Teksti suurus:

Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2014, 29

Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

Vastu võetud 03.04.2002 nr 58
RTL 2002, 49, 692
jõustumine 01.05.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2009RTL 2009, 53, 78110.07.2009
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010
21.03.2014RT I, 28.03.2014, 231.03.2014

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 9 alusel.
[RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tervisekaitsenõuete rakendusala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded täiskasvanute hoolekandeasutuse (edaspidi hoolekandeasutus), välja arvatud erihooldekodu, ja selle maa-ala projekteerimisele, ehitamisele, ümberehitamisele, renoveerimisele ning kasutamisele.
[RTL 2009, 53, 781 - jõust. 10.07.2009]

  (2) Määruses käsitletakse hoolekandeasutusena ööpäevast hooldamis- ja rehabiliteerimisteenust osutavat üldhooldekodu, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskust, tugikodu ning varjupaika.
[RTL 2009, 53, 781 - jõust. 10.07.2009]

  (3) Määruses kehtestatud nõuded laienevad ka päevast hooldamis- ja rehabiliteerimisteenust osutava hoolekandeasutuse projekteerimisele, ehitamisele, ümberehitamisele, renoveerimisele ja kasutamisele olenevalt hoolekandeasutuses osutatava teenuse liigist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» ning «Rahvatervise seaduse» mõisteid.

2. peatükk PROJEKTEERIMINE, EHITAMINE, RENOVEERIMINE 

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Hoolekandeasutuse ehitamisel, ümberehitamisel ja renoveerimisel kasutatakse ehitus- ning viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud.

  (2) Hoolekandeasutuse ehitamise, ümberehitamise ja renoveerimise projekt kooskõlastatakse «Rahvatervise seaduse» § 12 lõike 3 alusel Terviseametiga.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Hoone kasutussevõtmiseks pärast ehitamist, ümberehitamist ja renoveerimist peab olema Terviseameti kooskõlastus.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Maa-ala projekteerimine

  (1) Hoolekandeasutuse asukoht planeeritakse kaugemale müra- ja saasterikastest teedest ning tänavatest ja ettevõtetest. Õhusaaste- ja müratase ei tohi ületada elu- ning puhkealale kehtestatud piirväärtusi.

  (2) Hoolekandeasutuse asukohast peab olema selle elanikel võimalik liigelda muude avalike teenuste saamise asukohtadesse ning üldjuhul kasutada ühissõidukiga liinivedu.

  (3) Hoolekandeasutuse ümbrus peab olema haljastatud ja heakorrastatud.

  (4) Majandusõu planeeritakse üldjuhul maa-ala põhjapoolsesse ossa köögi- ning muude majandusruumide sissepääsude lähedusse. Prüginõud peavad asuma kinnistu maa-alal võimalikult kaugel hoone akendest ja olema tihedalt suletava kaanega.

  (5) Maa-ala ja ruumide planeerimisel ning projekteerimisel tuleb arvestada «Ehitusseaduse» § 3 lõike 10 alusel kehtestatud nõudeid.
[RTL 2009, 53, 781 - jõust. 10.07.2009]

  (6) Jalutus- ja juurdepääsuteed peavad olema pimedal ajal valgustatud, v.a öörahu ajal.

3. peatükk HOOLEKANDEASUTUSE RUUMID 

§ 5.   Ruumide koosseis ja üldnõuded

  (1) Hoolekandeasutuse hooned projekteeritakse üldjuhul 1–2-korruselised. Enamate korruste puhul peab hoones olema lift.

  (2) Magamis- ja elutoad planeeritakse hoone ida-, kagu- või lõunapoolsesse ossa, köök aga põhjapoolsesse ossa.

  (3) Ööpäevast hooldamis- ja rehabiliteerimisteenust osutavas hoolekandeasutuses peavad olenevalt teenuste liigist ja hulgast olema järgmised ruumid:

1

Magamistoad

2

Elutuba

3

Üleriiete hoiuruum

4

Tervishoiu- ja protseduuriruumid

5

[Kehtetu – RTL 2009, 53, 781 – jõust. 10.07.2009]

6

Tualettruumid

7

Söögituba kööginurga või toidu kuumutamise võimalusega

8

Saun

9

Pesemis- või duširuumid

10

Puhta pesu hoiuruum

11

Määrdunud pesu hoiuruum

12

Koristusinventari hoiuruum

13

Pesupesemis- ja kuivatusruum (kui pesu pestakse hoolekandeasutuses)

14

Triikimisruum

15

Abiruumid

16
17
18

Haldusruumid
Töötajate riietus- ja tualettruumid
Töötajate söögituba/puhkeruum

19

Toitlustusruumid:
– ettevalmistusruum
– kuumköök
– külmköök
– juurviljaladu
– toiduainete laod, sh külmkambrid
– nõudepesemisruum
– koristusvahendite hoiuruum
– pakendihoiuruum
– toidunõude ja pabertarvikute hoiuruum
– jäätmeruum

20

Külalistetuba koos tualettruumiga

21

Saal/söögituba

  (4) Ruumide koosseisu võib muuta kooskõlastatult Terviseametiga lähtuvalt elanike arvust ja osutatavatest teenustest.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Hoolekandeasutuse ruumide viimistlus peab olema kooskõlas ruumide funktsiooniga ning sisustus peab võimaldama samu tegevusi, mis koduses (loomulikus) keskkonnas.

  (6) Hoolekandeasutuse suitsetamiskoha või -ruumi planeerimisel lähtutakse «Tubakaseadusega» kehtestatud nõuetest.

§ 6.   Elu- ja magamistoad

  (1) Hoolekandeasutuse elu- ja magamistoad peavad vastama Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüriarvestamise korra kinnitamine» kehtestatud nõuetele, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Ruumide mõõtmed, sisustuse valik ja selle paigutus peab olema selline, et õendusabiteenuse osutajale võimaldada vajadusel juurdepääs voodile mõlemalt poolt.

  (3) Hoolekandeasutuses on üldjuhul ühe- või kahekohalised magamistoad. Olulise kõrvalabi vajaduse ja sügava liitpuudega elanike magamistuba võib olla maksimaalselt neljakohaline. Igas magamistoas peab voodite vahel olema võimalik kasutada liigendatavat vaheseina, kardinat või sirmi.

  (4) Magamistoa minimaalne pindala ühekohalise majutuse korral peab olema 8 m2, kahekohalise puhul vähemalt 12 m2 ja iga järgneva voodikoha kohta peab lisanduma vähemalt 6 m2.

  (5) Magamistubade uksed peavad olema lukustatavad.

  (6) Hoolekandeasutuses nähakse ette elutuba pindalaga vähemalt 12 m2 iga kümne voodikoha kohta.

§ 7.   Toitlustusruumid

  (1) [Kehtetu – RTL 2009, 53, 781 - jõust. 10.07.2009]

  (2) Elanikke toitlustatakse üldsöögisaalis, söögitoas, elutoas või magamistoas.

  (3) Toidu serveerimiseni tuleb toit hoida nõutaval temperatuuril.

  (4) Söögitoas või muus selleks ettenähtud ruumis peab olema pliit või mikrolaineahi, toidunõudekapp, külmkapp, lauad toidu valmistamiseks ja söömiseks ning toidunõude pesemise võimalus.

§ 8.   Hügieeniruumid

  (1) Hügieeniruum on pesemis- ja tualettruum. Pesemisruum on duširuum, vannituba ja saun. Pesemiskoht on dušš või vann.

  (2) Hoolekandeasutuses nähakse ette vähemalt:
  1) üks pesemiskoht kümne voodikoha kohta;
  2) üks valamu nelja voodikoha kohta;
  3) kaks WC-potti kümne voodikoha kohta.

  (3) Hoolekandeasutuse pesemis- ja tualettruumide ning pesemiskoha seinad ning põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

  (4) Tualettruumides peab olema käte pesemise ja kuivatamise võimalus.

§ 9.   Tehnokommunikatsioonid ja sisekliima

  (1) Hoolekandeasutuses kasutatav joogivesi peab vastama «Veeseaduse» alusel kehtestatud joogiveenõuetele.

  (2) Joogivesi peab olema hoolekandeasutuse elanikele pidevalt kättesaadav.

  (3) Hoolekandeasutuses peab olema külma- ja soojaveevarustus, reoveekanalisatsioon, ventilatsioon ning kesk- või ahjuküte. Ahjukütte korral ei tohi küttekolle avaneda magamistuppa.

  (4) Hoolekandeasutuse soojaveevarustuses peab ööpäevaringselt olema vähemalt 45 ºC vesi.

  (5) Loomulik või sundventilatsioon peab tagama küllaldase õhuvahetuse kõikides ruumides. Magamistubades peab olema ka loomulik ventilatsioon.

  (6) Küttekehad peavad olema kergesti puhastatavad.

  (7) Hoolekandeasutuse ruumides peab olema loomulik ja kunstlik valgustus. Abi-, hoiu- ja hügieeniruumides võib ette näha ainult kunstliku valgustuse.

  (8) Kunstlik valgustus peab tagama normile vastava ühtlase ja hajutatud valgustatuse. Magamistoas peab olema voodi juures kohtvalgustus.

  (9) Kunstlik valgustus peab vastama tabelis toodule:

 

Ruumi nimetus

Valgustatus luksides, mitte vähem kui

1

Magamistuba, elutuba

200

2

Riidehoid, pesemis- ja tualettruumid

100

3

Tervishoiu- ja protseduuriruumid

500

4

Trepid, koridorid

150

5

Puhkeruumid, töötajate ruumid

200

6

Toidu valmistamise ja nõudepesu ruumid

500

7

Saal/söögituba

200

4. peatükk HOOLEKANDEASUTUSE KASUTAMISE ÜLDHÜGIEENI NÕUDED 

§ 10.   Magamistoa sisustus

  (1) Hoolekandeasutuse magamis- ja elutubade mööbel peab olema kvaliteetne, kergesti puhastatav ning sobima elanike huvide ja eelistustega.

  (2) Magamistoas peab olema vähemalt järgmine sisseseade:
  1) ühele voodikohale sobiva kõrgusega ohutu, puhas ja mugav voodi ning voodivarustus ja -pesu, tool, öökapp ning vähemalt üks kergesti ligipääsetav paarisseinakontakt;
  2) aknakardinad või rulood;
  3) peegel;
  4) lae- ja kohtvalgusti;
  5) riidekapp;
  6) laud.

  (3) Õendusabiteenuse osutamisel peab vajadusel olema võimalus kasutada funktsionaalvoodit.

§ 11.   Maa-ala ja ruumide korrashoid

  (1) Maa-ala hoitakse puhta, ohutu ja ligipääsetavana. Maa-ala peab olema turvaline ja juurdepääs kontrollitav.

  (2) Hoolekandeasutuse ruume peab iga päev niiskelt koristama ja tuulutama.

  (3) Koristusinventar peab olema markeeritud. Siibrite ja potitoolide koristusinventar hoitakse ja pestakse eraldi muust inventarist. Koristusinventar ja -vahendid peavad olema ühekordse kasutamisega või pestavad.

  (4) Aknaid tuleb pesta mitte harvem kui kaks korda aastas, määrdumisel tihedamini.

  (5) Hoolekandeasutuses ei kasutata tervisele ohtlikke koristus- ja puhastusvahendeid.

  (6) Madratseid, tekke ja patju tuleb kloppida, pesta või puhastada vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Madratsi- ja padjakatteid pestakse vähemalt üks kord kvartalis, määrdumisel tihedamini. Kasutada võib ühekordseid katteid.

  (7) Voodipesu ja käterätikuid tuleb vahetada vähemalt üks kord nädalas ja määrdumisel.

  (8) Puhast ja määrdunud pesu hoitakse eraldi.

§ 12.   Toitlustusruumide ja toitlustamise hügieeninõuded

  (1) Hoolekandeasutuse toidukäitlemise ruumid ja toit peavad vastama «Toiduseaduse» ja teiste seaduste alusel kehtestatud õigusaktidele.

  (2) Hoolekandeasutuse elanike toit peab olema ohutu ja sisaldama vajalikke toitaineid. Toit valmistatakse kooskõlas toidukäitlemist reguleerivate teiste õigusaktidega.

  (3) Ühistoitlustamises kasutatavate toiduainete hoolekandeasutuses konserveerimine hermeetiliselt suletud taarasse ei ole lubatud.

  (4) Toorpiima võib kasutada ainult kuumtöödeldult.

  (5) -(9)
[Kehtetud – RTL 2009, 53, 781 - jõust. 10.07.2009]

§ 13.   Töötajate tervisekontroll, isikuhügieen

  (1) Hoolekandeasutuse töötajal peab olema nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta kirjalik tervisetõend «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» §-s 13 sätestatud nõuete kohaselt.
[RTL 2009, 53, 781 - jõust. 10.07.2009]

  (2) Hoolekandeasutuse töötajad, kes vahetult teenindavad hoolekandeasutuse elanikke, peavad kandma tööriietust, mille olemasolu, pesemise, kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tööandja.

  (3) Kui hoolekandeasutuse töötaja jaotab või serveerib toitu, peab ta kandma selleks ettenähtud eririietust.

  (4) Tööriietust tuleb vahetada vähemalt kord nädalas, määrdumisel tihedamini.

  (5) Hoolekandeasutuse töötajate tänavariietust hoitakse eraldi tööriietusest.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub projekteeritavatele ja renoveeritavatele hoolekandeasutustele 1. mail 2002. a.

  (2) Määrus jõustub tegutsevatele hoolekandeasutustele 1. mail 2002. a, v.a § 4 lõige 4; § 5 lõiked 1, 3, 4 ja 5; § 6 lõiked 2, 3, 4 ja 6; § 7lõige 4; § 8; § 9 lõiked 3, 8 ja 9, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json