Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 22

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 25.03.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” (RTL 2004, 3, 35; 2009, 37, 497) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel abikaasatasu saava isiku kohta lähetav ministeerium või selle valitsemisala ametiasutus;”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ajateenija kohta Kaitsevägi;”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksusse lähetatud ametniku või tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitsevägi;”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) asendusteenistuja kohta Kaitseressursside Amet;”;

5) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 15, 16 ja 17 järgmises sõnastuses:

„15) isiku kohta, kellel on aja- või reservteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitsevägi;
16) isiku kohta, kellel on asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitseressursside Amet;
17) pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta lähetajana Kaitsevägi või Kaitseliit.”;

6) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 6 lõike 1 punktides 21, 22, 3, 6, 61, 7, 11 või 13” tekstiosaga „§ 6 lõike 1 punktides 21, 22, 3, 31, 32, 6, 61, 7, 11 või 13”;

7) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 6 lõike 1 punktides 21, 22 või 13” tekstiosaga „§ 6 lõike 1 punktides 21, 22, 31, 32 või 13”;

8) paragrahvi 4 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ning abielu ja laste sündi tõendavate dokumentidega, kui abielu või laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris.”;

9) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja lapse või laste sündi tõendava dokumendiga, kui lapse või laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris.”;

10) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause tunnistataks kehtetuks;

11) paragrahvi 4 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja laste sündi tõendavate dokumentidega, kui laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris.”;

12) paragrahvi 41 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik esitab Eesti Töötukassale taotluse koos isikut tõendava dokumendiga.”;

14) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Kaitseväe peastaap” tekstiosaga „Kaitsevägi, Kaitseliit”;

15) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 8 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§ 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11” tekstiosaga „§ 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17”;

17) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 2 lõike 2 punktides 8 ja 11” tekstiosaga „§ 2 lõike 2 punktides 8, 11 ja 17”;

18) määruses asendatakse sõnad „pensioniamet” ja „elukohajärgne pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json