Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 "Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 23, 407

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 "Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid" muutmine

Vastu võetud 07.03.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 24 lõike 8 ja § 28 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruses nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» (RTL 2004, 107, 1709; 2005, 32, 449) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Eksamite läbiviimise üldnõuded

(1) Eksamite liigid, olenevalt taotlemise eesmärgist, on toodud käesoleva paragrahvi tabelis 1.

(2) Juhi eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK).

(3) Liiklusteooriaeksami (edaspidi teooriaeksam) võtab vastu ARK büroo juhataja või tema poolt määratud isik, kes on saanud sellekohase ettevalmistuse. Sõidueksami võtab vastu ARK-i eksamineerija. Eksamineerija peab vastama käesoleva määruse lisas 1 toodud kvalifikatsiooni- ja pädevusnõuetele, olema läbinud vastava koolituse ja omama ARK poolt väljastatud eksamineerija tunnistust. Eksamineerija kvalifikatsiooni- ja pädevusnõuetele vastavuse hindamise ja eksamineerija tunnistuse väljastamise korra kehtestab ARK-i direktor käskkirjaga.

(4) Teooria- ja sõidueksam võetakse üldjuhul vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksam võib vastu võtta ARK büroo juhataja ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul ARK-i poolt aktsepteeritud tõlki.

Tabel 1. Eksamite liigid, olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Juhtimisõiguse taotlemise eesmärk Teooriaeksam Sõidueksami järk
Juhtimisõiguse taotlemine    
esmaõppe korras + 1 ja 2
täiendusõppe korras + 1 ja 2
A1-alamkategooria mootorratta juhtimiselt A-kategooria mootorratta juhtimiseks 2
A-kategooria mootorrattalt mootori võimsusega ≤25 kW või erivõimsusega ≤0,16 kW/kg A-kategooria mootorrattale mootori võimsusega >25 kW või erivõimsusega >0,16 kW/kg, juhtimiseks 2
B1-alamkategooria auto juhtimiselt B-kategooria auto juhtimiseks 1 ja 2
automaatkäiguvahetusega B-kategooria auto juhtimiselt käsikäiguvahetusega B-kategooria auto juhtimiseks 2
esmase juhtimisõiguse saamiseks, kui esmase juhiloa väljaandmise aluse tekkimisest on möödunud 12 kuud või rohkem + 2
esmase juhtimisõiguse saamiseks, kui eelmise esmase juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu + 2
piiratud juhtimisõiguse saamiseks + 1 ja 2
piiratud õigusega juhiloa vahetamisel esmase juhiloa vastu + 2
Juhtimisõiguse taastamine    
Kui juhtimisõigus on ära võetud kuni 6 kuuks
kui esmase juhiloa või juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud kuni 12 kuud
kui juhtimisõigus on ära võetud või peatatud rohkem kui 6 kuuks, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks +
kui juhtimisõigus on ära võetud või peatatud kauemaks kui 12 kuud + 2
kui juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu + 2
välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine Eesti juhiloa vastu  +* 2*
Märkus: + eksam tuleb sooritada;
  eksam ei ole nõutav;
  1 esimese järgu sõidueksam;
  2 teise järgu sõidueksam;
  * «Liiklusseaduses» ettenähtud juhtudel.

(5) Eksami aja ja koha määrab ARK isiku eksamile registreerimisel.

(6) Kui isik ei saa määratud ajaks eksamile tulla, peab ta sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikult ARK büroole teatama ning talle määratud eksami aeg muudetakse. Hilisema teavitamise korral eksamite aega ei muudeta, välja arvatud, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta ARK büroole asjakohase tõendi.

(7) Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole mitteilmumisest ettenähtud ajal teatanud, loetakse eksam mittesooritatuks. Eksami mittesooritamise põhjuseks märgitakse «eksamile ilmumata jätmine».»;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) tõend riigilõivu tasumise kohta juhi teooria- ja sõidueksamile registreerimise ja eksamite vastuvõtmise eest.»;

4) paragrahvi 4 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Täiendusõppe korras juhtimisõiguse taotleja võib sooritada teooriaeksami ja sõidueksami mitte varem kui «Liiklusseaduse» §-s 31 nimetatud tähtaegadel, välja arvatud kaitseväeteenistuses olles.»;

5) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Eksamineerija tuvastab juhtimisõiguse taotleja isiku vahetult enne eksamit isikut tõendava dokumendi kontrollimisega.»;

6) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) ARK võib teooria- ja sõidueksami reaalajas jälgimiseks ja salvestamiseks kasutada tehnilisi vahendeid. Eksamineeritavat teavitatakse sellest eksamile registreerimisel. Salvestusi kasutatakse eksamitulemuste hindamiseks ja vaiete lahendamiseks. Juurdepääsu salvestusega andmekandjale otsustab ARK-i direktor. Salvestusi säilitatakse vähemalt üks kuu, kuid mitte rohkem kui kolm kuud või vaide korral kuni vaide lahendamiseni.»

7) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Eksami tulemused kantakse liiklusregistrisse hiljemalt eksami sooritamise päeva lõpuks.»;

8) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teooriaeksami läbiviimiseks kasutatakse arvuteid. Erandina võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku või suulist vormi eksamineeritava kirjaliku taotluse alusel. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab ARK büroo juhataja vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni, mille vähemalt üks liige peab olema ARK-i eksamineerija.»;

9) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõidueksamil võivad kaasa sõita lisaks eksamineeritavale ja eksamineerijale eksamineeritava õpetaja või koolitaja esindaja, eksamineerija kvalifikatsioonikontrolli läbiviija ning eksamineeritava ja eksamineerija nõusolekul veel üks eksamineeritav.»;

10) paragrahvi 10 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu kahes järgus:
1) eksami esimese järgus – eksamiks kohandatud, muuks liikluseks suletud platsil;
2) eksami teises järgus – erineva liiklustihedusega teedel.»;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) B-kategooria või vastava alamkategooria auto ja BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel sõidueksami esimene järk võetakse vastu vähese liiklussagedusega teedel või eksamiks kohandatud platsil.»;

12) paragrahvi 10 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Korduseksam võib toimuda teise järgu nõuete kohaselt, kui eelnevalt on edukalt sooritatud sõidueksami esimene järk. Eksamineerijal on õigus kontrollida esimese järgu harjutusi vähese liiklussagedusega teedel. B-kategooria või vastava alamkategooria auto või BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel toimub korduseksam vähese liiklussagedusega teedel.»;

13) paragrahvi 10 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 10 lõikest 12 jäetakse välja sõna «erimanöövrid»;

15) paragrahvi 10 tabelit 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Tabel 3. Sõidueksami kestus minutites

Mootorsõiduki kategooria Teine järk
vähemalt
B-piiratud juhtimisõigusega 25
A, A1 35
B, BE, B1 45
C, C1 45
D, D1, D-troll 45
CE, DE, C1E, D1E, D-trollE 45

Märkus: sõidueksami esimese järgu kestus on kuni 10 minutit, välja arvatud B-kategooria või vastava alamkategooria auto või BE-kategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel.»;

16) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) B-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel võetakse sõidueksam vastu ARK-i büroojuhataja poolt määratud eksamiautoga, välja arvatud § 13 lõikes 7 toodud juhul.»;

17) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) B-kategooria sõidueksam võetakse vastu ARK-i eksamiautoga, välja arvatud § 13 lõikes 7 toodud juhul.»;

18) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Välisriigi (välja arvatud Euroopa Liidu liikmesriigi) juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu, sooritatakse sõidueksam ARK-i büroojuhataja poolt määratud eksamiautoga.»;

19) paragrahvi 13 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui isik on juhtimiselt kõrvaldatud või tema juhtimisõigus on ära võetud või peatatud, siis juhtimisõigust tõendavat dokumenti isikule ei väljastata. Juhtimisõigust tõendav dokument väljastatakse pärast juhtimiselt kõrvaldamise aluse äralangemist, juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise tähtaja lõppemist.»;

21) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega ja ajutise juhiloa vormid peavad vastama lisades 7–12 toodud juhilubade näidistele.»;

22) paragrahvi 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Juhtimisõiguse andmine

(1) Juhtimisõigus antakse ARK-i eksamineerija otsuse alusel isikule, kes vastab «Liiklusseaduses» toodud tingimustele ning kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid ja kelle eksami tulemused on kantud liiklusregistrisse.

(2) A-kategooria mootorratta, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg, juhtimisõigus antakse lisaks § 3 tabelis 1 toodud juhtudele ka isikule, kellel on juhtimisõigus ja täidetud juhiloa saamise eeltingimused mis tahes kategooria auto juhtimiseks, pärast vastavat ettevalmistust ning teooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

(3) Esmakordsel B-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel väljastatakse isikule esmane juhiluba, välja arvatud juhul, kui isikul oli eelnevalt C- või D-kategooria auto juhtimise õigus.

(4) Esmane juhtimisõigus kehtib esmase juhiloa kehtivuse lõppemiseni. Kui esmase juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu ja esmase juhiloa omanik ei ole saanud vastava kategooria juhiluba, tuleb esmase juhtimisõiguse saamiseks edukalt sooritada taotletava kategooria mootorsõiduki liiklusteooria- ja sõidueksam, pärast mida väljastatakse esmane juhiluba kehtivusega kaks aastat. Juhtimisõiguse andmise kuupäeva arvestatakse esmase juhtimisõiguse esmakordsest andmise kuupäevast.

(5) «Liiklusseaduse» § 27 lõikes 3 nimetatud Eestis viibivale välisesinduse töötajale, kes ei ole Eesti kodanik, vahetatakse välisriigis väljaantud juhiluba või antakse juhtimisõigus Välisministeeriumi kirjaliku taotluse alusel käesoleva määruse järgi.

(6) Kui isikul, kellele on antud C-, D-kategooria auto ja CE-kategooria autorongi juhtimise õigus ainult teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal, on täitunud «Liiklusseaduse» § 29 lõike 1 punktis 3 ja § 31 lõigetes 1 ja 2 toodud tingimused, võib ta taotleda lisa 13 kohase eritingimuste koodi 102 kehtetuks tunnistamist.»;

23) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juhile omistatud juhtimisõigus märgitakse juhtimisõigust tõendava dokumendi esiküljele mootorsõiduki kategooriat tähistava tähega ja alamkategooriat tähistava tähe ja numbriga. Isiku soovil tehakse esmase juhtimisõiguse saanud isiku juhi koolituskursuse tunnistusele järgmine kirje: «Lubatud juhtida ...-kategooria mootorsõidukit kuni «...» ............ 200... a.».;

24) paragrahvi 17 lõige 6 tabeli järjekorranumbriga 3 reas asendatakse sõnad «kood 10.02» sõnadega «kood 78»;

25) paragrahvi 17 lõige 6 tabeli järjekorranumbriga 5 reas asendatakse sõna «kaitseteenistus» sõnaga «kaitseväeteenistus» vastavas käändes;

26) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Juhiloa vormistamise ja väljastamise ajaks võib ARK büroo väljastada lisa 10 kohase ajutise juhiloa.»;

27) paragrahvi 18 lõiked 2 ja 3 tunnistada kehtetuks;

28) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui isik ei võta oma juhiluba ARK büroost välja ühe aasta jooksul alates juhiloale märgitud kehtivuse alguse kuupäevast, tunnistab ARK büroo tema juhiloa kehtetuks ning isik peab taotlema uut juhiluba.»;

29) määrust täiendatakse paragrahviga 181 järgmises sõnastuses:

« § 181. Rahvusvahelise juhiloa väljastamine

(1) ARK büroo annab isikule lisa 121 kohase rahvusvahelise juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates rahvusvahelise juhiloa taotluse esitamisele järgnevast päevast.

(2) Rahvusvaheline juhiluba väljastatakse Eesti juhiloa omanikule, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele.

(3) Rahvusvaheline juhiluba väljastatakse kehtivusega kolm aastat. Kui juhiluba aegub kolme aasta jooksul, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba sama kehtivusajani, mis on märgitud juhiloal.

(4) Rahvusvahelise juhiloa taotlemiseks tuleb isikul esitada ARK büroole:
1) Eesti juhiluba ning vajadusel isikutunnistus või muu isikut ja elamisluba tõendav dokument;
2) värvifoto suuruses 35×45 mm, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega.

(5) Rahvusvahelist juhiluba taotlev isik kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga esitatud andmete õigsust.

(6) Rahvusvaheline juhiluba vahetatakse kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku andmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda rahvusvahelise juhiloa omanikku.

(7) Rahvusvahelise juhiloa kaotamise, varguse või hävimise korral duplikaadi saamiseks tuleb rahvusvahelise juhiloa omanikul esitada seletuskiri või politsei või päästeasutuse tõend ning lõikes 4 nimetatud dokumendid ja foto. Eelnevalt välja antud kehtiva tähtajaga rahvusvaheline juhiluba tunnistatakse kehtetuks kirjaliku teate saamisest arvates.

(8) Duplikaat väljastatakse sama kehtivusajani, mis oli märgitud rahvusvahelisel juhiloal. Kui kehtivuse lõppemiseni on jäänud vähem kui 12 kuud, väljastatakse rahvusvaheline juhiluba kehtivusega kolm aastat või juhiloa kehtivuse ajani, kui juhiluba aegub kolme aasta jooksul.»;

30) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Juhtimisõiguse taastamiseks ettenähtud eksamite sooritamiseks võib isik registreeruda mitte varem kui üks kuu enne juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise tähtaja lõppemist. Juhtimisõiguse taastamiseks ettenähtud eksami võib ta sooritada juhtimisõiguse äravõtmise või peatamise tähtaja möödumisel. Kui juhtimisõiguse taastamiseks on ette nähtud nii teooria- kui ka sõidueksami sooritamine, võib isik sooritada teooriaeksami enne juhtimisõiguse peatamise või äravõtmise tähtaja lõppemist .»;

31) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse viimase lausega järgmises sõnastuses:

«Leitud juhiluba tuleb tagastada ARK büroole.»;

32) paragrahvi 20 lõiget 6 täiendatakse viienda lausega järgmises sõnastuses:

«ARK bürool on õigus väljastada fotota ajutine juhiluba tingimusel, et ajutise juhiloa esiküljele kantakse kirje «Kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.»;

33) paragrahvi 20 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kehtetuks tunnistatud juhiluba ei ennistata, välja arvatud, kui juhiloa omanik ei olnud teadlik juhiloa kehtetuks tunnistamisest ja ta on juhiloa valduse taastanud. Juhiloa kehtivuse ennistamiseks peab isik esitama ARK-le vastavasisulise kirjaliku avalduse.»;

34) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks ARK büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. Lisaks § 22 lõikes 5 nimetatud dokumentidele tuleb esitada juhi koolituskursuse tunnistus, millele peavad olema kantud nõutavad kirjed erikursuste ja lõppastme läbimise kohta.»;

35) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Esmane juhiluba, piiratud juhtimisõigusega või ajutine juhiluba vahetatakse omaniku taotluse põhjal selle kõlbmatuks muutumisel või omaniku isikuandmete muutumisel.»;

36) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Omaniku isikuandmete muutumisel tuleb juhtimisõigust tõendav dokument vahetada ühe kuu jooksul isikuandmete muutumisest arvates.»;

37) paragrahvi 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine

Välisriigis väljaantud juhiluba, mis on väljastatud isikule, kelle alaline elukoht juhiloa väljastamise ajal oli selles riigis, vahetatakse Eesti juhiloa vastu vastavalt «Liiklusseaduse» §-le 27. Euroopa Liidu liikmesriigis väljaantud juhiluba tagastatakse juhiloa väljaandnud asutusele. Euroopa Liidu liikmesriigis väljaantud juhiloa kaotuse puhul väljastatakse Eestis elamisloa alusel elavale isikule Eesti juhiluba pärast vastava päringu tegemist juhiloa väljaandnud riigi ametkonnast.»;

38) lisa 3 punktis 2.2 toodud tabel 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Tabel 2. Autojuhi sõidueksami esimese järgu ülesande harjutused

Jrk nr

Harjutuse nimetus

Auto kategooria

B, B1, BE C, C1 D, D1 C1E
D1E
CE; DE
1. Sõidu alustamine tõusul B, B1 + +
2. Piiratud alal tagasipööramine + + + + +
3. Tagurdamine otsesuunas B, B1 + +
4. Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele B, B1 + +
5. Edaspidi slaalomi sõitmine + + + +
6. Tagurpidi slaalomi sõitmine
7. Tagurdamine boksi pöördega + + + +
9. Tagurdamine pöördega vasakule (ümber nurga) +
10. Tagurdamine pöördega paremale (ümber nurga) +
11. Parkimine +

39) lisa 3 punktid 2.3–2.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2.3. B-kategooria ja vastava alamkategooria sõidueksami ülesanne koosneb vähemalt kolmest tabelis 2 toodud harjutusest. Harjutused valib eksamineerija, kusjuures harjutused 1 ja 4 on kohustuslikud. Harjutuse 1 sooritamisel võib eksamineerija kontrollida seisupiduri kasutamise oskust. BE-kategooria autorongi sõidueksami ülesanne koosneb kahest tabelis 2 toodud harjutusest. Harjutused valib eksamineerija, kusjuures kohustuslik harjutus on tagurdamine pöördega vasakule või paremale. B-kategooria ja vastava alamkategooria auto ja BE-kategooria autorongi sõidueksami ülesanded toimuvad vähese liiklustihedusega teedel või eksamiks kohandatud platsil.

2.4. C-, D-kategooria ja D1-, C1-alamkategooria auto sõidueksami ülesanne koosneb kahest tabelis 2 toodud harjutusest. Harjutused valib eksamineerija, kusjuures harjutus 7 on kohustuslik.

2.5. CE-, DE-, C1E- ja D1E-kategooria autorongi sõidueksami ülesanne koosneb kahest tabelis 2 toodud harjutusest, millest üks peab olema harjutus 7 ja teise valib eksamineerija.»;

40) lisa 3 punkti 2 loetelu täiendatakse punktiga 2.10 järgmises sõnastuses:

« 2.10. Juhul kui sõidueksami esimese järgu ülesanded (erimanöövrid) toimuvad sõidueksami teises järgus, siis harjutuse hindamisel lähtub eksamineerija määruse lisa 4 punktis 1.1 toodust (sõidueksami hindamine). Harjutuste sooritamise sisu ja põhimõtted peavad vastama määruse lisas 3 toodud harjutuste sisule. Vea ilmnemisel on lubatud sõiduharjutuse üks korduskatse. Korduskatse ebaõnnestumisel loetakse sõidueksam mittesooritatuks.»;

41) lisa 3 punktides 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2 jäetakse välja sõnad «mootori seiskumine»;

42) määruse lisa 3 punkti 4.7.2. täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) harjutuse sooritamisel ettenähtud piiridest väljumine.»;

43) lisa 3 täiendatakse punktidega 4.8 ja 4.9 järgmises sõnastuses:

« 4.8. Tagurdamine pöördega vasakule või paremale (ümber nurga)

Joonis 16        

4.8.1. Harjutuse sisu

Auto (autorongi) tagurdamine pöördega vasakule või paremale ümber nurga, jäädes samale sõidurajale. Sõidu suuna, sõiduraja piirid ning manöövri sooritamiseks ettenähtud ala määrab eksamineerija.

4.8.2. Hindamisel arvestatavad vead
1) auto väljub sõiduraja või sõiduteed tähistava ala piiridest;
2) auto ei paikne manöövri lõppedes õigel sõidurajal või ettenähtud alal;
3) lisamanöövri kasutamine (välja arvatud autorong, mille puhul on lubatud ühe lisamanöövri kasutamine sõidutrajektoori korrigeerimiseks).

4.9. Parkimine

4.9.1. Harjutuse sisu

Auto (autorongi) parkimine ja parkimiskohalt lahkumine. Parkida võib rööpselt sõidutee äärega (näiteks kõnnitee ääres), kaldu või esiotsaga või tagaotsaga risti kaldeta teel, tõusul või langusel. Parkimise koha määrab eksamineerija.

4.9.2. Hindamisel arvestatavad vead
1) auto parkimine parkimiskohta tähistava teekatte märgistusel;
2) auto parkimine sõiduteed tähistavale äärele;
3) auto vale parkimine (näiteks teise auto blokeerimine, auto ust ei ole võimalik avada jne);
4) auto pikitelg ei ole paralleelne sõidutee äärega (sõidutee ääres parkimisel);
5) auto parkimine kaugemale kui 0,2 m sõiduteed tähistavast äärest.»;

44) lisa 4 punkti 2.1 täiendatakse alapunktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) möödasõidu sooritamine kohas, kus see pole lubatud.»;

45) lisa 4 punkti 2.2. alapunktidest 4 ja 8 jäetaks välja sõna «oluliste»;

46) lisa 5 punktis 1 esitatud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Mootor-
sõiduki kategooria
Mootori töömaht
cm
3
Mootori võimsus kW Suurim kiirus km/h Auto täismass kg Haagise täismass kg Haagise tegelik mass kg Pikkus
m
Laius
m
A1) >125 >11–≤25 ≥100          
A2)   ≥35            
A13) ≥75–≤125 ≤11            
B4)     ≥100          
BE5)     ≥100   ≥1000 ≥800    
B16)     ≥60          
C7)     ≥80 ≥12 000     ≥8 ≥2,4
CE8)     ≥80

kokku ≥20 000

koos autoga
≥15 000
kokku ≥14 ≥2,4
C19)     ≥80 ≥4000     ≥5  
C1E10)     ≥80   ≥1250 ≥800 kokku ≥8  
D11)     ≥80       ≥10 ≥2,4
DE12)     ≥80   ≥1250 ≥800   ≥2,4
D111)     ≥80 ≥4000     ≥5  
D1E12)     ≥80   ≥1250 ≥800    

47) lisa 5 punkti 2.1 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) B-kategooria eksamiautol peab olema salvestusseade sõidueksami salvestamiseks.»;

48) lisas 10 toodud ajutise juhiloa esikülje vormi alla lisatakse märkus järgmises sõnatuses:

«Märkus: väljastamisel ilma fotota lisatakse ajutise juhiloa esiküljele fotoraamistikku märkus: «Kehtib koos isikuttõendava dokumendiga».»;

49) määrust täiendatakse lisaga 121 järgmises sõnastuses:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid»
lisa 121

Rahvusvahelise juhiloa näidis

Esikaane väliskülg Tagakaane sisekülg

Juhiloa mõõtmed 148 ×105 mm
Juhiloa värvus: kaaned – hall
                      siseleheküljed – valge

50) lisa 13 täiendatakse koodiga 95 pärast koodi 90.07 järgmises sõnastuses:

« 95: ametikoolitus.»;

51) lisa 13 koodi 102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 102. Üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal.».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json