Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. juuni 2010. a määruse nr 72 „Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2012, 3

Põllumajandusministri 21. juuni 2010. a määruse nr 72 „Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm” muutmine

Vastu võetud 23.03.2012 nr 31

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 4 lõike 3 ning § 41 lõike 2, komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349, 29.12.2009, lk 1–68), artikli 10 lõike 1 punkti a, artikli 27 lõike 1, artikli 50 lõike 1, artikli 52 lõike 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (kodifitseeritud versioon) (ELT L 310, 25.11.2009, lk 5–21), artikli 2 lõike 2 ning komisjoni määruse (EL) nr 807/2010, millega kehtestatakse Euroopa Liidus enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 242, 15.09.2010, lk 9–20), artikli 10 lõigete 1 ja 3 alusel.

Põllumajandusministri 21. juuni 2010. a määrust nr 72 „Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, müümise või tasuta üleandmise täpsem kord ning pakkumise vorm” (RT I, 24.11.2010, 8) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 4 lõike 3 ning § 41 lõike 2, komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349, 29.12.2009, lk 1–68), artikli 10 lõike 1 punkti a, artikli 27 lõike 1, artikli 50 lõike 1, artikli 52 lõike 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (kodifitseeritud versioon) (ELT L 310, 25.11.2009, lk 5–21), artikli 2 lõike 2 ning komisjoni määruse (EL) nr 807/2010, millega kehtestatakse Euroopa Liidus enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 242, 15.09.2010, lk 9–20), artikli 10 lõigete 1 ja 3 alusel.”;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 4 lõikes 1” tekstiosaga „Komisjoni määruse (EL) nr 807/2010 artikli 4 lõikes 1”;

3) paragrahvi 11 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, kuid mitte hiljem kui toiduabi jaotusaasta 31. märtsiks”;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Heategevusorganisatsioon tagab nõukogu määruse (EL) nr 1234/2007 artikli 27 lõikes 9 sätestatud sümboolika kasutamise.”;

5) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Lõpptoote veo-, majandus- ja ladustamiskulude hüvitamine

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 807/2010 artikli 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kulude ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 27 lõike 7 teise lõigu punkti b alapunktis iii nimetatud ladustamiskulude hüvitise saamiseks esitab heategevusorganisatsioon PRIA-le koos kuludokumentidega lisas 12 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Lõpptoote veo-, majandus- ja ladustamiskulude hüvitamise taotluse kontrollimiseks võib PRIA teha taotleja juures kohapealset kontrolli.”;

6) paragrahvis 15 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/1992 artikli 9 lõike 3” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) nr 807/2010 artikli 10 lõike 3”;

7) määruse lisad 1–3, 5–7 ja 9–12 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 13 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister põllumajandusministri ülesannetes

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Heakskiidu taotluse vorm

Lisa 2 Või/lõssipulbri kvaliteedisertifikaadi taotluse vorm

Lisa 3 Pakkumise vorm teravilja kokkuostuks

Lisa 5 Pakkumise vorm või/lõssipulbri/veiseliha kokkuostuks

Lisa 6 Müügipakkumise vorm teravilja ostuks sekkumisvarudest

Lisa 7 Pakkumise vorm või/lõssipulbri/veiseliha ostmiseks sekkumisvarudest

Lisa 9 Heategevusorganisatsiooni arvestuse vorm

Lisa 10 Toiduabi taotluse vorm

Lisa 11 Toiduabi jaotusplaani vorm

Lisa 12 Kulude hüvitamise taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json