Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 23, 121

Maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. märtsi 2007. a otsusega nr 126

§ 1. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2006, 43, 325) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine ja registrist kustutamine»;

2) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Maksuhaldur kustutab registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega tulumaksuseaduse § 14 tähenduses. Maksuhaldur teavitab füüsilisest isikust ettevõtjat tema registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks.

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja kustutatakse registrist maksuhalduri juhi otsuse alusel. Füüsilisest isikust ettevõtja loetakse registrist kustutatuks otsuses märgitud kuupäevast arvates.»;

3) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne kolmandalt isikult teabe nõudmist tuleb teabe saamiseks pöörduda maksukohustuslase poole, välja arvatud juhul, kui maksuhalduril puuduvad andmed maksukohustuslase elu- või asukoha kohta, maksukohustuslane ei ole maksuhaldurile teadaoleval aadressil kättesaadav või takistab maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamist ning käesoleva seaduse § 72 lõike 5 punktis 6 sätestatud juhul.»;

4) paragrahvi 72 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) nõuda vaadeldaval maatükil või vaadeldavas ehitises või ruumis viibivatelt isikutelt teavet maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuse kohta vaatluse eesmärgiga piiratud ulatuses. Ütlused protokollitakse käesoleva seaduse § 60 lõikes 4 sätestatud korras.»;

5) 8. peatükki täiendatakse 21. jaoga järgmises sõnastuses:

«21. jagu
Siduv eelotsus

§ 911. Siduv eelotsus

Siduva eelotsusega (edaspidi eelotsus) annab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi (edaspidi käesolevas jaos toiming) maksustamise kohta.

§ 912. Eelotsuse andmisest keeldumine

(1) Maksuhalduril on õigus keelduda eelotsuse tegemisest, kui:
1) toimingu maksustamist reguleerivate õigusnormide kohaldamine on objektiivsetel asjaoludel selge;
2) toiming on oletuslik;
3) toimingu eesmärk on maksudest kõrvalehoidumine.

(2) Tulumaksuseaduse § 50 lõikes 4 nimetatud seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse kindlaksmääramise suhtes käesolevas jaos sätestatud korda ei kohaldata.

(3) Maksuhaldur teavitab taotlejat eelotsuse tegemisest keeldumisest ja tagastab taotluse 15 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

§ 913. Eelotsuse vorminõuded

(1) Eelotsusele kohaldatakse haldusakti suhtes kehtestatud ning käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud nõudeid, arvestades käesolevas jaos eelotsuse kohta sätestatud erisusi. Eelotsust võib muuta selles esinevate ilmsete kirja- või arvutusvigade parandamiseks.

(2) Eelotsus vormistatakse kirjalikult ning selles peavad sisalduma:
1) selle maksukohustuslase andmed, kes võib eelotsusele tugineda;
2) eelotsuse aluseks olevate dokumentide loetelu;
3) viited õigusnormidele, mille kohaldamise kohta eelotsus tehakse;
4) hinnang taotluses kirjeldatud toimingu maksustamise kohta;
5) kinnitus eelotsuse siduvuse kohta ning siduvuse tähtaeg.

§ 914. Eelotsuse siduvus

(1) Eelotsus on maksuhaldurile siduv, kui:
1) toiming on sooritatud eelotsuses märgitud tähtajal;
2) sooritatud toiming vastab eelotsuses kirjeldatule kõigis maksustamise seisukohast olulistes asjaoludes;
3) enne toimingu sooritamist ei ole toimingu maksustamise seisukohast tähendust omavaid õigusnorme oluliselt muudetud.

(2) Maksuhaldurile ei ole siduv eelotsus, mis on tehtud pettuse või ähvarduse teel või muul viisil maksuhaldurit õigusvastaselt mõjutades. Maksuhaldur tunnistab pettuse või ähvarduse teel või muul viisil maksuhaldurit õigusvastaselt mõjutades tehtud eelotsuse kehtetuks.

(3) Maksukohustuslane on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit viivitamata eelotsuses kirjeldatud toimingu sooritamisest.

§ 915. Eelotsuse taotlus

(1) Eelotsuse taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult. Taotlus peab sisaldama kavandatava toimingu ammendavat kirjeldust ja toimingu maksustamise seisukohast oluliste asjaolude analüüsi, samuti taotleja hinnangut toimingu maksustamise õiguslike aluste kohta.

(2) Taotluses märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule vähemalt järgmised andmed:
1) selle haldusorgani nimetus, kellele taotlus esitatakse;
2) taotleja nimi, isiku- või registrikood, postiaadress ja muud kontaktandmed;
3) taotleja kinnitus, et temale teadaolevalt ei esine taotlusega seonduvaid, käesoleva seaduse § 919 lõikes 1 nimetatud menetluse peatamise aluseid;
4) loetelu taotluses kirjeldatud toimingu sooritamiseks olulistest ja taotluse esitamise ajal olemasolevatest dokumentidest ning dokumentide kavanditest;
5) toimingu sooritamise planeeritav aeg.

(3) Maksuhalduri nõudmisel esitab taotleja kõik olemasolevad kavandatava toimingu sooritamiseks olulised dokumendid, samuti dokumentide kavandid.

§ 916. Riigilõiv

Eelotsuse taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 917. Puudused eelotsuse taotluses

(1) Kui taotlus ei vasta käesoleva seaduse § 915 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele, toimingu dokumendid ei ole piisavad eelotsuse andmiseks või taotleja ei ole tasunud riigilõivu, määrab maksuhaldur taotlejale kuni 15-kalendripäevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Maksuhaldur teatab taotlejale taotluses esinevatest puudustest 15 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(2) Kavandatava toimingu sisu selgitamiseks võib maksuhaldur kutsuda taotleja selgituste andmiseks maksuhalduri ametiruumidesse.

(3) Kui puudusi tähtpäevaks ei kõrvaldata, jätab maksuhaldur taotluse läbi vaatamata ja tagastab taotlejale.

§ 918. Taotluse tagasivõtmine

(1) Taotlejal on õigus enne eelotsuse tegemist taotlus tagasi võtta. Teade taotluse tagasivõtmise kohta peab olema kirjalik.

(2) Taotluse tagasivõtmine ei takista sama toimingu maksustamise kohta uue taotluse esitamist.

§ 919. Menetluse peatamine

(1) Maksuhaldur võib peatada eelotsuse taotluse menetluse, kui taotlusega seonduv või sellega sarnane toiming on taotluse esitamise ajal vaidemenetluse korras läbivaatamisel või kohtus arutamisel ning oodatav lahend on toimingu maksustamise seisukohast määrava tähtsusega või kui taotlusega seonduvas asjas on pooleli maksumenetlus, kuni vastava lahendi jõustumiseni või menetluse lõpetamiseni.

(2) Maksuhaldur teavitab taotlejat menetluse peatamisest seitsme kalendripäeva jooksul menetluse peatamise päevast arvates.

(3) Maksuhaldur taastab menetluse ja vaatab taotluse läbi pärast taotluse läbivaatamist takistava asjaolu äralangemist. Taotlus loetakse sellisel juhul esitatuks lahendi jõustumise või menetluse lõpetamise päeval.

§ 9110. Eelotsuse tegemise tähtaeg

(1) Maksuhaldur teeb eelotsuse 60 kalendripäeva jooksul taotluse saamise või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

(2) Mõjuvatel asjaoludel võib maksuhaldur eelotsuse tegemise tähtaega kirjaliku otsusega pikendada 30 kalendripäeva võrra.

§ 9111. Kaebeõigus

(1) Taotluse läbi vaatamata jätmise korral on taotlejal õigus esitada maksuhaldurile vaie vastavalt käesoleva seaduse §-le 137 või pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

(2) Maksuhalduri eelotsuses antud hinnanguga mittenõustumise korral kaebeõigust ei ole.

§ 9112. Eelotsuse kokkuvõtte avalikustamine

(1) Maksuhaldur avalikustab üldist tähtsust omavate toimingute ja taotlustes korduvalt kirjeldatud toimingute maksustamise kohta tehtud eelotsuse kokkuvõtte oma veebilehel.

(2) Eelotsuse kokkuvõtte avalikustamisel juhindub maksuhaldur käesoleva seaduse §-s 26 sätestatud maksusaladuse hoidmise kohustusest ega avalikusta andmeid, mis võimaldavad tuvastada toiminguga seotud isikuid.

(3) Taotleja võib taotluses märkida, millise teabe avalikustamist ta põhjendatult ei soovi.»;

6) paragrahvi 98 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Maksuotsus on tehtud aegumistähtaja jooksul, kui see on postiteenuse osutajale üle antud enne aegumistähtaja möödumist.»;

7) paragrahvi 99 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) alates revisjoni alustamise päevast kuni revisjoni tulemuste põhjal maksuotsuse kättetoimetamise päevani või kui revisjoni tulemusel ei avastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, siis sellekohase kirjaliku teate kättetoimetamise päevani;»;

8) paragrahvi 133 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Maksuhaldur võib esitada avalduse maksukohustuslase pankroti väljakuulutamiseks enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtu, kui esineb pankrotiseaduse § 10 lõike 2 punktis 3 sätestatud alus.»

§ 2. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2007, 10, 47) 10. peatükki täiendatakse 3. jaoga järgmises sõnastuses:

«3. jagu
Maksu- ja Tolliameti toimingud

1. jaotis
Maksukorralduse seaduse alusel tehtavad toimingud

§ 2221. Siduva eelotsuse taotluse läbivaatamine

(1) Siduva eelotsuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 12 000 krooni.

(2) Füüsilise isiku siduva eelotsuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3000 krooni.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Seadus jõustub 2007. aasta 1. juulil.

(2) Seaduse § 1 punkt 6 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(3) Seaduse § 1 punkt 5 ja § 2 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json