Teksti suurus:

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2015, 5

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord

Vastu võetud 23.04.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36 lõike 2 punkti 1, § 36 lõike 6, § 37 lõike 3 ja § 105 lõike 6 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 151 ning komisjoni määruse (EL) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35), artikli 1a lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30), artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks Euroopa Komisjonile komisjoni määruses (EÜ) nr 1288/2011, komisjoni määruses (EÜ) nr 479/2010, komisjoni määruses (EÜ) nr 1272/2009, komisjoni määruses (EÜ) nr 1249/2008 ja komisjoni määruses (EÜ) nr 564/2003 sätestatud põllumajandustoote koguse ja hinna kohta esitatavate andmete (edaspidi turuinfo) esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Turuinfo koguja ja töötleja

  (1) Turuinfo koguja ja töötleja (edaspidi infokoguja) on komisjoni määruses (EÜ) nr 1288/2011, komisjoni määruses (EÜ) nr 479/2010, komisjoni määruses (EÜ) nr 1272/2009, komisjoni määruses (EÜ) nr 1249/2008 ja komisjoni määruses (EÜ) nr 564/2003 sätestatud põllumajandustoodete koguste ja hindade puhul Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36 lõike 2 alusel määratud Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus või valitud juriidiline isik, kellega on sõlmitud halduskoostöö seaduses sätestatud korras haldusleping, või Statistikaamet.

  (2) Infokoguja komisjoni määruses (EÜ) nr 479/2010 sätestatud lehmatoorpiima puhul ja sama määruse artikli 1a lõikes 2 sätestatud pädev riiklik asutus on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

§ 3.   Turuinfo kogumine, esitamine ja töötlemine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud põllumajandustoodete turuinfot kogutakse, esitatakse ja töödeldakse Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud korras.

  (2) Infokoguja moodustab turuinfo kogumiseks esindusliku valimi, töötab välja § 2 lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks vajaliku vormi ning teavitab valimisse kuuluvat ettevõtjat (edaspidi andmeesitaja) turuinfo esitamise vajadusest ja korrast.

  (3) Infokoguja arvestab turuinfo kogumiseks esindusliku valimi koostamisel järgmist:
  1) toiduainete tootmise tegevusalal tegutsevate ettevõtjate vahelise tellimustööna valmistatud toote puhul on andmeesitajaks tellimustöö tellija;
  2) hulgi- või jaekaubanduse tegevusalal tegutseva ettevõtja tellimusel valmistatud ja tema kaubamärgi all müüdava toote puhul on andmeesitajaks tellimustöö täitja.

  (4) Andmeesitaja esitab lõikes 2 nimetatud vormil Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis ettenähtud järgmised andmed:
  1) turuinfo esitamise tähtpäev;
  2) põllumajandustoote turuinfo;
  3) andmeesitaja kontaktandmed;
  4) ajavahemik, mille kohta andmed esitatakse.

  (5) Andmeesitaja esitab lõikes 2 nimetatud vormil turuinfo infokogujale elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatavale turuinfole lisatakse digitaalallkiri või esitatakse turuinfo muul turvalisel viisil, mis võimaldab turuinfo esitaja tuvastada.

  (6) Andmeesitaja esitab infokogujale andmed tasuta ja hiljemalt selleks ettenähtud tähtpäeval.

§ 4.   Lehmatoorpiima turuinfo kogumine, esitamine ja töötlemine

  (1) Lehmatoorpiima turuinfot kogutakse, esitatakse ja töödeldakse komisjoni määruses (EÜ) nr 479/2010 sätestatud korras.

  (2) PRIA töötab lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks välja vajaliku vormi ning teavitab esmaostjaid turuinfo esitamise vajadusest ja korrast.

  (3) Lehmatoorpiima puhul on andmeesitajaks iga lehmatoorpiima esmaostja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 151 tähenduses.

  (4) Esmaostja esitab lehmatoorpiima kohta lõikes 2 nimetatud vormil hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks andmete esitamise kalendrikuule vahetult eelnenud kalendrikuu kohta komisjoni määruses (EÜ) nr 479/2010 ettenähtud järgmised andmed:
  1) selle kalendrikuu nimetus, mille kohta andmed esitatakse;
  2) esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima üldkogus täiskilogrammides;
  3) esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima kaalutud keskmine tegelik rasvasisaldus protsentides, mis on ümardatud teise komakohani.

  (5) Esmaostja esitab lõikes 2 nimetatud vormil turuinfo PRIA-le elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatavale turuinfole lisatakse digitaalallkiri või esitatakse turuinfo muul turvalisel viisil, mis võimaldab turuinfo esitaja tuvastada.

  (6) Esmaostja esitab PRIA-le andmed tasuta ja hiljemalt selleks ettenähtud tähtpäeval.

§ 5.   Muudatustest teavitamine

  Põllumajandusministeerium teavitab infokogujat ja PRIA-t ning infokoguja ja PRIA teavitavad andmeesitajat turuinfo kogumise kohta tehtud muudatusest viivitamata.

§ 6.   Turuinfo edastamine

  Infokoguja ja PRIA edastavad töödeldud turuinfo Euroopa Komisjonile Euroopa Liidu asjakohastes määrustes ettenähtud tähtpäevaks.

§ 7.   Andmete kaitse turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel

  (1) Infokoguja ja PRIA tagavad turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel andmete kaitse, juhindudes isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 224 ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) asjakohastest infoturbe standarditest.

  (2) Andmete kaitse eesmärgil piiravad infokoguja ja PRIA oma töökorraldusega isikute juurdepääsu turuinfole ning tagavad turuinfo infotehnoloogilise kaitse.

  (3) Infokoguja ja PRIA välistavad oma töökorraldusega turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel osalevate isikute poolt tööülesannete täitmisel teatavaks saanud turu- ja muu info sihipäratu kasutamise.

§ 8.   Veise-, sea- ja lambaliha turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamine

  Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet andmeesitaja veise-, sea- ja lambaliha turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 11 lõikes 4, artikli 24 lõikes 4 ja artikli 32 lõikes 1 sätestatud sagedusega ja korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kuni 2015. aasta 31. augustini on § 2 lõikes 1 nimetatud infokogujaks enne 2015. aasta 1. maid kehtinud alusel ja korras valitud juriidiline isik, kellega on sõlmitud asjakohane leping.

  (2) Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrus nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. mail 2015. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json