Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2017, 3

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.03.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4, lõike 3 punkti 1 ja lõike 5, § 102 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 1, 2 ja 7 ja lõike 2 punkti 1 ning § 250 lõike 2 punktide 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Siseministri 12. jaanuari 2017. aasta määruse nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad” muutmine

Siseministri 12. jaanuari 2017. aasta määruse nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 1, 2 ja 7 ning § 250 lõike 2 punktide 4 ja 5 alusel.”.

§ 2.   Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruses nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu pidamise eesmärgi täitmiseks töödeldakse viisataotluste, viibimisaja pikendamise taotluste, tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotluste, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise, viisade tühistamise, viisade kehtetuks tunnistamise ja viisade kooskõlastamise käigus saadud andmeid ning vastavate menetluste käigus antud haldusaktide ja sooritatud toimingute andmeid.”;

2) paragrahvi § 9 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „Schengeni viisad” sõnaga „viisad”;

3) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise andmed

(1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamisel kantakse taotleja kohta andmekogusse järgmised andmed:
1) eesnimi või -nimed;
2) perekonnanimi või -nimed;
3) isikukood;
4) kontaktandmed;
5) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
6) taotluse esitamise kuupäev.

(2) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamisel kantakse taotleja esindaja kohta andmekogusse järgmise andmed:
1) esinduse liik;
2) eesnimi või -nimed;
3) perekonnanimi või -nimed;
4) isikukood või sünniaeg;
5) isikut tõendava dokumendi liik ja number ning väljaandja riik;
6) kontaktandmed.

(3) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmise andmed:
1) registreerimise number ja kuupäev;
2) taotluse registreerinud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
3) tasutud riigilõivu andmed või andmed riigilõivu vähendamise või selle tasumisest vabastamise kohta;
4) väljastatud viisa kleebise number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, lubatud viibimisaeg päevades;
5) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistanud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed.”;

4) paragrahvi 14 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) viisataotluse, viibimisaja pikendamise taotluse või käesoleva määruse §-des 101 ja 13 nimetatud avalduse esitanud välismaalane;”;

5) paragrahvi 16 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotlus koos otsusega vormistamise kohta;”;

6) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) muud esitatud dokumendid ja tõendid.”.

§ 3.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 9 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „Schengeni viisad” sõnaga „viisad”;

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

Andres Anvelt
Siseminister

Hannes Kont
Päästepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Pikaajalise viisa taotlus

/otsingu_soovitused.json