Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2015, 2

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.03.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 156 lõike 5 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 2610 lõike 4, § 2621 lõike 1 ning § 2625 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 27. septembri 2011. a määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” muutmine

Siseministri 27. septembri 2011. a määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” § 73 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja väljasaadetavatele”.

§ 2.  Siseministri 16. oktoobri 2014. a määruse nr 44 „Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskiri” muutmine

Siseministri 16. oktoobri 2014. a määruses nr 44 „Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 2610 lõike 4, § 2621 lõike 1 ning § 2625 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 13 lõiget 2 ning § 15 sissejuhatavat lauseosa ja punkti 10 täiendatakse pärast sõna „juhataja” sõnadega „või tema määratud ametniku”;

3) määrust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

51. peatükk
Distsiplinaarmenetluse protokoll

§ 161. Protokolli andmed

(1) Kui välismaalast süüdistatakse distsiplinaarrikkumises, koostatakse distsiplinaarmenetluse protokoll, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

(2) Protokolli märgitakse järgmised andmed:
1) distsipliinirikkuja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumise korral sünnikuupäev;
2) distsiplinaarrikkumise aeg ja koht;
3) distsiplinaarrikkumise asjaolude detailne kirjeldus;
4) viide õigusakti sättele, mida välismaalane rikkus;
5) välismaalaselt võetud seletus, sealhulgas asjaolu, kas isik tunnistab oma süüd;
6) tunnistajatelt võetud seletused, sealhulgas nende asjaolude kirjeldus, mis tõendavad distsiplinaarrikkumist;
7) viide muudele tõenditele ja nende asukohale;
8) loetelu asjaoludest, millest peab selguma, milliste faktide ning tõendite alusel luges menetluse läbiviija välismaalase süü tõendatuks;
9) põhjendatud ettepanek distsiplinaarkaristuse kohta;
10) protokolli koostamise aeg;
11) protokolli koostanud ametniku nimi ja ametinimetus;
12) välismaalase allkiri protokolliga tutvumise kohta;
13) välismaalasele protokolli tutvustanud ametniku nimi ja ametinimetus.

(3) Protokollile kirjutab alla selle koostanud ametnik.

§ 162. Protokolli lisad

Protokollile lisatakse:
1) tunnistajate seletused;
2) distsiplinaarrikkumise avastanud ametniku ettekanne;
3) välismaalase seletus ja kirjalikud märkused protokolli kohta.”;

4) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kokkusaamiste ajad sätestatakse kinnipidamiskeskuse kodukorras.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. aprillil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Distsiplinaarmenetluse protokoll

/otsingu_soovitused.json