Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2024, 1

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Vastu võetud 25.03.2024 nr 9

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 15 lõike 3, § 28 lõike 1, § 311 lõike 2 ning § 98 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 8 lõike 1, § 15 lõike 3, § 181 lõike 6, § 22 lõike 5, § 24 lõike 2, § 25 lõigete 2 ja 5, § 28 lõike 1, § 281 lõike 2, § 31 lõike 4, § 311 lõike 2, § 32 lõigete 42 ja 8, § 321 lõike 4, § 33 lõike 21, § 35 lõike 4, § 41 lõike 11, § 44 lõike 2, § 45 lõike 1, § 46 lõike 3, § 48 lõike 1, § 64 lõike 3, § 87 lõike 2, § 94 lõike 4, § 96 lõike 1, § 98 lõigete 1 ja 4 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.”;

2) paragrahvi 9 lõikes 2, § 36 lõikes 2, § 46 lõikes 12, § 62 lõikes 1, § 641 punktides 5 ja 6 asendatakse sõna „arst” sõnaga „tervishoiutöötaja” vastavas käändes;

3) määruse 7. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõna „kolm” sõnaga „neli”;

5) paragrahvi 50 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 70, § 71 ja § 73” tekstiosaga „§-de 69–71 ja § 73”;

6) paragrahvi 51 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnipeetav võib kasutada helistamiseks vanglateenistuse poolt väljastatud telefoni temale määratud telefoninumbriga.”;

7) paragrahvi 511 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „andmekogusse” sõnadega „(edaspidi vangiregister)”;

8) paragrahvi 511 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) määrust täiendatakse §-ga 512 järgmises sõnastuses:

§ 512. Avavangla ja lühiajalisel väljasõidul viibiva kinnipeetava mobiiltelefoni kasutustingimused ja nõuded

(1) Vangla poolt avavangla või lühiajalisel väljasõidul viibivale kinnipeetavale vanglaväliseks kasutamiseks väljastatud mobiiltelefonis on kinnipeetaval lubatud kasutada üksnes vangla lubatud teenuseid.

(2) Kinnipeetav on kohustatud mobiiltelefoni kaasas kandma, kui vangla on kinnipeetavale mobiiltelefoni väljastanud. Kinnipeetav ei tohi mobiiltelefoni välja lülitada.

(3) Vanglal on õigus kontrollida ja piirata seda, kellega kinnipeetav mobiiltelefoni teel suhtleb. Kinnipeetav on kohustatud vangla nõudmise korral teavitama vanglat hiljemalt järgmisel päeval sellest, kellega kinnipeetav mobiiltelefoni teel suhtles.

(4) Kinnipeetav võib kasutada mobiiltelefoni rakendusi ja internetti üksnes vangla lubatud ulatuses.

(5) Vanglal on õigus mobiiltelefoni abil kinnipeetava asukohta positsioneerida.

(6) Positsioneerimise ja mobiiltelefoni kasutamisega seotud andmeid, välja arvatud vangistusseaduse § 29 lõikes 21 sätestatud andmeid, säilitatakse kuni 6 kuud. Logiandmeid säilitatakse kuni 6 kuud.

(7) Mobiiltelefoni kasutamisega seotud kulud kannab kinnipeetav.”;

10) paragrahvi 52 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Prokuratuuri või kohtu määrus, millega piiratakse kirjavahetuse pidamist või telefoni kasutamist, on kättesaadav vangiregistri vahendusel”;

11) määrust täiendatakse 101. peatükiga järgmises sõnastuses:

101. peatükk
INTERNETI KASUTAMINE

§ 521. Interneti vahendusel lubatud veebilehed

(1) Kinnipeetaval on õigus turvaliselt kohandatud vangla seadme (edaspidi käesolevas peatükis seade) kaudu juurde pääseda järgmistele veebilehtedele:
1) Eesti ja Euroopa Liidu ametlike õigusaktide andmebaaside veebilehed;
2) Eesti ja Euroopa Liidu kohtulahendite veebilehed;
3) Riigikogu veebileht;
4) Riigikohtu veebileht;
5) õiguskantsleri veebileht;
6) Ametlike Teadaannete veebileht;
7) tõlkerakenduse veebileht.

(2) Kinnipeetaval on keelatud juurdepääs veebilehe osale, mis võimaldab elektroonilist suhtlemist.

§ 522. Interneti kaudu teenuste võimaldamine

(1) Turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral võib vanglateenistus võimaldada interneti kaudu kinnipeetaval seadmes:
1) kasutada kinnipeetavale kohandatud e-toimiku süsteemi;
2) esitada vanglale pöördumisi;
3) suhelda lähedasega vangistusseaduse §-s 23 lõikes 1 nimetatud eesmärgil;
4) tutvuda tema kohta vangiregistrisse ja kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi kogutud teabega, välja arvatud teave, mille kohta kehtib õigusaktist tulenev juurdepääsupiirang;
5) teha sisseoste veebilahenduse kaudu.

(2) Vanglateenistus võib vangla julgeoleku, korra või muude vangistusseaduses või selle alusel sätestatud piirangute tagamiseks:
1) piirata ligipääsu veebilehe osadele;
2) teha interneti ja seadme kasutamise üle järelevalvet.

§ 523. Avavanglas karistust kandva kinnipeetava interneti kasutamine

Avavanglas karistust kandvale kinnipeetavale võib turvalise tehnilise võimekuse olemasolu korral seadmes lisaks §-des 521 ja 522 sätestatule võimaldada interneti kasutamist seoses õppimise ja töötamisega vangistusseaduse tähenduses ning muudes vanglaga kooskõlastatud taasühiskonnastavates tegevustes, kui see toimub järelevalve all ning on kooskõlas vangistuse eesmärkidega.

§ 524. Interneti ja seadme kasutamise andmete säilitamine ja järelevalve

(1) Kasutaja tegevused interneti ja seadme kasutamisel säilitatakse logidena.

(2) Interneti ja seadme kasutamise andmetele on juurdepääs Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla teenistujatel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ja viisil ning isikul, kes teeb infotehnoloogilisi arendus-, haldus- ja hooldustöid. Sõnumite sisu võib kontrollida vaid seaduses sätestatud juhtudel.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmeid säilitatakse kümme aastat alates toimingu tegemisest arvates.”;

12) paragrahvi 57 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kaasa võetud asju” sõnadega „, pakiga saadud asju”;

13) paragrahvi 57 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Asjade kaalu sisse arvestatakse kinnipeetavale saadetud, vangla antud või vanglasse saabudes kaasas olevad dokumendid ja kirjad.”;

14) paragrahvi 57 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kinnipeetav võib pakiga saada üks kord kalendrikuu jooksul kuni kümme kilogrammi asju.”;

15) paragrahvist 60 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „üks telefonikaart,”;

16) paragrahvi 60 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „seep,” sõnadega „pesugeel, šampoon, deodorant,”;

17) paragrahvi 61 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kinnipeetava juurde kambrisse või tuppa ning lattu hoiule antud asjade üle peab vangla arvestust vangiregistris.”;

18) paragrahvi 61 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asjad antakse lattu hoiule ja väljastatakse kinnipeetavale vangiregistris märgitud nimekirja alusel. Asjade hoiuleandmist ja laost väljastamist kinnitab lao eest vastutav teenistuja elektrooniliselt või kinnitavad kinnipeetav ja teenistuja kirjalikult allkirjaga.”;

19) paragrahvi 63 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 63. Vanglasse vastuvõtmisel lubamatute asjadega toimimine”;

20) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) dokumendid pannakse ümbrikusse ja võetakse vangla poolt hoiule;”;

21) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) muud asjad pannakse lattu hoiule, järgides § 57 lõikes 3 sätestatud piirangut.”;

22) paragrahvi 63 lõike 5 tekst loetakse teiseks lauseks ja lõiget täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

„Vanglal on õigus asjad hävitada, kui nende hoidmine laos on ebaotstarbekas, ülemäära kulukas või kui asi on kiiresti riknev.”;

23) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõna „erikonfiskeeritud” sõnaga „konfiskeeritud”;

24) paragrahvi 66 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Leitud esemest, mille omanikku ei suudeta tuvastada ja mille väärtus on üle 50 euro, teatatakse politseile ja ese antakse politseile üle. Kui politsei keeldub selle vastuvõtmisest ja eseme omanikku ei tuvastata, korraldab vangla eseme hoidmise, võõrandamise, hävitamise või riigituludesse pööramise seaduses sätestatud korras.”;

25) paragrahvi 69 lõikes 2 asendatakse lauseosa „paigutatakse isikliku toimiku juurde” lauseosaga „võetakse vangla poolt hoiule”;

26) paragrahvi 70 pealkirjas asendatakse sõna „Vahistatule” sõnaga „Vanglasse”;

27) paragrahvi 70 lõikest 1 jäetakse välja sõna „vahistatule”;

28) paragrahvi 70 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 70 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Pakist sularaha leidmisel lähtutakse § 69 lõikest 1.

(4) Kinnipeetavale vanglas keelatud eseme leidmisel lähtutakse §-st 65.

(5) Kui pakiga saadetud eseme seest leitakse teadlikult peidetud kinnipeetavale vanglas keelatud ese, võib vangla selle peitmiseks kasutatud eseme hävitada.”;

30) määruse 15. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

PAKKIDE SAAMISE JA SAATMISE KORD”;

31) paragrahv 741 sõnastatakse järgmiselt:

§ 741. Pakiga saada lubatud esemed

(1) Kinnipeetaval on lubatud pakiga saada järgmisi esemeid:
1) margid, ümbrikud, postkaardid, fotod;
2) raamatud, õppekirjandus ja õigusaktid;
3) meditsiinitarvikud vangla tervishoiutöötaja ettekirjutusel, kui need on vältimatult vajalikud ja vangla ise neid ei väljasta;
4) riideesemed ja jalanõud vahetult enne vabanemist ja vangla direktori määratud ametniku loal vastavalt vajadusele;
5) prillid tervishoiutöötaja loal, välja arvatud päikeseprillid;
6) sokid ja aluspesu;
7) hambahari koos plastotsikuga;
8) hambavaheharjad;
9) žiletiterad habemelõikurile;
10) ühekordsed raseerijad;
11) küünelõikur, küüneviil ja kamm;
12) juuksekumm;
13) taskukalender.

(2) Vahistatule võib pakiga saata peale lõikes 1 nimetatute järgmisi esemeid:
1) riideesemed ja jalanõud;
2) kirjatarbed, sealhulgas paberid ja kirjutusvahendid;
3) perioodilised väljaanded.

(3) Kirjaga võib saata lõike 1 punktis 1 nimetatud esemeid. Viidatud esemete saatmise korral ei kohaldata § 742 lõikes 1 sätestatud regulaarsust ega § 743 lõikes 1 sätestatud teavitamise korda.

(4) Kinnipeetavale saadetava või vanglasse toodud paki maksimaalsed mõõdud on 65 cm pikkust, 40 cm kõrgust ja 40 cm laiust.

(5) Vangla julgeoleku tagamise kaalutlusel võib vangla otsustada saata lubatud esemete koguse ja omaduste üle ning täiendavalt piirata paki suurust ja kaalu.

(6) Vanglal on õigus keelduda paki vastuvõtmisest, kui kinnipeetava kambris ja laos olevate esemete kaal ületab 30 kilogrammi.

(7) Kinnipeetav võib pakiga saata esemeid, mis on tema isiklike asjade nimekirjas.”;

32) määrust täiendatakse §-dega 742 ja 743 järgmises sõnastuses:

§ 742. Paki saamine ja saatmine

(1) Kinnipeetaval on lubatud pakki saada üks kord kalendrikuu jooksul. Postiga saadetud pakk peab vastama postiteenuse osutaja poolt pakile kehtestatud nõuetele. Vanglal on õigus keelduda paki vastuvõtmisest, kui viidatud nõudeid on rikutud.

(2) Pakis olevaid esemeid tutvustatakse kinnipeetavale paki saabumisest vanglasse seitsme tööpäeva jooksul.

(3) Kinnipeetav peab paki saatmiseks kasutama selleks ettenähtud ja vangla vahendusel soetatud pakendit.

(4) Paki saatmisega seotud kulusid ei kanna vangla.

§ 743. Postipaki vastuvõtmine ja üleandmine

(1) Vangla võtab postiteenuse osutajalt vastu vaid pakid, mille saatmisest on paki saatja vanglat eelnevalt vangistusseaduse § 281 lõikes 1 sätestatud tingimusel teavitanud ja mis vastavad käesolevas peatükis sätestatud nõuetele. Teavitus peab sisaldama loetelu saadetavatest esemetest ja ainetest ning nende kogust.

(2) Vangla vastab teavitusele selle registreerimisest viie tööpäeva jooksul ja selgitab paki vastuvõtmisest keeldumise põhjuseid. Kui vangla ei ole saatja teavitusele pärast nimetatud aja möödumist vastanud, on saatjal õigus pakk kinnipeetavale saata.

(3) Kinnipeetavale saadetud paki peal peab olema märgitud lõikes 1 nimetatud teavituse esitaja ees- ja perekonnanimi.

(4) Vanglateenistusel on õigus kõigi kinnipeetavale saadetud pakkide sisu kontrollida eesmärgiga veenduda, et seal ei oleks esemeid, millest paki saatja vanglat eelnevalt ei teavitanud või keelatud esemeid. Kui pakk sisaldab eset, millest vanglat eelnevalt ei teavitatud või muud keelatud eset, kohaldatakse §-s 70 sätestatut.”;

33) paragrahvi 75 pealkirjast jäetakse välja sõna „vahistatule”;

34) paragrahvi 75 lõikes 2, §-s 76, § 77 pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „vahistatu” sõnaga „kinnipeetav” vastavas käändes;

35) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Vangla kontrollib paki tooja isikut tõendavat dokumenti ja võrdleb seda taotluses (lisa 6) märgitud andmetega.”;

36) paragrahvi 88 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väljasõidutunnistuse kehtivuse lõppemisel või soodustuse kohaldamise lõppemisel võtab vangla väljasõidutunnistuse hoiule.”;

37) paragrahvi 88 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 89 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Hinnangu ja täidetud väljasõiduplaani võtab vangla hoiule.”;

39) määrust täiendatakse §-dega 114 ja 115 järgmises sõnastuses:

§ 114. Isikliku toimiku andmed ja selle hoidmine

(1) Alates 1. juunist 2024. aastal ei avata vanglasse saabuvale kinnipeetavale, vahistatule ja arestialusele isiklikku toimikut ning andmed märgitakse vangiregistrisse.

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse kuni 31. maini 2024. aastal avatud isiklike toimikute kohta.

(3) Isiklik toimik koosneb kahest osast ja selle esimeses osas hoitakse järgmisi dokumente:
1) jõustunud kohtuotsus;
2) teatis kohtuotsuse jõustumise kohta;
3) kinnipidamise akt või protokolli koopia;
4) vahi alla võtmise määruse koopia;
5) politsei dokument isikusamasuse tuvastamise kohta;
6) kinnipeetava ankeet;
7) sõrmejälgede kaart, signaleetilised fotod ja koopia DNA-proovi võtmise vormist;
8) kinnipeetava allkiri selle kohta, et talle on tutvustatud sisekorraeeskirju;
9) dokumendid vanglas oleku ajal toimunud töövõime kaotamise kohta;
10) kinnipeetavaga toimunud õnnetusjuhtumi akt;
11) koopia surmateatisest;
12) ümberpaigutamise otsus;
13) vabastamisõiendi koopia;
14) kinnipidamisõiend, pärast kinnipeetava vabastamist.

(4) Isikliku toimiku teises osas hoitakse järgmisi dokumente:
1) kinnipeetava suhtes täiendavate julgeolekuabinõude kohaldamise dokumendid;
2) individuaalne täitmiskava;
3) kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluse dokumendid;
4) vanglakomisjoni dokumendid kinnipeetava kohta;
5) otsus kinnipeetavale väljasõidu võimaldamise kohta;
6) kinnipeetavat ja tema vanglaväliseid suhteid iseloomustavad muud andmed;
7) muud kinnipeetavaga seotud dokumendid.

(5) Isikliku toimiku lõpus on ümbrik, milles hoitakse:
1) isikut tõendavat dokumenti;
2) väljasõidutunnistust;
3) naiskinnipeetavaga koos elava lapse sünnitunnistust;
4) muid dokumente, mida ei ole otstarbekas hoida isikliku toimiku esimeses ega teises osas.

(6) Isikliku toimiku kaane esiküljel on kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ja isikukood, toimiku alustamise ja lõpetamise aeg ning kinnipeetava kood.

(7) Vahistatu isiklikus toimikus on lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumendid, välja arvatud lõike 3 punktides 1 ja 2 ning lõike 4 punktides 2–6 nimetatud dokumendid.

(8) Arestialuse isiklikus toimikus on lõike 3 punktides 1–3, 5, 7, 8 ja 11 ning lõike 4 punktides 1 ja 7 nimetatud dokumendid. Sundtoodava puhul on seal lisaks sundtoomise määrus või sundtoomise protokoll.

(9) Isiklikku toimikut hoitakse seifis või metallkapis.

§ 115. Isikliku toimikuga tutvumine ja sellega tehtavad toimingud kinnipeetava lahkumisel vanglast

(1) Teenistusliku järelevalve korraldajal, kohtueelsel menetlejal ja kohtunikul on õigus tutvuda kinnipeetava isikliku toimikuga vastavalt vajadusele.

(2) Kinnipeetaval ja tema kaitsjal, vanglakomisjoni liikmel, vanglateenistujal, prokuröril ja kriminaalhooldajal on õigus tutvuda isikliku toimikuga põhjendatud taotluse ja Viru Vangla haldusosakonna juhataja või tema määratud isiku loa alusel.

(3) Isikliku toimikuga tutvumise taotlus lahendatakse taotluse esitamisest viie tööpäeva jooksul.

(4) Isikliku toimikuga tutvumise juures viibib isiklike toimikute säilimise eest vastutav vanglateenistuja.

(5) Isikliku toimikuga tutvumise kohta tehakse toimikus eraldi lehel ja kronoloogilises registris märge, mis peab sisaldama toimikuga tutvuda sooviva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi või sünnikuupäeva ja ametikohta, tutvumise kuupäeva ja kellaaega, toimiku nimetust, viidet taotlusele ja loale ning vastutava vanglateenistuja nime ja allkirja.

(6) Isiklik toimik antakse pärast karistusaja lõppemist või isiku surma arhiivi tähestikulise üleandmisloetelu alusel. Tähestikuline üleandmisloetelu koostatakse paberil kahes eksemplaris ja allkirjastatakse oma käega, millest üht eksemplari säilitatakse vanglas, või elektrooniliselt ja allkirjastatakse digitaalselt.”;

40) määruse lisa 6 asendatakse uue lisaga (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 3, 8, 10, 20, 25, 36, 37, 38 ja 39 jõustuvad 1. juunil 2024. aastal.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 6 Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json