Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmisest

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2014, 2

Sotsiaalministri määruste muutmine tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmisest

Vastu võetud 21.03.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1, rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 9, sotsiaalhoolekande seaduse § 115 lõike 2, § 116 lõigete 1 ja 5, § 1112 lõike 8, § 157 lõigete 2 ja 4 ning § 158 lõike 6 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 35 muutmine

Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määruses nr 35 „Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm, rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve andmete loetelu ja kulude hüvitamise kord ning rehabilitatsiooniplaanis sisalduvate andmete loetelu”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 115 lõike 2, § 116 lõigete 1 ja 5 ning § 1112 lõike 8 alusel.”;

3) paragrahvi 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja esitab pärast rehabilitatsiooniteenuse osutamist rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamiseks sotsiaalhoolekande seaduse §-s 115 nimetatud halduslepingus kokkulepitud tähtajaks rehabilitatsiooniteenuse osutamise arve, millel peavad sisalduma järgmised andmed:
1) dokumendi nimetus ja number;
2) arve koostamise kuupäev;
3) teenuse osutaja, makse saaja ja maksja nimi, asukoha aadress ja registrikood või tehingupartneri kood;
4) makse saaja arvelduskonto number ja viitenumber;
5) rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja number ja väljastamise kuupäev;
6) tehingu majanduslik sisu (iga teenuse või tegevuse nimetus ja kood, teenuse osutamise algus- ja lõppkuupäev);
7) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
8) rehabilitatsiooniteenuse saaja ees- ja perekonnanimi;
9) info selle kohta, kas arvel märgitud suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenuse osutamine on lõpetatud või jätkub;
10) arve koostaja nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.”;

5) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja esitab lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukulu hüvitamiseks Sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve ja kulusid tõendavad dokumendid.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 4 järgmises sõnastuses:

§ 4. Rehabilitatsiooniplaanis sisalduvate andmete loetelu

(1) Rehabilitatsiooniplaan koosneb üldandmetest ning A-, B-, C- ja D-osast.

(2) Rehabilitatsiooniplaani üldosa peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) rehabilitatsiooniteenuse osutaja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
2) rehabilitatsiooniplaani koostamise eest vastutava spetsialisti nimi ja kontaktandmed;
3) teenuse saaja nimi, isikukood, vanus, elukoht, kontaktandmed ja suhtluskeel;
4) teenuse saaja seadusliku esindaja või kontaktisiku nimi, isikukood, kontaktandmed ja suhtluskeel.

(3) Rehabilitatsiooniplaani A-osa (kliendi andmestik) peab sisaldama infot teenuse saaja kohta järgmistes valdkondades:
1) alushariduse omandamine, asutuse nimi ja kontaktandmed (täidetakse vaid juhul, kui isik nimetatud asutuses õpib: kodune, tavalasteaed, tavalasteaia erirühm, erilasteaed);
2) haridus (põhiharidus, keskharidus, kutseharidus, keskeriharidus, kõrgharidus, muu; vajaduse korral kommenteerida – hariduseta, lõpetamata, haridus omandamisel, tavakool, tavakooli eriprogramm, tavakooli eriklass, erikool, koduõpe, muu);
3) omandatud eriala või kutse;
4) sotsiaalne staatus (kodune, õpilane, üliõpilane, töötab, ei tööta, vanaduspensionär, muu; kui valitakse „ei tööta”, siis põhjendus – ei ole kunagi tööl käinud, otsib tööd; kaua on töötu olnud, kas on registreeritud töötuna või mitte);
5) puude raskusaste ja kehtivus;
6) töövõimekaotuse protsendi olemasolu ja kehtivus;
7) perekonnaseis (vallaline, abielus, vabaabielus, elab abikaasast lahus, lahutatud, lesk);
8) elukorraldus (iseseisvalt, elamine kõrvalabiga, sotsiaal- või raviasutuses, muu);
9) sotsiaalvõrgustik (peab sisaldama lähivõrgustikuna leibkonnaliikmete nimesid, vanust, seost teenuse saajaga; formaalse võrgustiku liikmete nimed, kontaktandmed, seos teenuse saajaga);
10) osutatavad teenused (teenuse nimetus ja eesmärk, osutaja nimi, kontaktandmed).

(4) Rehabilitatsiooniplaani B-osa (tegevusvõime uuring ja hinnang) peab sisaldama teenuse saajat hinnanud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide eriala nimetust ja hinnangut teenuse saaja tegevusvõime kohta järgmistes valdkondades:
1) iseseisev toimetulek;
2) psühholoogiline tasakaal;
3) õppimine ja hariduse omandamine;
4) tööle saamine ja tööl püsimine;
5) sotsiaalne aktiivsus;
6) elukoha või töökoha kohandamine (nimetada, millised kohandamised on tehtud või/ja vajalikud);
7) abivahendi kasutamine (millist abivahendit kasutab või/ja vajab, millal – kodus, tööl, huvialaga tegelemisel);
8) puude liik või muud toimetulekupiirajad (psüühikahäire, vaimupuue, kõnepuue, kuulmispuue, nägemispuue, liikumispuue, liitpuue, muu);
9) probleemid, eesmärgid ja ootused teenusele (selgitatakse välja koostöös teenuse saajaga ja/või tema esindajaga).

(5) Psüühikahäirega isikute kohta peab rehabilitatsiooniplaani B-osa sisaldama järgmisi andmeid:
1) vaenuliku ja/või ohtliku käitumise esinemine;
2) ennast kahjustava käitumise esinemine;
3) sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest;
4) kognitiivsed probleemid;
5) psüühikahäire esinemise määr;
6) vaimsed võimed, intellektipuude esinemise määr.

(6) Laste kohta peab rehabilitatsiooniplaani B-osa sisaldama järgmisi andmeid:
1) last kasvatava isiku toimetulek;
2) kuni 16-aastase lapse tegevusvõimest tuleneva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus, mis on tingitud erivajadusest (vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas; vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval; vajab pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäev läbi).

(7) Rehabilitatsiooniplaani C-osa (tegevuskava) peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) teenuse nimetus;
2) tegevused eesmärgi saavutamiseks;
3) muud teenused või muu abi;
4) teenuse osutamise sagedus nädalas / maht tundides;
5) teenuse osutaja / teenust vahetult osutav spetsialist;
6) teenuse saajat hinnanud spetsialistide nimi ja allkiri, kuupäev;
7) teenuse saaja või tema seadusliku esindaja nimi ja allkiri, kuupäev.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud C-osa koostatakse eraldi rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuse osutamiseks.

(9) Rehabilitatsiooniplaani D-osa (teenuse tulemuslikkuse hinnang) peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) põhilised asjaolud, mis takistasid rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuste elluviimist;
2) põhilised asjaolud, mis soodustasid rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuste elluviimist;
3) rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamise tulemus;
4) kokkuvõtva hinnangu koostajate nimi ja allkiri, kuupäev.”;

7) lisa 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 58 muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 11 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks (edaspidi ekspertiis) vajalike dokumentide loetelu, ekspertiisi taotluse vorm kuni 16-aastasele lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (lisa 1), ekspertiisi taotluse vorm tööealisele inimesele (lisa 2) ja terviseseisundi kirjelduse vorm (lisa 3).”;

4) lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 61 muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 61 „Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad ning hüvitatavate lisakulude arvutamise kord”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Rehabilitatsiooniplaani koostamine”.

§ 4.  Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 muutmine

Sotsiaalministri 2. juuli 2009. a määruse nr 61 „Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.”.

§ 5.  Sotsiaalministri 3. aprilli 2002. a määruse nr 58 muutmine

Sotsiaalministri 3. aprilli 2002. a määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 9 alusel.”.

§ 6.  Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001. a määruse nr 4 muutmine

Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001. a määruse nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse paragrahvi 8 lõike 2 punkti 9 alusel.”.

§ 7.  Sotsiaalministri 16. oktoobri 2007. a määruse nr 66 muutmine

Sotsiaalministri 16. oktoobri 2007. a määruse nr 66 „Kohaliku omavalitsuse poolt kogutavate ja säilitatavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu, asenduskoduteenuse osutajale üle antavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustuste täpsema sisu kehtestamine” § 1 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) sotsiaalhoolekande seaduse § 1112 lõike 1 alusel lapsele koostatud rehabilitatsiooniplaan;”.

§ 8.  Määrus jõustub 31. märtsil 2014. a.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json