Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2014, 5

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.02.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga”.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrust nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „31. detsembrini 2013.” tekstiosaga „30. juunini 2015. a”;

2) paragrahvi 5 punktis 22 asendatakse tekstiosa „piirmääraks 15%” tekstiosaga „piirmääraks 25%”;

3) paragrahvis 11 asendatakse tekstiosa „31. detsembrit 2013. aastal” tekstiosaga „30. juunit 2015. aastat”;

4) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „31. detsembrini 2013. aastal” tekstiosaga „30. juunini 2015. aastal”;

5) paragrahvi 12 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„2014. a esitatud projektitoetuste taotlused edastab tegevusgrupp Ametile 30. aprilliks 2014. a.”;

6) paragrahvi 16 lõiget 15 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„2014. aasta taotlusvooru toetatava tegevuse elluviimisega tuleb alustada 2 kuu jooksul arvates § 27 lõikes 5 nimetatud tähtaja möödumisest.”;

7) paragrahvi 19 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „aastatel 2010–2013” tekstiosaga „aastatel 2010–2014”;

8) paragrahvi 27 lõiget 10 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kalanduspiirkonna 2013. aasta projektitoetuse eelarve jääk kandub üle kalanduspiirkonna 2014. aasta projektitoetuse eelarvesse.”;

9) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 104 järgmises sõnastuses:

„(104) Kalanduspiirkondade 2011. aasta ja sellele eelnenud aastate projektitoetuste eelarve jääk, mis on ilmnenud pärast lõigetes 101 ja 102 toodud jaotust kandub üle sama tegevusgrupi projektitoetuse eelarvesse kui see tegevusgrupp jätkab strateegia elluviimist 2014. aastal.”;

10) paragrahvi 29 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „31. detsembrini 2013” tekstiosaga „30. juunini 2015”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json