;
2) andmed kalendrikuude kaupa selles kalendriaastas tuuleenergiast toodetud elektrienergia koguse kohta;
3) käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud elektrienergia koguse saavutamise prognoos jooksva kalendriaasta kohta, võttes aluseks eelnevatel kuudel tuuleenergiast tegelikult toodetud elektrienergia koguse;
4) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete loetelu ja nende esitamise kord.

§ 592. Toetuse ja ostukohustuse rahastamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetuse ja ostukohustuse rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule.

(2) Põhivõrguettevõtja koostab ja avaldab oma veebilehel iga aasta 1. detsembriks hinnangu järgmise kalendriaasta toetuste ja ostukohustuse rahastamiseks kuluva summa ja tarbijatele osutatavate võrguteenuste mahu kohta. Hinnangu alusel määrab põhivõrguettevõtja järgmise kalendriaasta toetuste ja ostukohustuse rahastamise kulu suuruse tarbitud võrguteenuse ühe kilovatt-tunni kohta, võttes arvesse hinnangu koostamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul toetuste ja ostukohustuse rahastamiseks üle- või alalaekunud summasid.

(3) Võrguettevõtja esitab tarbijale võrguteenuste eest arve, millel on eraldi välja toodud toetuste ja ostukohustuse rahastamise kulu.

(4) Jaotusvõrguettevõtja edastab põhivõrguettevõtjale iga kuu viiendaks kuupäevaks toetuste ja ostukohustuse rahastamiseks ettenähtud summa vastavalt tarbijatele osutatud võrguteenuste kogumahule, sõltumata sellest, kas tarbijad on toetuste ja ostukohustuse rahastamise eest tasunud. Põhivõrguettevõtja nõudmisel esitab jaotusvõrguettevõtja andmed tegelikult osutatud võrguteenuste mahu kohta ja oma hinnangu järgmisel kalendriaastal tema poolt osutatavate võrguteenuste mahu kohta.»

§ 19. Paragrahvi 66:

1) lõiget 1 täiendatakse sõnadega «, ning ühendada võrguga oma teeninduspiirkonnas asuva turuosalise nõuetekohane elektripaigaldis»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «1. juuniks» sõnadega «15. aprilliks»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «1. augustiks» sõnadega «15. juuniks».

§ 20. Paragrahvi 68:

1) pealkirjas asendatakse sõna «omavoliline» sõnaga «ebaseaduslik»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elektrienergia ja võrguteenuse kasutamine on ebaseaduslik, kui selleks puudub õiguslik alus või kui rikutakse käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid, eelkõige kui:
1) mõõteseade rikutakse või selle näitu moonutatakse või selle toimimist mõjutatakse muul viisil;
2) elektrienergiat kasutatakse võrguettevõtja ja müüjaga sõlmitud asjakohase lepinguta;
3) mõõteseadme plomm või taatlusmärgis või mõõteseadmele juurdepääsu või selle toimimise mõjutamist takistav või toimimist jäädvustav seade kõrvaldatakse või rikutakse;
4) ühendusel võrguettevõtja võrguga puudub võrguettevõtja paigaldatud nõuetekohane mõõteseade.»;

3) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhtumit ei loeta elektrienergia või võrguteenuse ebaseaduslikuks tarbimiseks, kui võrguettevõtja ja müüja esitavad tarbitud võrguteenuse ja elektrienergia eest tarbijale regulaarselt arveid ning tarbija on arved õigeaegselt tasunud või kui tarbija tasub tarbitud võrguteenuse ja elektrienergia eest vähemalt üks kord kvartalis, kui arveid ei ole esitatud.»;

4) lõikes 2 asendatakse sõna «omavoliliselt» sõnaga «ebaseaduslikult» ja sõna «omavolilise» sõnaga «ebaseadusliku» ning lõikes 3 sõna «omavoliliselt» sõnaga «ebaseaduslikult».

§ 21. Paragrahvi 75 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Võrgukadude korvamiseks ja müügiks turuosalisele, kellele laieneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus, ostab võrguettevõtja või tema nimetatud müüja elektrienergiat:
1) mille on Eestis kaevandatud põlevkivist tootnud Eestis asuvaid kokku vähemalt 500 MW netovõimsusega tootmisseadmeid valdav tootja;
2) mille on tootnud väiketootja;
3) mis on toodetud taastuvat energiaallikat kasutades;
4) mis on toodetud soojuse ja elektrienergia koostootmise režiimis.»

§ 22. Paragrahvi 76 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võrguettevõtja müüb kuni 2012. aasta 31. detsembrini tema võrguga ühendatud elektripaigaldist valdavale turuosalisele elektrienergiat käesoleva seaduse §-s 81 ettenähtud hinnaga (müügikohustus), kui turuosalisele laieneb § 75 lõikes 1 sätestatud kohustus või kui turuosaline ei ole § 14 kohaselt avaldanud soovi kasutada talle antud vabatarbija õigusi.»

§ 23. Paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Võrguettevõtja või käesoleva seaduse § 77 kohaselt avalikustatud müüja võib äritarbija või teise võrguettevõtjaga kokku leppida temale müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia müügitingimused, mis erinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tüüptingimustest.»

§ 24. Paragrahvi 81 lõike 7 viimast lauset täiendatakse pärast sõna «müüja» sõnadega «avaldavad müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia hinna oma veebilehel ning».

§ 25. Paragrahvi 82 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Süsteemihaldur edastab Euroopa Komisjonile iga kolme kuu järel andmed kolmandatest riikidest tegelikult süsteemi sisenenud elektrienergia koguste kohta.»

§ 26. Paragrahvi 90 lõike 9 punktis 2 ja § 92 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «omavoliliselt» sõnaga «ebaseaduslikult».

§ 27. Paragrahvi 94:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) kooskõlastab käesoleva seaduse § 59 lõikes 7 nimetatud hinna ja toetuse määra, lähtudes § 59 lõikes 8 nimetatud metoodikast;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

« 101) kontrollib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1228/2003 sätestatud tingimuste täitmist;
102) jälgib ja kontrollib käesoleva seaduse § 4 lõikes 41 sätestatud konkursi läbiviimist;»;

3) täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Energiaturu Inspektsioon esitab Euroopa Komisjonile aruande, mis käsitleb turgu valitsevaid elektriettevõtjaid ning turu hõivamist ja konkurentsi muul viisil kahjustavat käitumist. Aruandes käsitletakse ka omandisuhete muudatusi ning konkurentsi edendamise meetmeid.

(5) Energiaturu Inspektsioon koostab ja avaldab iga aasta 31. maiks oma veebilehel eelmise kalendriaasta kohta ülevaate, milles kajastatakse:
1) süsteemidevaheliste ühenduste võimsuse jaotamise reegleid;
2) süsteemi ülekoormuse lahendamise reegleid;
3) võrkudevaheliste ühenduste loomisele ja remondile kulutatud aega;
4) võrguettevõtja avaldatavat teavet võrkudevaheliste ühenduste ja võrgu võimsuse jaotamise kohta, arvestades seejuures ärisaladuse hoidmise vajadust;
5) käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud tegevusalade eristamist;
6) uutele tootjatele kehtestatud liitumistingimusi;
7) süsteemihalduri ja võrguettevõtjate kohustuste täitmist;
8) konkurentsi olukorda elektriturul.»

§ 28. Seadust täiendatakse §-dega 1012 ja 1013 järgmises sõnastuses:

« § 1012. Elektrienergia müük kooskõlastamata piirhinna ja piirhinda ületava hinnaga

Võrguettevõtjat või tema nimetatud müüjat elektrienergia müügi eest kooskõlastamata piirhinnaga, kui kooskõlastus on nõutav, või piirhinda ületava hinnaga –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 1013. Piiriülese elektrikaubanduse reeglite rikkumine

Juriidilise isiku poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1228/2003 sätestatud piiriülese elektrikaubanduse tingimuste täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 29. Paragrahv 102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 102. Ebaseaduslik võrguteenuse ja elektrienergia kasutamine

(1) Turuosalist võrguteenuse või elektrienergia ebaseadusliku kasutamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis nimetatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist karistusseadustiku § 83 alusel.»

§ 30. Paragrahv 106 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 106. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 101–105 nimetatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustikku.

(2) Käesoleva seaduse §-des 101 ja 103–105 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Energiaturu Inspektsioon.

(3) Käesoleva seaduse §-s 102 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

§ 31. Paragrahv 108 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 108. Toetuse ja ostukohustuse kehtivusaeg

(1) Käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud toetust või hinda võib maksta tootmise alustamisest alates 12 aasta jooksul. Enne 2002. aasta 1. jaanuari tööd alustanud tootmisseadmega taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia eest võib §-s 59 nimetatud toetust või hinda maksta kuni 2012. aasta 31. detsembrini.

(2) Tuult energiaallikana kasutav tootja, kes alustas oma tootmisseadmega tööd enne 2007. aasta 31. detsembrit, võib 2008. aasta 31. detsembrini selle tootmisseadmega toodetud elektrienergiat müüa avatud tarnena põhivõrguettevõtja nimetatud müüjale hinnaga 115 senti kilovatt-tunni eest.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud tootmise alustamise ajana käsitatakse päeva, millal nõuetekohane tootmisseade esmakordselt annab elektrienergiat võrku vähemalt 80% nimivõimsusest.»

§ 32. Paragrahvi 111 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 51 nimetatud analüüs koostatakse esmakordselt 2007. aastal.»

§ 33. Seadust täiendatakse §-ga 1111 järgmises sõnastuses:

« § 1111. Euroopa Komisjonile esitatavad aruanded

(1) Süsteemihaldur esitab käesoleva seaduse § 39 lõikes 7 nimetatud aruande iga kahe aasta järel hiljemalt 31. juuliks. Esimene aruanne esitatakse 2007. aasta 31. juuliks.

(2) Energiaturu Inspektsioon esitab käesoleva seaduse § 94 lõikes 4 nimetatud aruande iga aasta 31. juuliks. Alates 2010. aastast esitatakse kõnealune aruanne iga kahe aasta järel.»

§ 34. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1996/92/EÜ (ELT L 176, 15.07.2003, lk 37–56); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33–40); nõukogu direktiiv 90/377/EMÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (EÜT L 185, 17.07.1990, lk 16–24); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/8/EÜ soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ (ELT L 052, 21.02.2004, lk 50–60); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/89/EÜ elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta (ELT L 033, 04.02.2006, lk 22–27).»

II. § 35. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. mail.

(2) Käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud § 59 lõike 4 punkt 3, lõike 6 punkt 3, lõiked 7–9 ja §-s 27 sätestatud § 94 lõike 1 punkt 21 jõustuvad 2010. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud § 591 lõige 4 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json