Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning maaparandusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 24, 129

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning maaparandusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.02.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. märtsi 2007. a otsusega nr 130

I. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 2006, 55, 410) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse 1., 2., 11. ja 12. peatüki tekstis asendatakse sõna «turukorraldusabinõud» sõnaga «toetusabinõud» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühise põllumajanduspoliitika toetusabinõud käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 3, välja arvatud lõike 2 punkti f, ning artikli 4 alusel ja korras rahastatavad abinõud.»

§ 3. Paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühise põllumajanduspoliitika toetusabinõude rakendamise korral täidab makseagentuuri ülesandeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).»

§ 4. Seaduse 3. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ühtne pindalatoetus, energiakultuuri toetus ja täiendavad otsetoetused».

§ 5. Seadust täiendatakse §-dega 141 ja 142 järgmises sõnastuses:

« § 141. Nõuded energiakultuuri toetuse saamiseks

(1) Energiakultuuri toetust on õigus taotleda isikul, kes kasvatab nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise 5. peatükis nimetatud energiakultuuri ja vastab samas peatükis sätestatud nõuetele.

(2) Energiakultuuri toetuse saamiseks esitatavad lisanõuded kehtestab põllumajandusminister kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 8. peatüki sätetega.

§ 142. Energiakultuuri toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

(1) Energiakultuuri toetuse saamiseks esitab isik PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse.

(2) Energiakultuuri toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister.»

§ 6. Paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täiendavat otsetoetust on õigus taotleda isikul, kes tegeleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 2 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega.

(2) Nõuded täiendava otsetoetuse saamiseks kehtestab põllumajandusminister kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 143c sätestatud korras saadud Euroopa Komisjoni nõusolekuga. Nõuded võib kehtestada eraldi iga toetuse liigi kohta.»

§ 7. Paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täiendava otsetoetuse taotlus jäetakse rahuldamata:
1) kui taotleja ei tegele ega ole tegelnud põllumajandusliku tegevusega, ei kasvata ega ole kasvatanud toetuskõlblikke loomi ega põllumajanduskultuure;
2) kui taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;
3) komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklis 51 ja artikli 59 lõikes 2 nimetatud rahuldamata jätmise alustel, arvestades sama määruse artiklis 68 sätestatud erandeid;
4) ei vasta muudele toetuse saamise nõuetele.

(2) Täiendavat otsetoetust vähendatakse komisjoni määruses (EÜ) nr 796/2004 sätestatud alustel.

(3) Veise ja ute kasvatamise täiendava otsetoetuse vähendamise alused kehtestab põllumajandusminister.»

§ 8. Seaduse 4. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna «TOETUSED» sõnadega «PERIOODIL 2004–2006».

§ 9. Seadust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

«41. peatükk
ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKAGA KAASNEVAD MAAELU ARENGU TOETUSED PERIOODIL 2007–2013

§ 453. Ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate maaelu arengu toetuste andmise korraldamine

(1) Ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi antakse Euroopa Komisjoni otsusega kinnitatud «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» (edaspidi arengukava) alusel ja korras.

(2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 75 lõikes 1 nimetatud korraldusasutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.

(3) Toetuse saamiseks esitatud nõuetele vastavust kontrollivad PRIA ning arengukavas nimetatud isikud ja asutused selles ettenähtud ulatuses.

(4) PRIA võib metsanduse valdkonna toetuse taotluste menetlemiseks sõlmida halduskoostöö seaduses sätestatud korras halduslepingu eraõigusliku juriidilise isikuga, kellel on küllaldane kogemus metsanduse valdkonna toetuste menetlemisel.

(5) Põllumajandusminister kehtestab igaks eelarveaastaks antavate maaelu arengu toetuste liigid ja toetatavad tegevused ning määrab maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse.

(6) Maaelu arengu toetuse taotlemise õigust ei teki, kui selle toetuse andmist või selle tegevuse toetamist ei ole eelarveaastal käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel ette nähtud.

§ 454. Nõuded maaelu arengu toetuse saamiseks

(1) Maaelu arengu toetust on õigus taotleda isikul, kes vastab asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud toetuse saamise nõuetele.

(2) Põllumajandusminister võib kehtestada maaelu arengu toetuse saamiseks nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta ning nende piirkondade loetelu, kus maaelu arengu toetust antakse. Nimetatud nõuded võib kehtestada eraldi iga toetuse liigi ja toetatava tegevuse kohta.

§ 455. Maaelu arengu toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

(1) Maaelu arengu toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase kirjaliku taotluse PRIA-le või käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isikule. Maaelu arengu toetust taotletakse ja taotlust menetletakse arengukava ning käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

(2) Maaelu arengu toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra, taotluse vormi, toetuse määra ja suuruse ning vajaduse korral abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud iga toetuse liigi ja toetatava tegevuse kohta, toetuse vähendamise alused ja korra, toetuse väljamaksmise ja vastuvõtmise korra, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja korra ning nõuded toetuse saajale kehtestab põllumajandusminister. Toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra võib kehtestada eraldi iga toetuse liigi ja toetatava tegevuse kohta.

(3) Maaelu arengu toetuse andmise alused ning toetuse andmise täpsema korra põllumajandusettevõtte ja kohustuse üleandmise või asendamise ja toetuskõlbliku maa pindala, loomade arvu või investeeringuobjekti muutumise korral kehtestab põllumajandusminister.

§ 456. Maaelu arengu toetuse taotluse hindamine

(1) Kui arengukavas on ette nähtud nõuetele vastavate taotluste hindamine, kontrollib PRIA või käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik, kui sellekohane õigus tuleneb halduslepingust, eelnevalt taotleja ja taotluse vastavust nõuetele.

(2) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamiseks esitatud nõudele, taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil, taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust või taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, teeb PRIA või käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik, kui sellekohane õigus tuleneb halduslepingust, taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(3) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Põllumajandusministeerium, PRIA, maavanem, nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 62 nimetatud kohalik tegevusgrupp või käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik, kui sellekohane õigus tuleneb halduslepingust, käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud hindamiskriteeriumide alusel.

(4) Põllumajandusminister kehtestab maaelu arengu toetuse taotluse hindamiskriteeriumid ja taotluse hindamise korra. Nimetatud korras nähakse ette kriteeriumid, mille alusel hinnatakse nõuetele vastavaid taotlusi. Taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise korra võib kehtestada eraldi iga toetuse liigi ja toetatava tegevuse kohta.

§ 457. Maaelu arengu toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise alused ja toetuse vähendamine

(1) Kui nõuetele vastavad taotlused on käesoleva seaduse § 456 kohaselt hinnatud, rahuldatakse:
1) hindamise tulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud taotlus;
2) hindamise tulemuste alusel välja valitud ja vajaduse korral paremusjärjestusse seatud parimad taotlused;
3) kõik taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele.

(2) Hindamise tulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse koostamisel eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste korral taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem, taotlust, millel on suurem omafinantseeringumäär, ajaliselt varem esitatud taotlust või kohaldatakse muid käesoleva seaduse § 455 lõike 2 ning § 456 lõike 4 alusel kehtestatud taotluse eelistamise võimalusi.

(3) Kui arengukavas ei ole ette nähtud nõuetele vastavate taotluste hindamist, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused toetuse liigi või toetatava tegevuse rahastamise eelarve piires.

(4) Taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA või käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik, kui sellekohane õigus tuleneb halduslepingust.

(5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse, kui:
1) taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
2) toetuse liigi või tegevuse rahastamise eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust;
3) nõuetele vastavat taotlust ei rahuldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 sätestatu kohaselt;
4) taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
5) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust;
6) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

(6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotletud summat taotleja nõusolekul vähendada ja taotlust muuta tingimusel, et saavutatakse taotluses nimetatud tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus taotlust muutma, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

(7) Maaelu arengu toetust vähendatakse komisjoni määrustes (EÜ) nr 796/2004 ja (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), ettenähtud ja käesoleva seaduse § 455 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud alustel.

(8) Maaelu arengu toetust ei maksta, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused või kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saamise eelduseks olevaid tingimusi.

§ 458. Vaidemenetlus

(1) Enne halduskohtule kaebuse esitamist tuleb läbida vaidemenetlus haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(2) Kui vaie esitatakse käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isiku otsuse või toimingu peale, lahendab vaide PRIA.

(3) Vaie lahendatakse vaide vastuvõtmisest arvates 30 kalendripäeva jooksul.

§ 459. Tehniline abi

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 66 kohaselt antakse tehnilist abi arengukava elluviimiseks.

(2) Tehnilist abi on õigus taotleda arengukava elluviimisega tegeleval riigiasutusel, sealhulgas korraldusasutusel ja makseagentuuril, ning kontrolliasutusel.

(3) Täpsemad nõuded tehnilise abi taotlejale ja kavandatavale tegevusele, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra, taotluse vormi ning taotluse rahuldamata jätmise alused kehtestab põllumajandusminister.

§ 4510. Seire ja hindamine

Põllumajandusminister kehtestab maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise korra ning arengukava seire ja hindamise korra.»

§ 10. Paragrahvi 54:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põllumajandusminister võib nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud nõuete kohase põllumajandusnõuande süsteemi loomiseks ja toimimise tagamiseks, sealhulgas riigipoolsete meetmetega seotud teabe edastamise ja kvaliteetse nõuande kättesaadavuse tagamiseks, sõlmida halduslepingu põllumajandustootjaid, põllumajandussaaduste töötlejaid ning põllumajandusele teenuseid osutavaid isikuid ja nende ühendusi esindava mittetulundusühinguga, kellel on küllaldane kogemus põllumajandusnõuande valdkonnas (edaspidi koordineeriv keskus).»;

2) lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Põllumajandusminister võib tunnustada nõuandekeskuseks ka koordineeriva keskuse.»

§ 11. Paragrahvi 63:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele PRIA, Veterinaar- ja Toiduamet, Taimetoodangu Inspektsioon, Tarbijakaitseamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Maksu- ja Tolliamet, käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik käesolevas seaduses ja asjakohastes EL õigusaktides sätestatu kohaselt, Riiklik Looduskaitsekeskus, piirkondlikud maaparandusbürood, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, riigi ja kohaliku omavalitsuse keskkonnajärelevalve asutused ning alkoholiseaduse §-s 49 sätestatud järelevalveasutused.»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «tagatisrahastu» sõnadega «, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD)»;

3) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« (9) Käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel sõlmitud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet PRIA.

(10) Käesoleva seaduse § 453 lõike 4 alusel sõlmitud halduslepingu ühepoolse lõpetamise korral ning muu sellise asjaolu ilmnemisel, mis takistab halduslepingu sõlminud isikul halduslepingut edaspidi täita, antakse lepingu täitmisega seotud materjal viivitamata üle PRIA-le, kes korraldab haldusülesande edasise täitmise.»

§ 12. Paragrahvi 66 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «artiklis 39» sõnadega «ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 47».

II. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2004, 32, 227; 2006, 55, 410) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Seaduse 2. peatüki 5. jao tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Põllumajandustootja asendamise toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus on rahaline abi, millega hüvitatakse kuni 100 protsenti põllumajandustootja asendamise tegelikest kuludest kuni 28-päevase puhkuse ajal.

§ 24. Põllumajandustootja asendamise toetuse taotleja

Põllumajandustootja asendamise toetust võib taotleda põllumajandustootja asendusteenust osutav isik, kes vastab käesoleva seaduse §-s 25 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

§ 25. Nõuded põllumajandustootja asendamise toetuse saamiseks

(1) Põllumajandustootja asendamise toetust võib anda taotlejale, kes:
1) on välja töötanud Eestit hõlmava põllumajandustootja asendusteenuse arengukava ja struktuuri;
2) korraldab põllumajandustootja asendaja koolitust;
3) on sõlminud asjakohase lepingu põllumajandustootja asendajana tegutseda võiva isikuga;
4) osutab põllumajandustootjaga sõlmitud lepingu alusel põllumajandustootja asendusteenust mikroettevõtete klassi kuuluvas ettevõttes (edaspidi ettevõte).

(2) Asendajaks võib olla isik, kellele on omistatud kutseseaduse alusel ja korras kutseseaduse § 3 lõikes 3 sätestatud I või II tasemele vastav kutsekvalifikatsioon põllumajandustöötajana töötamiseks ning kes on läbinud asjakohase asendustaluniku koolituse.

(3) Nõuded toetatavat asendusteenust taotleva ettevõtte käibe suuruse, töötajate arvu ja ettevõttes peetavate põllumajandusloomade kohta kehtestab põllumajandusminister.

§ 26. Põllumajandustootja asendamise toetuse määr ja suurus

(1) Põllumajandusminister kehtestab eelarveaastal makstava põllumajandustootja asendamise toetuse tunnitasu määra, mis arvutatakse, arvestades sõlmitud lepingutest tulenevat asendustundide arvu ja asendustoetusteks ettenähtud rahasummat. Tunnitasu suurus võib olla kuni viis Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära.

(2) Taotlejale makstava põllumajandustootja asendamise toetuse suurus arvutatakse, lähtudes lepingute alusel taotluses esitatud asendustundide arvust ja põllumajandustootja asendamise toetuse tunnitasu määrast.»

§ 14. Paragrahvi 61 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Muud põllumajanduslikku toetust võib anda, kui see vastab Ühenduse suunistele riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013 (ELT C 319 27.12.2006, lk 1–33) või konkurentsiseaduses nimetatud grupierandiga hõlmatud riigiabi reeglitele ning kui toetus on vajalik asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.»

§ 15. Paragrahvi 64 lõikes 1 ja § 65 lõikes 3 asendatakse sõnad «Euroopa Ühenduse põllumajandusliku riigiabi suunised» sõnadega «Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013» vastavas käändes.

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 901 järgmises sõnastuses:

« § 901. Olemasoleva riigiabi andmine

Olemasolevat riigiabi võib anda kuni 31. detsembrini 2007, kui see on hiljemalt 30. aprilliks 2007 vastavusse viidud Euroopa Ühenduse põllumajandusliku riigiabi suunistega, mida kohaldati 31. detsembrini 2006 ja mis kehtivad kuni 31. detsembrini 2007, või Ühenduse suunistega riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013.»

III. Maaparandusseaduses (RT I 2003, 15, 84; 2005, 37, 284) tehakse järgmised muudatused:

§ 17. Paragrahvi 59 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigi kui ühistu liikme õiguste teostaja määramisele ning riigi esindamisele ühistus kohaldatakse riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse sätteid.»

§ 18. Paragrahvi 81 lõikes 1 asendatakse arv «2007» arvuga «2008».

IV. § 19. Rakendussäte

Käesoleva seaduse § 18 rakendatakse alates 2007. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json