Teksti suurus:

Eesti raadiosagedusplaan

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 23, 408

Eesti raadiosagedusplaan

Vastu võetud 07.03.2007 nr 15

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Eesti raadiosagedusplaan sätestab, kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega, raadiosagedusalade üldise kasutusviisi, -otstarbe ja -režiimi Eestis.

§ 2. Raadiosagedusala kasutusotstarve ja kasutusrežiim

(1) Raadiosagedusala kasutusotstarve määrab sageduskasutuse jaotuse erinevate raadiosideteenistuste ja raadioseadmete klasside vahel.

(2) Raadiosagedusala kasutusrežiim määrab sageduskasutuse kategooriad (primaarne või sekundaarne).

(3) Primaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid kaitstakse teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest.

(4) Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele.

§ 3. Raadiosagedusala kasutusviis

(1) Raadiosagedusala kasutusviis määrab üldised sageduskasutuse tingimused (kasutamise eesmärgid, dupleks-/simpleksside, dupleksivahe, baasjaama saate- ja vastuvõtusagedus, kanalisamm jms).

(2) Raadiosagedusala, mis on tähistatud «riikliku kasutuse tüüp 1», on ette nähtud rahuajal riigikaitselisel otstarbel kaitsejõudude ainukasutuseks vastavalt kaitseministri poolt kehtestatud nõuetele. Samas sagedusalas on lubatud kasutada lähitoimeseadmeid tingimusel, et nende kasutamine on kooskõlas Euroopa Sidekomitee otsuste ja soovitustega ja majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetega ning nende kasutamine ei tekita häireid kaitsejõudude ainukasutuses olevatele raadioseadmetele.

(3) Raadiosagedusala, mis on tähistatud «riikliku kasutuse tüüp 2», võivad kaitsejõud kasutada rahuajal riigikaitselisel otstarbel samadel alustel teiste isikutega, kui muudes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 4. Määruse lisad

(1) Raadiosagedusala kasutusviis, -otstarve ja -režiim on sagedusalade kaupa sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

(2) Raadiosagedusplaanis esinevate raadiosagedusalade kasutusotstarvete eesti- ja ingliskeelsed vasted ning kasutatud tähiste ja lühendite selgitused on esitatud määruse lisas 2.

(3) Eesti raadiosagedusplaanis viidatud õigusallikate loetelu on esitatud määruse lisades 3 ja 4.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. veebruari 2006. a määrus nr 17 «Eesti raadiosagedusplaan» (RTL 2006, 16, 289; 89, 1659) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 12.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01755.

MM_15 lisa 1

MM_15 lisa 2

MM_15 lisa 3

MM_15 LISA 4

MM_15 II osa

MM_15 III osa

/otsingu_soovitused.json