Teksti suurus:

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2017, 5

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

Vastu võetud 18.12.2015 nr 82
RT I, 29.12.2015, 2
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 117.01.2017, osaliselt 18.01.2017
22.03.2017RT I, 28.03.2017, 331.03.2017

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4, lõike 3 punkti 1 ning lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded ja taotluste esitamise tähtajad;
  2) viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad;
  3) viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määr ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr;
  4) tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotluse täitmise nõuded;
  5) pikaajalise viisa taotluse vorm ja selle täitmise nõuded;
  6) viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõuded.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 2.   Taotluse esitamine ja taotluse täitmise nõuded

  (1) Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotleja esitab vormikohase taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.

  (11) Tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotleja esitab taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (2) Taotlus peab olema täidetud loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles.

  (3) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses taotlejale täitmiseks ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (4) Taotluse ametimärkmete väljad täidab selleks volitatud ametiisik.

  (5) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja reisidokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

  (6) Taotluse allkirjastamisel juhindutakse välismaalaste seaduse §-s 32 sätestatust. Viibimisaja pikendamise taotluses kinnitab taotleja oma allkirjaga kohustust kanda välismaalaste seaduse § 281 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kulud. Kui taotleja kasutab viibimisaja pikendamise taotluse esitamisega seotud toimingutes esindajat, kirjutab taotlusel esindaja allkirjaväljale taotleja esindaja allkirja oma käega.

§ 3.   Taotlusele lisatavatele dokumentidele ning fotole esitatavad nõuded

  (1) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab nõudmisel olema tõlgitud eesti, inglise, vene või menetleja poolt aktsepteeritud keelde.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (2) Taotlemisel esitatav reisidokument peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 16 sätestatud nõuetele.

  (3) Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge või vaheleht ning reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast viisa kehtivusaja lõppemist. Humaansetel kaalutlustel võib erandkorras pikaajalise viisa vormistada reisidokumenti, mis kehtib vähem kui kolm kuud pärast viisa kehtivusaja lõppemist, kui on tagatud välismaalase Eestist lahkumine Eestist viisas märgitud tähtajal.

  (4) Reisidokument peab olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

  (5) Taotlusele lisatud foto peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) foto peab olema värviline ning mõõtmetega 35 × 45 millimeetrit kuni 40 × 50 millimeetrit;
  2) foto alusel peab olema võimalik isikusamasust üheselt kontrollida;
  3) fotol peab isik olema otsevaates, peakatteta ja heledal taustal;
  4) usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta;
  5) fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte;
  6) foto ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

§ 4.   Riigilõivu tasumine

  (1) Kui taotluse läbivaatamise või toimingu sooritamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, peab taotluse esitamisel lisama taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või tasuma riigilõivu kohapeal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada riigilõivu tasumise kohta kirjalikult järgmised andmed:
  1) selle isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
  2) selle isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
  3) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
  4) viitenumber;
  5) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
  6) krediidiasutuse nimi ja arvelduskonto number, millele ja millelt riigilõiv tasuti;
  7) tasutud summa eurodes.

  (3) Eesti välisesinduses loetakse riigilõivu tasumine tõendatuks pärast selle laekumist Eesti välisesinduse arvelduskontole või Rahandusministeeriumi arvelduskontole Eestis.

  (4) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta, sealhulgas otsuse number ja kuupäev ning otsuse teinud ametiasutus.

2. peatükk Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 5.   Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Pikaajalise viisa taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
  2) foto;
  3) taotleja reisidokument;
  4) kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti;
  5) reisi eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid;
  6) Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid;
  7) Eestis viibimise ajal majutust ja viibimiskulude kandmist tõendavad dokumendid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–7 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid on:
  1) külastatava eraisiku või juriidilise isiku kinnitus;
  2) diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik pöördumine;
  3) kohtukutse;
  4) turismiteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  5) meelelahutusteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  6) dokument, mis tõendab õigust siseneda järgmisesse transiidiriiki;
  7) autoveo teostamist tõendavad dokumendid;
  8) Eestis töötamist tõendavad dokumendid;
  9) Eestis õppimist tõendavad dokumendid;
  10) lennu- või sõidupiletid;
  11) muud dokumendid.

§ 6.   Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3 või 624 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3 või 624 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (4) Välismaalaste seaduse § 90 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev välismaalane esitab kirjaliku põhjenduse, miks tal ei ole võimalik pikaajalise viisa taotlust esitada isiklikult.

  (5) 15–18-aastase taotleja iseseisvalt esitatud taotlusele peab konsulaarametniku nõudmisel olema lisatud seadusliku esindaja notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (6) Kui välismaalane taotleb pikaajalist viisat välismaalaste seaduse § 911 lõike 1 alusel ning taotleja terviseseisund ei võimalda tal isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse pöörduda, lisatakse taotlusele taotleja terviseseisundit tõendav dokument.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (7) Välismaalaste seaduse § 624 lõike 1 alusel viisat taotlev välismaalane esitab iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumendi või andmete asemel võib välismaalane esitada tõendi välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse lisas loetletud programmis osalemise kohta.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 7.   Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2;
  2) foto;
  3) taotleja reisidokument;
  4) kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava Eestis viibimise ajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti;
  5) viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument, millest nähtub asjaolu taotleja Eestist lahkumise võimatuse kohta lubatud viibimisaja jooksul.

§ 8.   Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Kui taotleja terviseseisund ei võimalda tal viibimisaja pikendamise taotlemiseks isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse pöörduda, lisatakse taotlusele taotleja terviseseisundit tõendav dokument.

  (2) Kui taotleja on alla 18-aastane isik, lisatakse viibimisaja pikendamise taotlusele käesoleva määruse lisas 3 esitatud lisaankeet.

  (3) 15–18-aastase taotleja iseseisvalt esitatud taotlusele peab Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel olema lisatud seadusliku esindaja notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (4) Välismaalaste seaduse § 67 lõike 43 või § 681 lõike 2 alusel viibimisaja pikendamist taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (5) Välismaalaste seaduse § 67 lõike 43 või § 681 lõike 2 alusel viibimisaja pikendamist taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (6) Kui viibimisaja pikendamist taotletakse välismaalaste seaduse § 67 lõike 42 alusel, lisatakse taotlusele ekspertkomisjoni arvamus iduettevõtte määratlusele vastavuse kohta või vastavad andmed, sealhulgas ekspertkomisjoni taotluse numbri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendi või andmete asemel võib välismaalane esitada tõendi välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse lisas loetletud programmis osalemise kohta.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 81.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) taotleja reisidokument.

  (2) Kui tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlust ei esita taotleja isiklikult, tuleb esindajal lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada esindusõigust tõendav dokument.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

3. peatükk Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad andmed 

§ 9.   Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Pikaajalise viisa taotlemisel esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünnijärgne perekonnanimi või -nimed ning varasem perekonnanimi või -nimed;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht ja -riik;
  6) sugu;
  7) kodakondsus või kodakondsused;
  8) sünnijärgne kodakondsus, kui see erineb praegusest;
  9) perekonnaseis;
  10) isikukood, kui see on asjakohane;
  11) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
  12) kodune aadress, telefoninumber või -numbrid ja e-posti aadress;
  13) elukutse, kellena taotleja töötab;
  14) tööandja nimi, aadress ja telefoninumber, üliõpilase ja õpilase puhul õppeasutuse nimi ja aadress;
  15) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, aadress, kui see erineb taotleja omast, kodakondsus või kodakondsused;
  16) sõrmejäljed.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse pikaajalise viisa taotlemisel järgmised andmed:
  1) reisi eesmärk või peamised eesmärgid;
  2) reisi sihtliikmesriik või -riigid ning esimese sisenemise liikmesriik;
  3) taotletavate sisenemiste arv;
  4) kavandatava viibimise kestus päevades;
  5) viisad, mis on välja antud viimase kolme aasta jooksul, ja nende kehtivusaeg;
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]
  6) märge varasema daktüloskopeerimise kohta seoses Schengeni viisa taotlemisega ning selle kuupäev;
  7) märge loa olemasolu kohta elukohariiki tagasipöördumiseks, kui taotleja elab muus riigis kui kodakondsusjärgses riigis, ning loa number ja kehtivusaeg;
  8) kavandatav Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise kuupäev;
  9) Eestis elava külastatava eraisiku või ettevõtte ja sealse kontaktisiku eesnimi või -nimed ning perekonnanimi või -nimed ning aadress, telefoni- ja faksinumber ja e-posti aadress;
  10) hotelli või ajutise majutuskoha, kus taotleja peatub, nimi või nimed ning aadress, telefoni- ja faksinumber ja e-posti aadress;
  11) selle isiku nimi, kes kannab reisi- ja elamiskulud;
  12) vahendid reisikulude katmiseks;
  13) taotluse esitamise koht ja kuupäev ning taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (3) Kui taotleja pereliige on Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, esitatakse pikaajalise viisa taotlemisel taotleja pereliikme kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sünniaeg;
  4) kodakondsus või kodakondsused;
  5) reisidokumendi või isikutunnistuse number;
  6) sugulusside Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikuga.

§ 10.   Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Viibimisaja pikendamisel esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) endised nimed;
  4) sünniaeg;
  5) sünniriik ja -koht;
  6) sugu;
  7) kodakondsus või kodakondsused;
  8) perekonnaseis;
  9) elukoha aadress välisriigis ja viibimiskoha aadress Eestis;
  10) reisidokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja riik ja asutus;
  11) sõrmejäljed.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse viibimisaja pikendamise taotlemisel järgmised andmed:
  1) viibimisaja pikendamise põhjus ja olemasolu korral Eestis elava külastatava eraisiku või ettevõtte nimi ja sealse kontaktisiku nimi;
  2) kuupäev, milleni viibimisaja pikendamist taotletakse;
  3) andmed taotleja tervisekindlustuslepingu kohta, sealhulgas poliisi väljaandja ja number, poliisi väljaandmise kuupäev, kehtivusaeg ning kindlustusvastutuse suurus;
  4) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (3) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele taotleja esindaja kohta järgmised andmed:
  1) esinduse liik;
  2) eesnimi või -nimed;
  3) perekonnanimi või -nimed;
  4) endised nimed;
  5) isikukood;
  6) sünniaeg;
  7) sugu;
  8) isikut tõendava dokumendi liik ja number ning väljaandja riik;
  9) elukoha aadress Eestis ja telefoninumber;
  10) allkiri.

  (4) Alla 18-aastase taotleja seadusliku esindaja kohta esitatakse viibimisaja pikendamise taotluse lisaankeedis järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) kodakondsus või kodakondsused.

§ 101.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) isikukood;
  4) kontaktandmed, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  5) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele taotleja esindaja kohta järgmised andmed:
  1) esindusõigust tõendava dokumendi liik;
  2) eesnimi või -nimed;
  3) perekonnanimi või -nimed;
  4) kontaktandmed, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  5) isikukood või sünniaeg;
  6) allkiri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

4. peatükk TAOTLUSTE ESITAMISE JA OTSUSTE TEGEMISE TÄHTAJAD 
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 102.   Pikaajalise viisa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitamise tähtaeg

  (1) Pikaajalise viisa taotlemisel välismaalaste seaduse §-s 911 sätestatud korras peab pikaajalise viisa taotluse esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kümme tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.
27.02.2017 10:45
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus välismaalaste seaduse § 91^1 numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (2) Välismaalane võib erandina esitada pikaajalise viisa taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kui ta tõendab, et tema terviseseisund või mõjuv isiklik põhjus ei võimaldanud tal taotlust tähtaegselt esitada.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 103.   Viibimisaja pikendamise taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Viibimisaja pikendamise taotluse peab esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kolm tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.

  (2) Välismaalane võib erandina esitada viibimisaja pikendamise taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kuid hiljemalt viibimisaja viimasel päeval, kui ta tõendab, et viibimisaja pikendamise taotlemise põhjus ilmnes või tekkis pärast nimetatud tähtaega.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 11.   Viisataotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Lennujaama transiidiviisa ja lühiajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58), sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates, kui Eesti Vabariigile siduv välisleping ei sätesta teisiti.

  (3) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise Eestis otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 12.   Viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Viibimisaja pikendamise või sellest keeldumise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 13.   Viibimisaja ennetähtaegse lõpetamine

  Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium lõpetab viivitamata välismaalase viibimisaja ennetähtaegselt viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.

§ 131.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 14.   Viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtaeg

  Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium tühistab viisa või tunnistab selle kehtetuks viivitamata viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.

5. peatükk Piisavate rahaliste vahendite määr ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr 

§ 15.   Piisavate rahaliste vahendite määr

  (1) Välismaalaste seaduse 2. peatükis nimetatud piisavate rahaliste vahendite määr iga Eestis viibida lubatud päeva kohta on 0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.

  (2) Viisa taotlemisel iduettevõtlusega tegelemiseks või lühiajaliseks töötamiseks iduettevõttes välismaalaste seaduse tähenduses, on viisa taotlemisel ja omamisel nõutavate piisavate rahaliste vahendite määr sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 kohaselt kehtestatud toimetulekupiiri 0,03 kordne määr iga Eestis viibida lubatud päeva kohta.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piisavate rahaliste vahendite määr kohaldub ka välismaalase, kellele antakse viisa iduettevõtlusega tegelemiseks või lühiajaliseks töötamiseks iduettevõttes, abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, viisa taotlemisel.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 16.   Tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr

  Välismaalaste seaduse 2. peatükis nimetatud tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumil viibimise aja kohta.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Lisa 1 Pikaajalise viisa taotlus
[RT I, 28.03.2017, 3 - jõust. 31.03.2017]

Lisa 2 Viibimisaja pikendamise taotlus

Lisa 3 Viibimisaja pikendamise taotluse lisaankeet

/otsingu_soovitused.json