Teksti suurus:

Justiitsministeeriumi osakondade põhimääruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 13

Justiitsministeeriumi osakondade põhimääruste muutmine

Vastu võetud 25.03.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseauditi osakonna põhimääruse muutmine

Justiitsministri 31. mai 2000. a määruses nr 24 „Justiitsministeeriumi siseauditiosakonna põhimääruse kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvis 31 asendatakse sõna „töötajatelt” sõnadega „ametnikelt ja töötajatelt”;

3) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Siseauditiosakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes koordineerib ja korraldab osakonna tööd vastavalt Justiitsministeeriumi põhimäärusele, käesolevale põhimäärusele ning oma ametijuhendile. Osakonnajuhataja nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt minister kantsleri ettepanekul.”;

4) paragrahvis 6 asendatakse sõnad „Teenistujate teenistuskohustused” sõnadega „Ametnike ja töötajate ülesanded”;

5) paragrahvis 7 asendatakse sõna „teenistujate” sõnaga „ametnike ja töötajate”;

6) paragrahvis 8 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik”;

7) määruse IV. osa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Üldosakonna põhimääruse muutmine

Justiitsministri 4. juuni 2001. a määruses nr 45 „Üldosakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse” punkti 54”;

2) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Osakonna tööd juhib üldosakonna juhataja kohuseid täitev kantsler, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist vastavalt Justiitsministeeriumi põhimäärusele, käesolevale põhimäärusele ja muudele õigusaktidele.”;

3) paragrahvi 9 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Talituse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu kantsler.”;

4) paragrahvi 11 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja annab sellest aru kantslerile”;

5) paragrahvi 13 punktis 3 asendatakse sõna „teenistujate” sõnaga „töötajate”;

6) määruse 4. osa tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 punktides 2 ja 31 ning § 18 punktis 19 asendatakse sõna „ametnikud” sõnadega „ametnikud ja töötajad” vastavas käändes;

8) paragrahvi 16 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) juhendab ministeeriumi struktuuriüksuste juhte personali arendamisel ja hindamisel ning osaleb ametnike ja töötajate hindamisel;
5) juhendab ministeeriumi struktuuriüksuste juhte ametnike ja töötajate individuaalse arengu toetamisel;”;

9) paragrahvi 16 punktis 6 asendatakse sõna „töötajate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

10) paragrahvi 16 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) töötab välja ministeeriumi palgajuhendi ning arendab tulemuspalga ja preemiate maksmise süsteemi;”.

§ 3.  Õiguspoliitika osakonna põhimääruse muutmine

Justiitsministri 26. novembri 2002. a määruses nr 76 „Õiguspoliitika osakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „amet” sõnaga „ametikoht” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 ja § 4 lõikes 3 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik”;

3) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 2 ja § 4 lõike 4 punktides 2–4 asendatakse sõna „teenistujate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Vanglate osakonna põhimääruse muutmine

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 4, § 4 lõike 4 punktides 2–4 ning § 81 punktis 1 asendatakse sõna „teenistujate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 3 ja § 4 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna „teenistusülesannete” sõnaga „ülesannete”;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik”;

4) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 punktis 4 asendatakse sõna „teenistujate” sõnaga „teenistuskohtade”;

6) paragrahvi 7 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) vanglate ametnike ja töötajate arendamise ning hindamise koordineerimine ja korraldamine;”.

§ 5.  Kriminaalpoliitika osakonna põhimääruse muutmine

Justiitsministri 26. novembri 2003. a määruses nr 68 „Kriminaalpoliitika osakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „amet” sõnaga „ametikoht” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik”;

3) paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 4 ning § 31 lõike 4 punktides 3 ja 4 asendatakse sõna „teenistujate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

4) paragrahvi 31 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõna „töötajate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

5) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Justiitshalduspoliitika osakonna põhimääruse muutmine

Justiitsministri 14. detsembri 2010. a määruses nr 50 „Justiitshalduspoliitika osakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „amet” sõnaga „ametikoht” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 ja § 4 lõikes 3 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik”;

3) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõna „töötajate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

4) paragrahvi 4 lõike 4 punktides 3 ja 4 asendatakse sõna „teenistujate” sõnadega „ametnike ja töötajate”;

5) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) korraldab kohtuteenistujate, arendamist ja hindamist, sealhulgas koolitust;”.

§ 7.  Jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json