Teksti suurus:

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 14

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.09.2004 nr 289
RT I 2004, 67, 461
jõustumine 19.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2008RT I 2008, 26, 17501.07.2008
25.03.2013RT I, 28.03.2013, 1201.04.2013

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 17 lõike 2 alusel.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimetus

  (1) „Riiklik kohanimeregister” (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 „Riigi kohanimeregistri asutamine”.

  (2) Registri ametlik nimetus on „Riiklik kohanimeregister”.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on teabe kogumine Eesti kohanimede kohta, selle teabe töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine, samuti kohanimekasutuse korrastamine vastavalt „Kohanimeseadusele”.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Siseministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Maa-amet.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED, ANDMETE ÕIGUSLIK REŽIIM 

§ 4.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse nimeobjektipõhise ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Juhul kui nimeobjektide andmeid peetakse teises riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus põhiandmetena, võtab register töötlemisel aluseks vastava andmekogu andmed.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Andmevahetus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavate riigi andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Registri andmed on visualiseeritud objektipõhiselt.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

§ 41.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmete turvaklass on K1T1S0. Registri turbeaste on madal (L).

  (2) Registri andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmete sisestamise, parandamise ja muutmise õigus antakse neile ametnikele ja töötajatele, kellele see on vajalik teenistus- ja töökohustustest tulenevalt.
[RT I, 28.03.2013, 12 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Registri kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt. Iga registrisse tehtud kande (andmete sisestamise, parandamise ja muutmise) kohta säilitatakse vähemalt:
  1) kasutaja nimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

§ 5.  Registri koosseis

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) andmed kohanimede kohta;
  2) andmed kohanimede alusdokumentide kohta;
  3) andmed registrisse andmete esitajate kohta;
  4) arhiveeritud registriandmed;
  5) andmed nimeobjekti kohta;
  6) andmed kohanimede menetluse kohta registris.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse:
  1) ametliku kohanime puhul põhinimi ning kui on olemas, siis ka rööpnimi ja mitteametlikud nimed;
  2) mitteametliku kohanime puhul esikohanimi ja muud mitteametlikud nimed;
  3) registri kande aluse kohta kohanimemääraja poolt antud õigusakti nimetus ja liik, väljaandmise aeg ning õigusakti jõustumise aeg; või kohanimenõukogu ametlikke kohanimesid kinnitava otsuse nimetus, vastuvõtmise aeg ja otsuse jõustumise aeg; või muu alusdokumendi nimetus ning kui on olemas, siis ka selle autor, väljaandja ja väljaandmise aeg;
  4) nimeobjekti liik vastavalt regionaalministri poolt kehtestatud nimeobjektide liigitusele;
  5) nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus, juhul kui nimeobjekti andmed võetakse teisest andmekogust;
  6) nimeobjekti tunnuspunkti koordinaadid vastavalt ametlikule geodeetilisele süsteemile;
  7) kohanime mõjupiirkonna koordinaadid vastavalt ametlikule geodeetilisele süsteemile nende nimeobjektide kohta, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus ning mille asukoha tuvastamiseks ei piisa punktis 6 toodud andmetest;
  8) andmed kohanimede menetluse kohta registris, s.o andmete esitaja institutsiooni nimetus ja kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefon), andmete esitamise aeg, menetleja nimi ning info menetlusseisundite läbimise kohta (ehk kohanime staatus).
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

§ 7.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud ametlikel kohanimedel on õiguslik tähendus „Kohanimeseaduse” §-des 14 ja 15 sätestatud ulatuses. Registrisse kantud mitteametlikel kohanimedel ning meta- ja lisaandmetel on informatiivne tähendus.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

3. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 8.  Registrisse andmete esitamine, andmete üleandmise kord ja tähtajad

  (1) Kohanime kandmist registrisse võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes esitab registri volitatud töötlejale andmed kohanime ja nimeobjekti liigi kohta ning nimeobjekti asukoha kirjelduse või kaardi.

  (2) Ametlike kohanimede kohta esitavad registri volitatud töötlejale andmeid kohanimemäärajad või kohanimenõukogu.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Mitteametliku kohanime registrisse kandmise taotluse esitab registri volitatud töötleja vajaduse korral arvamuse saamiseks kohanimenõukogule 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

  (31) Kohanimemääraja esitab registri volitatud töötlejale registrisse kande tegemiseks järgmised alusdokumendid:
  1) kohanimemääraja poolt antud õigusakti, mis sisaldab § 6 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud andmeid;
  2) nimeobjekti asukoha plaani või kaardi (katastri aluskaardi väljavõte või katastripidaja poolt pakutava veebiteenuse kaardi väljatrükk), välja arvatud juhul, kui esitatakse § 6 punktis 5 nimetatud andmed.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Andmete esitaja vastutab registri volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

  (5) Registrisse andmete esitamise kord kehtestatakse „Kohanimeseaduse” § 18 lõike 5 alusel.

  (6) Kui esitatud andmed on kohanime registrisse kandmiseks ebapiisavad, on registri volitatud töötleja kohustatud küsima andmete esitajalt vajalikke täiendavaid andmeid ja dokumente. Vajalike andmete ja dokumentide mitteesitamise korral kohanime ei registreerita, vaid antakse lisatähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja lisadokumentide esitamiseks.

  (7) Registri volitatud töötleja registreerib kohanime 5 päeva jooksul, arvates kõigi vajalike andmete ja dokumentide saamisest, ning arhiveerib aktuaalsuse kaotanud andmed.

  (8) [Kehtetu - RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (9) Registri volitatud töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest esitatud dokumentides sisalduvale.

  (10) Registri volitatud töötleja säilitab kõik kohanime registrisse kandmise ja registrisse kantud andmete muutmise aluseks olevad dokumendid.

  (11) Registrile seaduse ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks võib registri volitatud töötleja esitada päringuid ja saada andmeid riigi infosüsteemi kuuluvatest andmekogudest ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (12) [Kehtetu - RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

§ 9.  Alusdokumentide esitamine
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (1) [Kehtetu - RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Alusdokumente võib registri volitatud töötlejale esitada paberkandjal või digitaalselt.

  (3) Juhul kui alusdokumendid on kättesaadavad Interneti kaudu, võib andmete esitaja sellest teatada registri volitatud töötlejale, kes otsustab alusdokumentide paberkandjal või digitaalselt esitamise vajaduse.

§ 10.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui andmete esitaja avastab, et on esitanud registrile ebaõiged andmed, on ta kohustatud viivitamata esitama registri volitatud töötlejale õiged andmed, lisades neid tõendava dokumendi koopia või viite vastava dokumendi avaldamise kohta Riigi Teatajas. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate ja teeb viivitamata registris paranduse koos viitega dokumendile, mille alusel parandus tehti.

  (2) Kui registri volitatud töötlejale saab teatavaks, et registris on ebaõigeid või vastuolulisi andmeid, teatab ta 10 päeva jooksul sellest teada saamisest arvates andmete esitajale, lisades võimalusel parandusettepaneku. Andmete esitaja on kohustatud esitama õiged andmed 10 päeva jooksul registri volitatud töötleja teate saabumise päevast arvates või vajadusel algatama kohanime muutmise menetluse „Kohanimeseaduse” § 7 lõike 4 alusel, teatades sellest registri volitatud töötlejale. Registris ebaõigete andmete avastamise korral muudetakse kohanime staatust ning vastavad andmed kõrvaldatakse avalikustatavate andmete hulgast kuni andmete parandamiseni.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

§ 11.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registriandmed on avalikud. Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel koos võimalusega visualiseerida kohanimesid ja vastavaid nimeobjekte või kohanime mõjupiirkonna ulatust kaardil.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid vastavalt taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele digitaalselt või paberkandjal. Registrist andmete väljastamise kord kehtestatakse „Kohanimeseaduse” § 18 lõike 5 alusel.

4. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 12.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning „Avaliku teabe seaduse” § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 13.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

§ 14.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas „Arhiiviseaduses” sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 26, 175 - jõust. 01.07.2008]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Andmete üleandmine „Riiklikku kohanimeregistrisse”

  Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 „Riigi kohanimeregistri asutamine” asutatud riigi kohanimeregistris olevad andmed kantakse registrisse üle hiljemalt 1. oktoobriks 2004. a.

§ 16.  „Kohanimeseaduse” rakendamine

  (1) Kohanimemäärajad esitavad enne „Kohanimeseaduse” jõustumist määratud ametlikud kohanimed ja asjaomaste nimeobjektide andmed registri volitatud töötlejale hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a.

  (2) Enne andmete esitamist registrile tuleb kohanimed viia vastavusse „Kohanimeseaduse” 3. peatüki nõuetega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json