Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses kaitseväeteenistuse seaduse jõustumisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 26

Kaitseministri määruste muutmine seoses kaitseväeteenistuse seaduse jõustumisega

Vastu võetud 25.03.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 21 lõike 1, sõjahaudade kaitse seaduse § 10 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruses nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse peambul muudetakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahv 4 lõige 1 muudetakse järgmiselt:

„(1) Keskuse ülesanne on korraldada oma asukohas kaitseväelastele, asendusteenistujatele, Kaitseliidu tegevliikmetele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikutele, rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelase perekonnaliikmetele ning okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 1 nimetatud isikutele taastusravi ja füsioteraapia (edaspidi eriarstiabi) ning õendusabi osutamist.”.

§ 2.  Kaitseministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 35 „Rahuajal kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „Kaitseväe Peastaabi” sõnaga „Kaitseväe”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) soovimatu kiirgus ei tohi olla kandevsageduse suhtes suurem, kui -40dBc.”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 ja § 10 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „raadiosagedust” sõnadega „raadiosageduste kasutamist”;

4) paragrahvi 11 lõikes 2, lõikes 3 ja lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „häired” sõnaga „raadiohäired” vastavad käändes.

§ 3.  Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruse nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded” § 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json