Teksti suurus:

«Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja kulude arvutamise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:

«Vangistusseaduse» §-s 142 sätestatud toetuste ja kulude arvutamise ja maksmise kord
[RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007]

Vastu võetud 21.11.2000 nr 371
RT I 2000, 87, 565
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2002RT I 2002, 99, 58501.01.2003
18.03.2003RT I 2003, 30, 18601.04.2003
01.03.2007RT I 2007, 23, 12318.03.2007 (rakendatakse alates 1.02.2007)

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 142 lõike 7 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.


[RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise õigustatud subjektid

  (1) «Vangistusseaduse» §-s 142 ettenähtud toetust ja hüvitist makstakse:
  1) vanglaametnikule;
  2) vanglaametniku perekonnaliikmele ja vanglaametniku ülalpidamisel olnud isikule.

  (2) Vanglaametniku ning tema perekonnaliikme ja vanglaametniku ülalpidamisel olnud isiku kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka:
  1) vangla sotsiaaltöötajale ja tema perekonnaliikmele ning sotsiaaltöötaja ülalpidamisel olnud isikule;

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007


  2) vanglaametnikukandidaadile ja tema perekonnaliikmele ning kandidaadi ülalpidamisel olnud isikule.

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 2.  Juhtumi registreerimine ja uurimine

  (1) «Vangistusseaduse» §-s 142 nimetatud juhtum registreeritakse, sellest teatatakse ja seda uuritakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 24 lõike 6 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

  (2) Juhtumit ei või uurida ametnik, kes töötab selle isiku alluvuses, kelle juhtumit uuritakse.

2. peatükk TOETUSE MAKSMISE JA KULUDE HÜVITAMISE KORD 

§ 3.  Toetuse maksmine ja kulude hüvitamine

  «Vangistusseaduse» §-s 142 ettenähtud toetused makstakse ja kulud hüvitatakse käesoleva peatükiga kehtestatud korras, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.  Toetuste maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine vanglaametniku hukkumise korral

  (1) Kui vanglaametnik hukkus seoses vanglateenistusega, esitab tema perekonnaliige või vanglaametniku ülalpidamisel olnud isik vanglaametniku teenistuskohaks olnud asutusele (edaspidi asutus ) taotluse toetuse saamiseks ja matusekulude hüvitamiseks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) hukkunu surmatunnistuse kinnitatud koopia;
  2) dokument, mis tõendab, et taotluse esitaja on hukkunu perekonnaliige või vanglaametniku ülalpeetav;
  3) matusekulude hüvitamist taotledes dokumendid, mis tõendavad matusekulusid.

  (3) Matusekulud hüvitatakse isikule, kes need tegelikult kandis.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 5.  Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine püsivalt töövõimetuks jäämise, tervisekahjustuse või mürgistuse saamise, haigestumise või HIV-sse nakatumise korral

  (1) Püsivalt töövõimetuks jäänud, tervisekahjustuse või mürgistuse saanud, haigestunud või HIV-sse nakatunud vanglaametnik esitab oma teenistuskohaks olnud asutusele taotluse toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) püsiva töövõimetuse ulatust, tervisekahjustuse või mürgistuse saamist, haigestumist või HIV-sse nakatumist tõendavad dokumendid;
  2) ravi- ja ravimikulusid tõendavad dokumendid.

  (3) Ravi- ja ravimikulusid tõendava dokumendi esitab vanglaametnik iga kord, kui tervishoiuteenuse osutaja või apteek on selle väljastanud.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

§ 6.  Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Vanglaametniku matuse- või ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlus esitatakse vanglaametniku matusest või ravi- ja ravimikulusid tõendava maksedokumendi saamisest alates ühe kuu jooksul.

  (2) Vanglaametniku hukkumise või püsivalt töövõimetuks jäämise korral tuleb toetuse saamise taotlus esitada vanglaametniku hukkumise või arstliku töövõimetuse ekspertiisi otsuse päevast alates kuue kuu jooksul.

  (3) Vanglaametnikule põhjustatud tervisekahjustuse või mürgistuse saamise või haigestumise eest hüvitise saamise taotlus esitatakse sellekohase dokumendi saamisest alates nelja kuu jooksul.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

  (4) Vanglaametniku HIV-sse nakatumise korral tuleb toetuse saamise taotlus esitada sellekohase dokumendi saamisest alates kuue kuu jooksul.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

§ 7.  Taotluse esitamise eritingimused

  (1) Isik võib §-s 4 või §-s 5 nimetatud taotlused esitada eraldi.

  (2) Kui esimesena esitatud taotlusele on lisatud § 4 lõike 2 punktides 1æ3 või § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud dokumendid, ei pea hilisemale taotlusele neid dokumente lisama. Hilisemas taotluses peab olema märgitud, et nimetatud dokumendid on lisatud esimesele taotlusele.

  (3) Mitu vanglaametniku perekonnaliiget või vanglaametniku ülalpidamisel olnud isikut võivad esitada taotlused koos. Sellisel juhul võib mitme taotluse juurde esitada ühe § 4 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumendi.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 8.  Andmete kontrollimine ja lisaandmete kogumine

  Taotluse saanud asutusel on õigus nõuda avaldajalt taotluses märgitud asjaolude kohta lisadokumente või -seletusi.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 9.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse saamisest alates kahe nädala jooksul koostab asutus taotluse läbivaatamise kohta kokkuvõtte, millele lisatakse:
  1) tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimise materjal;
  2) tööõnnetuse või kutsehaigestumise raport;
  3) tõestatud koopia käskkirjast, millega on määratud vanglaametnikule kuupalk;
  4) tervishoiuteenuse osutaja dokumendid ja muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid või lükkavad need ümber.

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele;
  3) kui taotlus on alusetu, siis maksmisest keeldumise põhjus.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab asutuse juht.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 10.  Taotluse lahendamine

  Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitamisele järgnevast päevast alates ühe nädala jooksul asutuse juht:
  1) annab käskkirja avaldajale «Vangistusseaduse» § 142 lõikes 4 ettenähtud toetuse väljamaksmiseks või lõigetes 5 ja 6 nimetatud kulude hüvitamiseks;

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007


  2) edastab avaldajale taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitatud koopia või
  3) edastab ministeeriumile, kelle valitsemisalasse asutus kuulub, taotluse ja selle läbivaatamise kokkuvõtte ning §-s 9 nimetatud materjali «Vangistusseaduse» § 142 lõigetes 1, 3 ja 6 ettenähtud toetuse maksmiseks ja lõikes 2 nimetatud kulude hüvitamiseks.

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 11.  Taotluse menetlemine ministeeriumis

  (1) Ministeerium vaatab § 10 punktis 3 nimetatud dokumendid läbi ning esitab vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» (RT I 1999, 86, 787) kehtestatud korrale taotluse raha eraldamiseks dokumentide saabumisele järgnevast päevast alates ühe kuu jooksul.

  (2) Kui esitatud dokumendid ei ole nõuetekohased või kui ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, tagastab ministeerium need esitajale ja määrab kuni kahenädalase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

3. peatükk TOETUSE MAKSMISE JA KULUDE HÜVITAMISE ERIJUHUD 

§ 12.  Taotluse menetlemise erijuhud

  (1) Vangla direktorile või tema perekonnaliikmele või vangla direktori ülalpidamisel olnud isikule makstakse toetus ja hüvitatakse kulud 2. peatükis ettenähtud korras, arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.

  (2) [kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 13.  Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise taotlemine püsivalt töövõimetuks jäämise, tervisekahjustuse või mürgistuse saamise, haigestumise või HIV-sse nakatumise korral

  (1) Püsivalt töövõimetuks jäänud, tervisekahjustuse või mürgistuse saanud, haigestunud või HIV-sse nakatunud vangla direktor esitab taotluse toetuse saamiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks Justiitsministeeriumile.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) püsiva töövõimetuse ulatust, tervisekahjustuse või mürgistuse saamist, haigestumist või HIV-sse nakatumist tõendavad dokumendid;
  2) ravi- ja ravimikulusid tõendavad dokumendid.

  (3) Ravi- ja ravimikulusid tõendava dokumendi esitab vangla direktor iga kord, kui tervishoiuteenuse osutaja või apteek on selle väljastanud.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

§ 14.  Andmete kontrollimine ja lisaandmete kogumine

  Taotluse saanud asutusel on õigus nõuda avaldajalt taotluses märgitud asjaolude kohta lisadokumente või -seletusi.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 15.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse saamisest alates kahe nädala jooksul koostab taotluse saanud asutus taotluse läbivaatamise kohta kokkuvõtte, millele lisatakse:
  1) tööõnnetuse või kutsehaiguse uurimise materjal;
  2) tööõnnetuse või kutsehaigestumise raport;
  3) tõestatud koopia käskkirjast, millega direktorile on kuupalk määratud;
  4) tervishoiuteenuse osutaja dokumendid ja muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid või lükkavad need ümber.

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele;
  3) kui taotlus on alusetu, siis maksmisest keeldumise põhjus.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Justiitsministeeriumi asekantsler.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

§ 16.  Taotluse lahendamine

  Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitamisele järgnevast päevast alates ühe nädala jooksul vastav minister:
  1) annab käskkirja avaldajale «Vangistusseaduse» § 142 lõikes 4 ettenähtud toetuse väljamaksmiseks või lõikes 5 nimetatud kulude hüvitamiseks või
  2) esitab vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» kehtestatud korrale taotluse raha eraldamiseks.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

4. peatükk TOETUSSUMMA ARVUTAMINE JA HÜVITISE MAKSMISE ULATUS 

§ 17.  Toetussumma arvutamise alused

  Toetussumma arvutamisel lähtutakse vanglaametniku kuu palgamäärast ja lisatasudest, mis tal olid:
  1) tema hukkumise päeval;
  2) arstliku töövõimetuse ekspertiisi otsuses püsiva töövõimetuse tekkimise ajana märgitud päeval või
  3) tervisekahjustuse või mürgistuse saamise, haigestumise või HIV-sse nakatumise päeval. Kui päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis lähtutakse tervisekahjustuse või mürgistuse saamist, haigestumist või HIV-sse nakatumist tõendava dokumendi väljastamise päevast.

[RT I 2007, 23, 123 – jõust. 18.03.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 18.  Toetussumma arvutamine mitme õigustatud isiku puhul

  Kui seoses vanglaametniku hukkumisega taotleb toetust mitu õigustatud isikut, jagatakse toetussumma nende vahel võrdselt.

§ 19.  Hüvitise maksmise ulatus

  (1) «Vangistusseaduse» § 142 lõigetes 2 ja 5 nimetatud kulud hüvitatakse käesoleva määruse kohaselt ulatuses, mida ei ole hüvitatud muudel alustel.

  (2) Kui «Vangistusseaduse» alusel hüvitatud kulud kompenseeritakse isikule hiljem ka muudel alustel, peab lõikes 1 nimetatud hüvitise saanud isik talle «Vangistusseaduse» alusel kulud hüvitanud asutusele enamsaadud raha tagastama.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Toetuse maksmise ja kulude hüvitamise allikad

  (1) «Vangistusseaduse» § 142 lõikes 4 ettenähtud toetus makstakse ja lõigetes 5 ja 6 nimetatud kulud hüvitatakse selle asutuse eelarvest, kelle teenistuses vanglaametnik oli asutuse juhi või asjaomase ministri käskkirja alusel.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

  (2) «Vangistusseaduse» § 142 lõigetes 1, 3 ja 6 nimetatud toetus makstakse ja lõikes 2 nimetatud kulud kaetakse Vabariigi Valitsuse reservist.

  [RT I 2007, 23, 123 - jõust. 18.03.2007 – rakendatakse alates 1.02.2007]

§ 21.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json