Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 17. märtsi 2021. a määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2024, 5

Sotsiaalkaitseministri 17. märtsi 2021. a määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.03.2024 nr 16

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 17. märtsi 2021. a määruses nr 7 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 ja määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) „Lapsehoiu-, rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuse ning muude sotsiaalteenuste osutamine suure hooldusvajadusega lastele ja nende peredele” (lisa 17).”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab S-veebis 15. veebruariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal määruse § 2 lõike 1 punktides 2–4, 6 ja 8–11 sätestatud vormide kohased statistilised aruanded ning esitab need S-veebi kaudu samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.”;

4) määruse lisad 2–4, 6, 8, 9, 11, 12 ja 14–17 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–12.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Eluruumi tagamise teenus

Lisa 2 Isikliku abistaja teenus

Lisa 3 Koduteenus

Lisa 4 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses

Lisa 5 Sotsiaaltransporditeenus

Lisa 6 Tugiisikuteenus

Lisa 7 Asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus ning järelhooldusteenuse osutamine samas asutuses

Lisa 8 Erihoolekandeteenused

Lisa 9 Turvakoduteenus

Lisa 10 Varjupaigateenus

Lisa 11 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Lisa 12 Lapsehoiu-, rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuse ning muude sotsiaalteenuste osutamine suure hooldusvajadusega lastele ja nende peredele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json