Teksti suurus:

Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.02.2020, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid

Vastu võetud 19.12.2016 nr 25
RT I, 21.12.2016, 28
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2020RT I, 28.02.2020, 3002.03.2020

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 60 lõike 53 ja kaitseväeteenistuse seaduse § 14 lõike 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni kaitseväeteenistuse seaduses ja Kaitseliidu seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid.

  (2) Tervise infosüsteemist väljastatakse käesolevas määruses sätestatud andmed ainult juhul, kui kaitseväekohustuslane või kaitseväekohustust võtta sooviv isik on selleks tervise infosüsteemis või Kaitseressursside Ameti veebilehel oleva iseteeninduskeskkonna kaudu andnud nõusoleku.
[RT I, 28.02.2020, 30 - jõust. 02.03.2020]

  (3) Käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud päringute tegemise õigus on Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni või Kaitseväe arstlikku komisjoni kuuluval arstil.

  (4) Käesoleva määruse paragrahvides 3–5 sätestatud päringute tegemise õigus on Kaitseväe arstlikku komisjoni kuuluval arstil.

  (5) Kaitseministeeriumi arstlikku vaidekomisjoni kuuluval arstil on seoses vaide lahendamisega käesoleva määruse paragrahvides 2–5 sätestatud päringute tegemise õigus.

§ 2.   Kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist päringu alusel kaitseväekohustuslase või kaitseväekohustust võtta sooviva isiku (edaspidi isik) terviseseisundi kohta järgmised andmed:
  1) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud tervisedeklaratsioon, mis on täidetud päringule eelneva 90 päeva jooksul;
  2) käesoleva määruse lisas 1 nimetatud andmed ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed väljastatakse päringule eelneva viie aasta kohta, välja arvatud:
  1) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud diagnooside osas, mille kohta väljastatakse andmed isiku sünnist alates ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale;
  2) operatsioonide osas, mille kohta väljastatakse andmed isiku sünnist alates.

§ 3.   Teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist päringu alusel käesoleva määruse lisas 3 nimetatud andmed ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed väljastatakse isiku sünnist alates.

§ 4.   Teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist päringu alusel käesoleva määruse lisas 1 nimetatud andmed ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed väljastatakse päringule eelneva viie aasta kohta.

§ 5.   Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmise ja vigastada saamise vahelise meditsiinilise seose ning vigastusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmise ja vigastada saamise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist andmed vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatule.

  (2) Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist andmed vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatule.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks ning teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu

Lisa 2 Diagnooside loetelu, mille korral väljastatakse kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks andmed isiku sünnist alates

Lisa 3 Teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu

/otsingu_soovitused.json