Teksti suurus:

Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Kaansoo, Nõva-Kullamaa ja Tipu jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Vastu võetud 23.10.2003 nr 79
RTL 2003, 113, 1789
jõustumine 05.09.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.08.2004 nr 105 (RTL 2004, 116, 1813) 05.09.2004

6.03.2007 nr 19 (RTL 2007, 22, 375) 18.03.2007

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaansoo jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kaansoo jahipiirkonna pindala on 14 380 hektarit.

(2) Kaansoo jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Kaansoo jahipiirkonna piir läheb Kabala metskonna kvartali 1 idasihi ja põhjasihi ristumiskohast ehk kvartali 1 põhjanurgast mööda Kabala metskonna kvartalite 1, 3, 5, 8, 11, 15, 19, 23 ja 28 idasihti kvartalis 29 asuva metsateeni; sealt mööda metsateed, läbides Kabala metskonna kvartalid 29, 34, 40, 45, 52, 59, 65, 77, kvartalis 85 oleva teeristini; teeristist mööda metsateed läbi kvartalite 85, 86, 87 ristumiseni Tõrvaaugu–Võhma maanteega, jätkudes mööda maanteed Kabala metskonna kontorini; sealt mööda Tõrvaaugu–Jälevere maanteed Navesti jõeni, jätkudes mööda Navesti jõge ristumiseni Suure-Jaani–Vändra maanteega; edasi mööda Suure-Jaani–Vändra maanteed ristumiseni Vihiküla–Rääka teega; teeristist mööda Vihiküla–Rääka teed Labida teeni, jätkudes mööda Labida teed Võlli–Suure-Jaani maanteeni; teeristist mööda Võlli–Suure-Jaani maanteed ristumiseni Võlli–Kibaru teega; sealt mööda Võlli–Kibaru teed Kibaruni; seejärel Kibarust loode suunas mööda metsateed Soomaa Rahvuspargi piirini (Soomaa metskonna kvartali 14 kagunurka), jätkudes mööda Soomaa Rahvuspargi piiri (RT I 1995, 59, 1008; 1999, 69, 672) Kaansooni; siitpeale mööda Kaansoo–Pärassaare külavaheteed Kabala metskonna kvartali 314 kagunurgani; edasi mööda kvartali 314 lõunasihti sama kvartali läänesihini; sealt mööda Kabala metskonna kvartalite 314, 310, 311, 312, 313, 309, 306, 298, 299, 293, 286, 279 ja 270 läänesihti kvartali 262 edelanurka, jätkudes mööda kvartalite 262, 254, 246, 237, 227, 216, 198, 199, 180, 158, 143, 134, 111, 91, 92, 81, 72, 60, 54, 47, 35, 36, 30, 26, 20, 17, 13, 10, 7, 5, 3 ja 1 loodesihti kvartali 1 põhjanurgani.

§ 2. Tipu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tipu jahipiirkonna pindala on 14 420 hektarit.

(2) Tipu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Tipu jahipiirkonna piir läheb Kõpu jõe suubumiskohast Raudna jõkke mööda Kõpu jõge ristumiseni Suure-Jaani–Kõpu maanteega, sealt mööda Suure-Jaani–Kõpu maanteed Kilingi-Nõmme–Viljandi maanteeni; teeristist mööda Kilingi-Nõmme–Viljandi maanteed ristumiseni Napsi kinnistu (katastri number 36001:005:0631) läänepiiriga; seejärel mööda Napsi kinnistu läänepiiri Kõpu metskonna kvartali 250 lõunasihini, jätkudes mööda Kõpu metskonna kvartalite 250, 249, 243, 242, 241, 230, 229, 228 ja 217 lõuna-, kvartalite 217, 210, 203, 199, 195, 192 lääne- ning kvartalite 184, 183 ja 182 lõunasihti Halliste jõeni; edasi mööda Halliste jõge allavoolu ristumiseni Kõpu metskonna kvartali 161 lõunasihiga; sealt mööda kvartalite 161, 160, 159, 158, 140, 139 ja 138 lõunasihti ristumiseni Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määrusega nr 85 "Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri" kinnitatud Soomaa Rahvuspargi piiriga; seejärel mööda Soomaa Rahvuspargi piiri Raudna jõeni ning mööda Raudna jõge Masti kinnistu (katastri number 87001:004:0002) kraavini, jätkudes mööda seda kraavi Raba teeni ning mööda Raba teed Kabala metskonna kvartali KB452 edelasihini; edasi mööda Kabala metskonna kvartali KB452 edelasihti Viilupi ojani, jätkudes mööda Viilupi oja Raudna jõeni ja mööda Raudna jõge Kõpu jõeni.

[RTL 2007, 22, 375 – jõust. 18.03.2007]

§ 3. Kaansoo ja Tipu jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmine

Kaansoo ja Tipu jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Viljandimaa Keskkonnateenistus.

§ 4. [Kehtetu – RTL 2004, 116, 1813 – jõust. 05.09.2004]

§ 5. [Kehtetu – RTL 2004, 116, 1813 – jõust. 05.09.2004]

/otsingu_soovitused.json