Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 22, 379

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Vastu võetud 28.02.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala ja ulatus

(1) Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmisega seonduvate aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid.

(2) Määrust kohaldatakse struktuuritoetuse rakendamisega seotud korraldusasutusele, rakendusasutusele ja rakendusüksusele.

§ 2. Aruannete ja teiste dokumentide loetelu ning esitamise tähtajad

(1) Rakendusüksus esitab makseasutusele kvartaalse kuluaruande (lisa 1, vorm SK20) koos lisadega (lisa 1, vorm SV20; vorm SV21; vorm SV30), mis esitatakse neli korda aastas tähtaegadega 15. jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Suurprojekti kvartaalse kuluaruande võib kokkuleppel makseasutusega esitada teistel tähtaegadel. Koopia kuluaruandest esitatakse rakendusasutusele.

(2) Rakendusüksus esitab makseasutusele prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta e-riigikassa kontode ja valuutade lõikes. Prognoos esitatakse e-posti teel hiljemalt jooksva kalendrikuu 23. kuupäevaks.

(3) Rakendusüksus esitab rakendusasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 2, vorm SK25). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 15. jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

(4) Rakendusasutus esitab korraldusasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 3, vorm SK40). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 25. jaanuar, 25. aprill, 25. juuli ja 15. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

(5) Korraldusasutus esitab makseasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 4, vorm SK70). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

(6) Ministeeriumid, kelle eelarvesse on planeeritud struktuuritoetusena välja makstavad summad, esitavad Rahandusministeeriumile prognoosi kuluaruannetes kajastatavate kulude kohta iga aasta 1. märtsiks.

§ 3. Aruannete esitamise kord

(1) Aruanded esitatakse paberil või elektrooniliselt.

(2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 4 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud väljamaksmise tingimuste ja korraga. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduste aktsepteerimiseks (lisa 5, vorm SV 10).

(3) Aruanded allkirjastab rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan või tema poolt volitatud isik.

(4) Rakendusasutus, korraldusasutus või makseasutus võivad vajadusel nõuda lisainfot või põhjendatud juhtudel aruannete ennetähtaegset esitamist.

§ 4. Dokumentide säilitamine

Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 5. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 ning lõigetes 3–5 nimetatud aruande või teatise esitamise kohustus tekib vastaval rakendusüksusel, rakendusasutusel või korraldusasutusel esimesest väljamakse tegemise hetkest rakendusüksuse poolt toetuse saajale või töövõtjale.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 1 vorm SK20

Lisa 1 vorm SV20

Lisa 1 vorm SV21

Lisa 1 vorm SV30

/otsingu_soovitused.json