Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.03.2024, 7

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord

Vastu võetud 17.03.2021 nr 7
RT I, 24.03.2021, 2
jõustumine 27.03.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.07.2022RT I, 08.07.2022, 911.07.2022
04.05.2023RT I, 09.05.2023, 412.05.2023
25.03.2024RT I, 28.03.2024, 531.03.2024

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord.

§ 2.   Statistiliste aruannete vormid

  (1) S-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) [kehtetu - RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]
  2) „Eluruumi tagamise teenus” (lisa 2);
  3) „Isikliku abistaja teenus” (lisa 3);
  4) „Koduteenus” (lisa 4);
  5) „Lapsehoiuteenus” (lisa 5);
  6) „Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses” (lisa 6);
  7) [kehtetu - RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]
  8) „Sotsiaaltransporditeenus” (lisa 8);
  9) „Tugiisikuteenus” (lisa 9);
  10) „Võlanõustamisteenus” (lisa 10);
  11) „Lapsehoiu-, rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuse ning muude sotsiaalteenuste osutamine suure hooldusvajadusega lastele ja nende peredele” (lisa 17).
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

  (2) H-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) „Asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus ning järelhooldusteenuse osutamine samas asutuses” (lisa 11);
[RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]
  2) „Erihoolekandeteenused” (lisa 12);
  3) [kehtetu - RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]
  4) „Turvakoduteenus” (lisa 14);
  5) „Varjupaigateenus” (lisa 15);
  6) „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus” (lisa 16).

§ 3.   Statistiliste aruannete koostamise ja esitamise kord ning tähtajad

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab S-veebis 15. veebruariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal määruse § 2 lõike 1 punktides 2–4, 6 ja 8–11 sätestatud vormide kohased statistilised aruanded ning esitab need S-veebi kaudu samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

  (2) Sotsiaalkindlustusamet koostab S-veebis lõike 1 kohaselt esitatud aruannete põhjal maakondade koondaruanded teenuseliikide kaupa ning esitab need S-veebi kaudu 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutaja koostab S-veebis 15. veebruariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal määruse § 2 lõike 1 punktis 5 sätestatud vormi kohase statistilise aruande ning esitab selle S-veebi kaudu samaks tähtajaks asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab S-veebis lõike 3 kohaselt esitatud aruannete põhjal kohaliku omavalitsuse koondaruande ning esitab selle S-veebi kaudu 1. märtsiks Sotsiaalkindlustusametile.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet koostab S-veebis lõike 4 kohaselt esitatud aruannete põhjal maakondade koondaruanded ning esitab need S-veebi kaudu 15. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

  (6) [Kehtetu - RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]

  (7) [Kehtetu - RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]

  (8) [Kehtetu - RT I, 09.05.2023, 4 - jõust. 12.05.2023]

  (9) [Kehtetu - RT I, 09.05.2023, 4 - jõust. 12.05.2023]

  (10) Hoolekandeasutus koostab H-veebis 1. märtsiks eelmise kalendriaasta andmete põhjal määruse § 2 lõike 2 punktides 1–6 sätestatud vormide kohased statistilised aruanded ning esitab need H-veebi kaudu samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.

  (11) Sotsiaalkindlustusamet koostab H-veebis lõike 10 kohaselt esitatud aruannete põhjal maakondade koondaruanded ning esitab need H-veebi kaudu 15. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

§ 4.   Aruannete internetipõhiseks koostamiseks ja esitamiseks vajalik tarkvara

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara S-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil https://sveeb.sm.ee.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara H-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil https://hveeb.sm.ee.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa 1 Asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondi vahendite kasutus ja jääk
[Kehtetu - RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 2 Eluruumi tagamise teenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 3 Isikliku abistaja teenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 4 Koduteenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 5 Lapsehoiuteenus

Lisa 6 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 7 Raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste rahastamine
[Kehtetu - RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]

Lisa 8 Sotsiaaltransporditeenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 9 Tugiisikuteenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 10 Võlanõustamisteenus
[RT I, 09.05.2023, 4 - jõust. 12.05.2023]

Lisa 11 Asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus ning järelhooldusteenuse osutamine samas asutuses
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 12 Erihoolekandeteenused
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 13 Hoolekandeasutus
[Kehtetu - RT I, 08.07.2022, 9 - jõust. 11.07.2022]

Lisa 14 Turvakoduteenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 15 Varjupaigateenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 16 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

Lisa 17 Lapsehoiu-, rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuse ning muude sotsiaalteenuste osutamine suure hooldusvajadusega lastele ja nende peredele
[RT I, 28.03.2024, 5 - jõust. 31.03.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json