Teksti suurus:

Õiguspoliitika osakonna põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 18

Õiguspoliitika osakonna põhimäärus
[RTL 2003, 121, 1950 - jõust. 01.12.2003]

Vastu võetud 26.11.2002 nr 76
RTL 2002, 132, 1935
jõustumine 01.12.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2003RTL 2003, 121, 195001.12.2003
19.05.2004RTL 2004, 67, 111929.05.2004
15.06.2004RTL 2004, 82, 130621.06.2004
26.08.2005RTL 2005, 93, 140904.09.2005, kohaldatakse alates 01.09.2005
08.12.2005RTL 2005, 121, 188325.12.2005, määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.12.2005
16.01.2006RTL 2006, 9, 16601.02.2006
19.02.2007RTL 2007, 19, 29305.03.2007, rakendatakse alates 18.02.2007
21.11.2007RTL 2007, 92, 152017.12.2007
25.03.2008RTL 2008, 28, 41512.04.2008, rakendatakse alates 01.04.2008
26.11.2008RTL 2008, 96, 132501.01.2009
17.09.2009RTL 2009, 73, 107401.10.2009
14.12.2010RT I, 23.12.2010, 1701.01.2011
12.12.2011RT I, 15.12.2011, 301.01.2012
25.03.2013RT I, 28.03.2013, 1301.04.2013

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Õiguspoliitika osakond on Justiitsministeeriumi struktuuriüksus, mis allub vahetult asekantslerile.

  (2) Õiguspoliitika osakonna struktuuriüksused on:
  1) avaliku õiguse talitus;
  2) eraõiguse talitus;
  3) [kehtetu - RTL 2003, 121, 1950 - jõust. 01.12.2003]
  4) [kehtetu - RTL 2005, 93, 1409 - jõust. 04.09.2005]
  5) õigusloome korralduse talitus.
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]

§ 2.   Õiguspoliitika osakonna ülesanded

  (1) Õiguspoliitika osakonna põhiülesanded on:
  1) riigi õiguspoliitika kavandamine ja elluviimine, õigusloome ja selle analüüs riigiõiguse, haldusõiguse üldküsimuste, andmekaitse, autoriõiguse, tööstusomandiõiguse, ministeeriumi pädevuses oleva haldusõiguse eriosa ning tsiviil-, kaubandus- ja ühinguõiguse, tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluse valdkonnas ning vastava valdkonna rahvusvahelise õiguse küsimustes, õigusloome koordineerimine, eesti õiguskeele arendamine ja kaitse, õigusterminoloogia kujundamine ja korrastamine ning Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras.
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  2) [kehtetu - RTL 2006, 9, 166 - jõust. 01.02.2006]

  (2) Oma pädevuses olevate ülesannete täitmiseks õiguspoliitika osakond:
  1) kavandab ja viib ellu õiguspoliitikat ning analüüsib õigusloome arengusuundi;
  2) tagab õiguse süsteemse arendamise ning analüüsib õigusaktide mõjusid;
  3) töötab välja ning analüüsib õigusaktide eelnõusid riigiõiguse, haldusõiguse üldküsimuste, andmekaitse, autoriõiguse, tööstusomandiõiguse, ministeeriumi pädevuses oleva haldusõiguse eriosa, tsiviil-, kaubandus-, ühinguõiguse, tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluse valdkonnas ning vastava valdkonna rahvusvahelise õiguse küsimustes;
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  4) analüüsib ja kooskõlastab ministeeriumide seaduseelnõude väljatöötamise kavasid, seaduste ja Riigikogu otsuste eelnõusid;
  5) kontrollib ministeeriumide seaduseelnõude väljatöötamise kavade, seaduste ja Riigikogu otsuste eelnõude vastavust kehtivale õigusele ning Euroopa Liidu õiguse nõuetele;
  6) analüüsib kohtupraktikat ja Euroopa Kohtu lahendeid;
  7) kujundab õiguskeelepoliitikat ja korraldab õiguskeelehoolet;
  8) [kehtetu - RT I, 23.12.2010, 17 - jõust. 01.01.2011]
  9) kontrollib ja ühtlustab õigusaktide eelnõusid keeleliselt ning peab õigusterminite andmekogu;
[RT I, 23.12.2010, 17 - jõust. 01.01.2011]
  10) [kehtetu - RTL 2005, 93, 1409 - jõust. 04.09.2005]
  11) teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamisel Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti töö tagamiseks vajalike vahendite kohta;
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  12) teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti üle.
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Osakonna juhtimine

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja kohuseid täitev asekantsler, kes korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

  (2) Asekantsleri nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt minister kantsleri ettepanekul.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri poolt määratud ametnik.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Asekantsler:
  1) vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise eest ja annab sellest aru kantslerile;
  2) määrab osakonna tööjaotuse ning töötab koos üldosakonnaga välja talle vahetult alluvate ametnike ja töötajate ametijuhendid;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  3) teostab järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
  4) teeb ettepanekuid osakonna palgafondi jaotamise kohta.
[RTL 2006, 9, 166 - jõust. 01.02.2006]

§ 4.   Talituse juhtimine

  (1) Talitust juhib talituse juhataja. Talituse juhataja nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt kantsler.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Talituse juhataja allub vahetult asekantslerile.

  (3) Talituse juhataja äraolekul asendab teda kantsleri määratud ametnik.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Talituse juhataja:
  1) vastutab talitusele pandud ülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise eest ja annab sellest aru asekantslerile;
  2) määrab talle alluvate ametnike ja töötajate tööjaotuse ning töötab koos üldosakonnaga välja nende ametijuhendid;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  3) teostab järelevalvet talle alluvate ametnike ja töötajate tööülesannete täitmise üle;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talle alluvate ametnike ja töötajate osas.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

§ 5.   [Kehtetu - RTL 2004, 67, 1119 - jõust. 01.05.2004]

§ 6.   Õiguspoliitika osakonna ametikohtade loetelu
[Kehtetu - RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

§ 7.   Avaliku õiguse talituse ülesanded

  Riigi-, haldus-, andmekaitse- ja justiitshaldusõiguse valdkondades ning rahvusvahelise avaliku õiguse vastavates küsimustes avaliku õiguse talitus:
  1) valmistab ette seaduseelnõusid, vajaduse korral ka muude õigusaktide eelnõusid;
  2) valmistab ette rahvusvaheliste lepingute sõlmimist ja konventsioonidega ühinemist;
  3) tagab ettevalmistatavate õigusaktide eelnõude vastavuse Euroopa Liidu normidele ja direktiividele;
  4) valmistab ette õigusloomet reguleerivate õigusaktide eelnõusid;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  5) aitab kaasa õiguse süsteemsele arendamisele ja õigusloome kvaliteedi tagamisele;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  6) koostab ministeeriumi poolt moodustatavate töö- ja ekspertgruppidega ning komisjonidega sõlmitavad lepingud, koordineerib ja kontrollib nende täitmist;
  7) annab arvamuse Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  71) töötab välja Eesti positsioonid Euroopa Liidu küsimustes, milles ta on juhtivaks talituseks;
  72) tagab ministeeriumi esindatuse Euroopa Liidu töögruppides ning Euroopa Liidu otsustusprotsessis Eesti seisukohtade ettevalmistamiseks loodud siseriiklike töögruppide töös, milles ta on juhtivaks talituseks;
  73) [kehtetu - RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  74) nõustab ministeeriume ja muid ametkondi Euroopa Liidu õiguse küsimustes, milles ta on juhtivaks talituseks;
  8) teostab õigusekspertiisi;
  9) koostab ministrile arvamusi Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta;
  10) analüüsib õigusakte, õiguspoliitika arengusuundi ja õigusaktide kohaldamise praktikat ning teeb õigusloomet puudutavaid ettepanekuid;
  11) analüüsib Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid;
  12) teenindab tehniliselt komisjone ning töö- ja ekspertgruppe, kes töötavad välja avaliku õiguse talituse valdkonda kuuluvaid õigusaktide eelnõusid.
  13) korraldab Andmekaitse Inspektsiooni tegevust seadusega ettenähtud alustel ja korras;
[RTL 2007, 92, 1520 - jõust. 17.12.2007]
  14) teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamisel Andmekaitse Inspektsiooni töö tagamiseks vajalike vahendite kohta;
[RTL 2007, 92, 1520 - jõust. 17.12.2007]
  15) teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsiooni üle.
[RTL 2007, 92, 1520 - jõust. 17.12.2007]

§ 8.   Eraõiguse talituse ülesanded

  Tsiviilõiguse, kaubandus- ja ühinguõiguse, autoriõiguse, tööstusomandiõiguse, tsiviil- ja tsiviiltäitemenetluse valdkonnas, samuti vastavates rahvusvahelise eraõiguse küsimustes eraõiguse talitus:
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  1) valmistab ette seaduseelnõusid, vajaduse korral ka muude õigusaktide eelnõusid;
  2) valmistab ette rahvusvaheliste lepingute sõlmimist ja konventsioonidega ühinemist;
  3) tagab ettevalmistatavate õigusaktide eelnõude vastavuse Euroopa Liidu normidele ja direktiividele;
  4) aitab kaasa õiguse süsteemsele arendamisele ja õigusloome kvaliteedi tagamisele;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  5) koostab ministeeriumi poolt moodustatavate töö- ja ekspertgruppidega ning komisjonidega sõlmitavad lepingud, koordineerib ja kontrollib nende täitmist;
  6) annab arvamuse Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  7) teostab õigusekspertiisi;
  71) töötab välja Eesti positsioonid Euroopa Liidu küsimustes, milles ta on juhtivaks talituseks;
  72) tagab ministeeriumi esindatuse Euroopa Liidu töögruppides ning Euroopa Liidu otsustusprotsessis Eesti seisukohtade ettevalmistamiseks loodud siseriiklike töögruppide töös, milles ta on juhtivaks talituseks;
  73) nõustab ministeeriume ja muid ametkondi Euroopa Liidu õiguse küsimustes, milles ta on juhtivaks talituseks;
  8) korraldab justiits- ja siseasjades õiguslikku koostööd Euroopa Liiduga ning analüüsib oma valdkonnaga seonduvat Euroopa Liidu õigust;
  9) koostab ministrile arvamusi Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta;
  10) analüüsib õigusakte, õiguspoliitika arengusuundi ja õigusaktide kohaldamise praktikat ning teeb õigusloomet puudutavaid ettepanekuid;
  11) teenindab tehniliselt komisjone ning töö- ja ekspertgruppe, kes töötavad välja eraõiguse talituse valdkonda kuuluvaid õigusaktide eelnõusid;
  12) toetab ministeeriumi koostöö arendamist Riigikohtu, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Õiguskeskusega ning aitab esindada ministeeriumi huve Tartus;
[RTL 2005, 93, 1409 - jõust. 04.09.2005]
  13) korraldab Patendiameti tegevust seadusega ettenähtud alustel ja korras;
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  14) teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamisel Patendiameti töö tagamiseks vajalike vahendite kohta;
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  15) teostab järelevalvet Patendiameti üle.
[RT I, 15.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.   [Kehtetu - RTL 2003, 121, 1950 - jõust. 01.12.2003]

§ 10.   [Kehtetu - RTL 2005, 93, 1409 - jõust. 04.09.2005]

§ 11.   Õigusloome korralduse talitus
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]

  Õigusaktide kvaliteedi ja õigusloomepoliitika tagamisel:
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  1) kontrollib õigusaktide eelnõude vastavust õigusloomepoliitikale ning teeb ettepanekuid õigusloome üldpõhimõtete kujundamiseks;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  11) valmistab ette õigusaktide avaldamist ja õigusloomet reguleerivate õigusaktide eelnõusid;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  12) annab arvamuse Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud seaduseelnõude väljatöötamise kavatsuste, seaduste ja Riigikogu otsuste eelnõude kohta ning koostab Justiitsministeeriumi koondarvamuse;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  13) töötab välja Eesti positsioonid Euroopa Liidu küsimustes, milles ta on juhtivaks talituseks;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  14) tagab ministeeriumi esindatuse Euroopa Liidu töögruppides ning Euroopa Liidu otsustusprotsessis Eesti seisukohtade ettevalmistamiseks loodud siseriiklike töögruppide töös, milles ta on juhtivaks talituseks;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  15) analüüsib õigusakte, õiguspoliitika arengusuundi ja õigusaktide kohaldamise praktikat ning teeb õigusloomet puudutavaid ettepanekuid;
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  16) koostab ministrile arvamusi Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta;»
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  2) tagab õiguse süsteemse arendamise, õigusloome kvaliteedi ja õigusaktide mõjude analüüsimise;
  3) määratleb õiguskeele ühtlase arendamise ja kaitse üldpõhimõtted ning tagab nende elluviimise;
  4) toimetab keeleliselt ministeeriumi õigusaktide eelnõusid ja teeb Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide eelnõudele keelelist ekspertiisi;
  5) loob ja arendab õigusterminite andmekogu ning teeb ettepanekuid õigusterminite kasutamise ühtlustamiseks õigusaktides;
  6) [kehtetu - RT I, 23.12.2010, 17 - jõust. 01.01.2011]
  7) korraldab ajakirja «Õiguskeel» väljaandmist;
  8) teostab õigusekspertiisi.
[RTL 2009, 73, 1074 - jõust. 01.10.2009]
  9) [kehtetu - RT I, 23.12.2010, 17 - jõust. 01.01.2011]
  10) [kehtetu - RTL 2008, 28, 415 - jõust. 12.04.2008, rakendatakse alates 01.04.2008]

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2002. a.

  (2) Määruse § 2 lõike 1 punkt 2 ning lõike 2 punkt 9 jõustuvad 1. jaanuaril 2003. a.

/otsingu_soovitused.json