Teksti suurus:

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2015, 10

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 18.04.2007.a. määruses nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskuse struktuuriüksused on arendusosakond, infrastruktuuride osakond, riikliku sunni registrite osakond, kohturegistrite osakond, sisekontrolli ja infoturbe osakond, tugiinfosüsteemide osakond, õiguskaitse infosüsteemide osakond ning üldosakond.”;

2) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) riikliku sunni registrite osakond töötleb karistusregistri andmeid ja väljastab registriteateid, pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase otsuste täideviimise protsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise.”

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json