Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2014, 4

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.02.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõigete 6 ja 8 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), komisjoni direktiividega 2006/124/EÜ (ELT L 339, 6.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70)” tekstiosaga „, 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21)”;

2) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 7–10), muudetud direktiividega 2005/91/EÜ (ELT L 331, 17.12.2005, lk 24–27), 2007/48/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 29–32), 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34), 2010/46/EL (ELT L 169, 3.07.2010, lk 7–12); 2011/68/EL (ELT L 175, 2.07.2011, lk 17–23), 2012/8/EL (ELT L 64, 3.03.2012, lk 9–12); 2012/44/EL (ELT L 327, 27.11.2012, lk 37–43)” tekstiosaga „, 2013/57/EL (ELT L 312, 21.11.2013, lk 38–45)”;

3) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 8.12.2006, lk 82–84), 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35), 2008/83/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 55–57), 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34), 2010/46/EL (ELT L 169, 3.07.2010, lk 7–12), 2011/68/EL (ELT L 175, 2.07.2011, lk 17–23), 2012/8/EL (ELT L 64, 3.03.2012, lk 9–12), 2012/44/EL (ELT L 327, 27.11.2012, lk 37–43)” tekstiosaga „, 2013/57/EL (ELT L 312, 21.11.2013, lk 38–45)”;

4) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54)” tekstiosaga „, 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21)”;

5) lisa tabeli rea 129 kolmandas veerus asendatakse tekstiosa „Lycopersicon esculentum Mill.” tekstiosaga „Solanum lycopersicum L.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 1062 lõigete 6 ja 8” tekstiosaga „§ 1062 lõike 8”;

2) paragrahvi 2 punktis 26, lisa 1 punktis 28, lisa 3 punktis 25 ja lisa 5 punktis 11 asendatakse tekstiosa „Lycopersicon esculentum Mill.” tekstiosaga „Solanum lycopersicum L.”;

3) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Hariliku tomati seemet, mille etiketil või pakendil on märgitud ladinakeelne liiginimi Lycopersicon esculentum Mill., võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni või kuni sellele märgitud turustamise lõpptähtpäevani või kuni pakendite või pakendatud seemne lõppemiseni.”;

4) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23), komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21); komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54), 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21).”.

§ 3.  Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrust nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 24 asendatakse tekstiosa „Lycopersicon esculentum Mill.” tekstiosaga „Solanum lycopersicum L.”;

2) lisa punktis 22 asendatakse tekstiosa „(Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.)” tekstiosaga „Solanum lycopersicum L.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Määruse rakendamine

Hariliku tomati paljundus- ja istutusmaterjali, mille tarnija dokumendile või tootekirjeldusele on märgitud ladinakeelne taimeliigi nimi Lycopersicon esculentum Mill. või Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw., võib turustada kuni tarnija dokumentide või tootekirjelduste lõppemiseni.”;

4) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „nõukogu direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39)” tekstiosaga „, komisjoni direktiiv 2013/45/EL (ELT L 213, 08.08.2013, lk 20–21)”.

§ 4.  Määrus jõustub 31. märtsil 2014. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json