Teksti suurus:

Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 14 „Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2024, 4

Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 14 „Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.03.2024 nr 4

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 261 lõike 11 alusel.

Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruses nr 14 „Kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitseväekohustuslase või kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundit võib hinnata ilma käesoleva määruse §-des 7–11 sätestatud arstlikku läbivaatust ja terviseuuringuid tegemata, kui olemasolevate andmete põhjal on tõendatud, et tema terviseseisund ei vasta või ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Reservis oleva isiku terviseseisundit võib hinnata ilma käesoleva määruse §-des 7–11 sätestatud arstlikku läbivaatust ja terviseuuringuid tegemata, kui olemasolevate andmete põhjal on tõendatud, et tema terviseseisund vastab kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele.”;

3) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 4” tekstiosaga „lõikes 5”;

4) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse tekstiosa „isiku,” järel sõnadega „kelle ajateenistuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud ning”;

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json