Teksti suurus:

Maavanema ajutise asendamise kord

Maavanema ajutise asendamise kord - sisukord
Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2013, 28

Maavanema ajutise asendamise kord

Vastu võetud 14.12.2006 nr 8
RTL 2006, 89, 1664
jõustumine 23.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2013RT I, 28.03.2013, 2401.04.2013

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 86 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määrusega kehtestatakse maavanema ajutise asendamise kord.

§ 2.   Maavanema ajutise asendamise kord

  (1) Maavanema avaliku võimu teostamise õiguse peatumisel avaliku teenistuse seaduse §-s 83 sätestatud alusel pannakse maavanema ülesanded ühele maavalitsuse osakonnajuhatajatest, osakonnajuhataja asetäitjale, talituse juhatajale või maasekretärile.
[RT I, 28.03.2013, 24 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Maavanema ajutine asendamine maavanema avaliku võimu teostamise õiguse peatumise korral avaliku teenistuse seaduse § 83 punktis 2 sätestatud alusel vormistatakse regionaalministri käskkirjaga.
[RT I, 28.03.2013, 24 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Kui maavanem teenistuslähetuse või muu ajutise takistuse tõttu ei saa oma ülesandeid täita, võib maavanem oma ülesanded panna ühele maavalitsuse osakonnajuhatajatest, osakonnajuhataja asetäitjale, talituse juhatajale või maasekretärile.
[RTL 2009, 81, 1179 - jõust. 01.12.2009]

  (4) Maavanema välislähetus vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirjaga. Maavanem esitab välislähetuse taotluse Siseministeeriumi kantslerile hiljemalt kaks nädalat enne planeeritava välislähetuse algust, tuues taotluses ära asendaja nime ja ametikoha. Välislähetus taotluse rahuldamata jätmisel teavitatakse sellest maavanemat vähemalt üks nädal enne planeeritava välislähetuse algust.

  (5) Maavanema riigisisene lähetus ja maavanema asendamine riigisisese lähetuse või muu ajutise takistuse korral vormistatakse maavanema korraldusega, kui selliseks vormistamiseks on vajadus.
[RT I, 28.03.2013, 24 - jõust. 01.04.2013]

  (6) Maavanema puhkus ja selle muutmine vormistatakse regionaalministri käskkirjaga. Maavanem esitab väljavõtte maavalitsuse puhkuste ajakavast Siseministeeriumi kantslerile hiljemalt kalendriaasta 31. jaanuariks. Puhkuse avalduses, mis esitatakse regionaalministrile hiljemalt kolm nädalat enne kavandatava puhkuseperioodi algust, teeb maavanem ettepaneku asendaja määramiseks, tuues ära asendaja nime ja ametikoha.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json