Teksti suurus:

Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2012, 6

Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded

Vastu võetud 23.02.2012 nr 18

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk Hädaabiteate menetlemine 

§ 1.  Hädaabiteate menetlemine

  (1) Häirekeskus võtab vastu Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabikõne või muul viisil saabunud teate (edaspidi hädaabiteade) ja alustab hädaabiteate menetlemist selle kättesaamise hetkest viivitamata.

  (2) Hädaabiteate menetlemisega seotud toimingud on:
  1) hädaabiteate vastuvõtmine;
  2) hädaabiteate töötlemine ja ohuhinnangu andmine;
  3) väljasõidukorralduse andmine;
  4) teate edastamine Politsei- ja Piirivalveametile;
  5) hädaabiteate esmase informatsiooni edastamine;
  6) päästesündmuse või kiirabi osutamise käigus saadud informatsiooni reaalajas vahendamine;
  7) hädaabiteate menetlemisega seotud informatsiooni pääste- või politseiinfosüsteemi sisestamine.

§ 2.  Hädaabiteate vastuvõtmine

  (1) Hädaabiteate vastuvõtmisel kogub Häirekeskus hädaabiteate edastajalt teabe sündmuse liigi, sündmuse ulatuse, abivajavate isikute arvu, abivajaja terviseseisundi ja sündmuse asukoha kohta (edaspidi esmane informatsioon), mida täiendatakse hädaabiteate menetlemise käigus lisanduva informatsiooniga.

  (2) Hädaabiteate vastuvõtmisel, kui ei ole vajalik anda väljasõidukorraldust päästetööks, demineerimistööks maismaal ja siseveekogudel ning kiirabi osutamiseks, kogub Häirekeskus ainult teadet iseloomustava teabe ning edastab saadud teabe ohu olemasolul kohe ohu tõrjumise ja kõrvaldamise eest vastutavale asutusele või isikule.

§ 3.  Hädaabiteate töötlemine ja ohuhinnangu andmine

  (1) Hädaabiteate edastajalt saadud hädaabiteate esmase informatsiooni alusel alustab Häirekeskus hädaabiteate töötlemist.

  (2) Häirekeskus peab vältimatu, kohest reageerimist nõudva hädaabiteate, millega teavitatakse vahetult inimese elu, tervist ja vara ning keskkonda ohustavast sündmusest, esmase informatsiooni vastu võtma ja hädaabiteate esmase töötlemise tegema ühe minuti jooksul.

  (3) Hädaabiteate esmase töötlemise käigus hindab Häirekeskus ohu esinemist, selle ulatust ja ohtu abivajaja tervisele.

  (4) Häirekeskus lähtub lõikes 3 sätestatud ülesande täitmisel Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti kirjeldatud päästetöö, demineerimistöö, kiirabi ja korrakaitse ohuhinnangute kriteeriumidest.

  (5) Häirekeskus määrab ohuhinnangu, sündmuse asukoha ning Päästeameti või Terviseameti kehtestatud väljasõiduplaanide või teeninduspiirkondade alusel esmase sündmuskohale saadetava päästeressursi või kiirabibrigaadi.

§ 4.  Väljasõidukorralduse andmine

  (1) Häirekeskus annab sündmuskohale saadetavale valmisolekus päästemeeskonnale või kiirabibrigaadile väljasõidukorralduse päästetööks, demineerimistööks või kiirabi osutamiseks lühisõnumina, mis sisaldab vähemalt sündmusele reageeriva päästeressursi või kiirabibrigaadi nimetust, sündmuse oletatavat liiki, väljasõiduastet või prioriteeti ning asukohta.

  (2) Häirekeskusel on õigus kiirabibrigaadile antud väljasõidukorraldust muuta ja suunata sündmuskohale sõitev kiirabibrigaad kõrgema prioriteediga sündmusele, arvestades tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel antud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud väljakutse prioriteete. Kui kiirabibrigaad on sündmuskohal, võib Häirekeskus väljasõidukorraldust muuta vaid kiirabibrigaadi juhi nõusolekul.

  (3) Päästetöö ja demineerimistöö juhil on õigus anda Häirekeskusele korraldus täiendavale päästemeeskonnale väljasõidukorralduse andmiseks või antud väljasõidukorralduse muutmiseks või tühistamiseks.

  (4) Kiirabibrigaadi juhil on õigus anda Häirekeskusele korraldus täiendavale kiirabibrigaadile väljasõidukorralduse andmiseks.

§ 5.  Teate edastamine Politsei- ja Piirivalveametile

  (1) Häirekeskus võtab politsei pädevuses oleva hädaabiteate vastu, töötleb seda ja annab ohuhinnangu ning edastab teate Politsei- ja Piirivalveametile edasiseks menetlemiseks.

  (2) Häirekeskus lõpetab politsei pädevuses oleva hädaabiteate menetlemise pärast teate edastamist Politsei- ja Piirivalveametile.

§ 6.  Hädaabiteate esmase informatsiooni edastamine

  (1) Häirekeskus edastab hädaabiteate esmase informatsiooni neile riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele ja avalik-õiguslikke ülesandeid täitvatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on õigustatud nimetatud informatsiooni saama seaduse või lepingu alusel.

  (2) Hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe edastab Häirekeskus sündmuskohale saadetud päästemeeskonnale või kiirabibrigaadile või mõlemale või Politsei- ja Piirivalveametile viivitamata.

§ 7.  Päästesündmuse või kiirabi osutamise käigus saadud informatsiooni reaalajas vahendamine

  (1) Häirekeskus vahendab reaalajas toimuva päästesündmuse või kiirabi osutamise käigus saadud teabe ohu tõrjumise ja kõrvaldamise eest vastutavale asutusele ja isikutele vastavalt kokkuleppele või õigusaktile.

  (2) Häirekeskus edastab päästetöö juhi, demineerimistöö juhi või kiirabibrigaadi juhi korraldusel saadud informatsiooni päästetöö juhi, demineerimistöö juhi või kiirabibrigaadi juhi määratud asutustele ja isikutele.

  (3) Pääste- ja kiirabisündmuse informatsioon edastatakse reaalajas operatiivselt päästeinfosüsteemi või muu tehnilise süsteemi vahendusel.

§ 8.  Hädaabiteate menetlemisega seotud informatsiooni pääste- või politseiinfosüsteemi sisestamine

  (1) Hädaabiteate menetlemise käigus kogutud teave sisestatakse pääste- või politseiinfosüsteemi.

  (2) Häirekeskus sisestab päästeinfosüsteemi kellaajaliselt hädaabiteate esmase informatsiooni, hädaabiteate menetlemise käigus lisanduva informatsiooni, päästemeeskonnale ja kiirabibrigaadile edastatud väljasõidukorralduse, lisa- ja abijõudude informeerimise ning saabunud andmed pääste- või kiirabisündmuse lahendamise kohta.

  (3) Häirekeskus sisestab politseiinfosüsteemi kellaajaliselt politsei pädevuses oleva hädaabiteate esmase informatsiooni.

  (4) Häirekeskus lõpetab hädaabiteate menetlemise ja menetlemisega seotud informatsiooni sisestamise päästeinfosüsteemi viimase pääste- või kiirabisündmusele reageerinud päästemeeskonna või kiirabibrigaadi lahkumisel sündmuskohalt või kiirabibrigaadi vabanemisel uue korralduse täitmiseks.

2. peatükk Hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded 

§ 9.  Nõuded Häirekeskuse toimepidevusele

  (1) Häirekeskuse info- ja sidesüsteemid peavad tagama hädaabiteadete jätkusuutliku ja järjepideva menetlemise.

  (2) Häirekeskuse info- ja sidesüsteemid peavad olema omavahel integreeritud määral, mis on vajalik hädaabiteadete menetlemiseks.

  (3) Häirekeskuse info- ja sidesüsteemid peavad olema kasutusele võetud viisil, mis arvestab ühe seadmeruumi või telekommunikatsioonivahendi juhusliku hävimise riski ja tagab hädaabiteadete tõrgeteta menetlemise.

  (4) Häirekeskuse elektrienergiaga varustamine peab toimuma kahest elektritoitesüsteemist (normaaltoitesüsteem ja varutoitesüsteem). Ühe elektritoitesüsteemi katkestus ei tohi mõjutada teise tööd. Normaaltoitesüsteemi katkestuse korral peab automaatselt tööle rakenduma varutoitesüsteem.

  (5) Varutoitesüsteemis peab lisaks olema varutoitegeneraator, mille töö tagamiseks on kohapeal kütusevaru vähemalt 48 tunniks.

  (6) Info- ja telekommunikatsioonisüsteemid peavad elektrivõrgu võimalike rikete ja häirete puhuks olema varustatud täiendavalt vähemalt 30 minutiks katkematu toite allikaga.

  (7) Häirekeskuse territoorium ja ehitis peavad vastama hädaolukorra seaduse § 41 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud suure rünnakuriskiga objekti füüsilise kaitse meetmetele.

§ 10.  Nõuded info- ja sidesüsteemile

  (1) Info- ja sidesüsteem peab vastama infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) turvaklassile K3T2S2.

  (2) Hädaabiteadete menetlemiseks vajalik info- ja sidesüsteem peab olema igal ajahetkel kättesaadav piisavale hulgale hädaabiteadete menetlejatele.

  (3) Häirekeskusel peab olema kõrgkäideldav terviklik telefonisidesüsteem, mis tagab selle ühe osa rikke või ülekoormuse korral hädaabiteate katkematu vastuvõtmise ja menetlemise.

  (4) Telefonisidesüsteemi töö katkematuks tagamiseks peavad süsteemi kõik erinevad osad olema vähemalt dubleeritud.

  (5) Alarmeerimissüsteem peab tagama päästemeeskonnale või kiirabibrigaadile või mõlemale viivitamatu väljasõidukorralduse andmise.

  (6) Hädaabiteate menetlemisel kasutatakse ESTER raadiosidesüsteemi.

  (7) Hädaabiteate menetlemisega seotud asutuse info- ja sidesüsteemid peavad liidestuma Häirekeskuse info- ja sidesüsteemidega.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määrus nr 133 „Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded” (RT I 2010, 64, 478) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. märtsil 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json