Teksti suurus:

Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2015, 12

Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded

Vastu võetud 24.04.2015 nr 32

Määrus kehtestatakse ehituseadustiku § 14 lõike 4 punkti 2 alusel.

§ 1.   Ehitusgeoloogiline uuring

  (1) Ehitusgeoloogilise uuringu (edaspidi uuring) eesmärgiks on saada ehitise planeerimiseks, projekteerimiseks ning ehitamiseks vajalikke andmeid pinnasekihtide ning maapõue kohta.

  (2) Uuringu metoodika ja maht määratakse, lähtudes uuritava maa-ala eeldatavatest ehitusgeoloogilistest tingimustest, ehitise tehnilistest andmetest ja tellija esitatud lähteülesandest.

  (3) Uuringu käigus rajatud kaevand, mida seireks ei konserveerita, tuleb likvideerida.

  (4) Eeldatakse, et uuringu tehnilised nõuded ja uuringu aruande nõuded on täidetud, kui on järgitud Eesti, Euroopa või rahvusvahelise standardiorganisatsiooni kehtivat geotehniliste ja geoloogiliste uuringute tegemise standardit.

§ 2.   Uuringu aruanne

  (1) Uuringu tulemus vormistatakse aruandena. Aruanne koosneb seletuskirjast ja lisadest (nagu joonised, plaanid, tabelid).

  (2) Aruanne peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) uuringu maa-ala piiritlus;
  2) uuringu tegemise aeg;
  3) uuringu teinud isiku andmed;
  4) uuringu teinud isiku poolt konkreetse uuringu eest vastutavaks määratud pädeva isiku nimi ja andmed ning kaasatud isiku nimi;
  5) uuringu tellija andmed;
  6) maa-ala plaan uuringupunktide asukohtade ja suudmete kõrgustega ning koordinaatidega kehtivas geodeetilises süsteemis;
  7) standardi kohase uuringu tegemisel viide standardile, millele vastavalt on uuring tehtud;
  8) uuringu metoodika iseloomustus ja uuringumahud;
  9) täpsed viited varasematest uuringutest kasutatud andmete sisu ja mahu kohta;
  10) kõigi kaevandite kirjeldused, välikatsete ja laborimäärangute üksiktulemused;
  11) uuringu tulemustest johtuvad järeldused ja soovitused koos põhjendusega;
  12) uuringu tulemuse saajatele üle antavate dokumentide loetelu ja väljastusviis.

  (3) Kui uuringu eesmärgiks on vaid pinnaseuuringu andmete saamine, siis peab olema uuringu aruandes selle kohta selgitus. Sellise uuringu aruandes ei pea esitama käeoleva paragrahvi lõike 2 punktis 11 nimetatud järeldusi ja soovitusi.

  (4) Aruandes teeb uuringu tegija ettepanekuid täiendavate uuringute tegemiseks uuritava maa-ala osas.

  (5) Aruandes andmete esitamisel tuleb arvestada geodeetilisele süsteemile esitatavate nõuetega.

  (6) Uuringu aruanne peab olema allkirjastatud uuringu eest vastutavaks määratud pädeva isiku poolt.

  (7) Uuringu aruande digitaalsel vormistusel tuleb lähtuda ehitusseadustiku § 15 lõike 5 punkti 1 alusel kehtestatud määruse nõuetest digitaalsetele ehitamise dokumentidele.

§ 3.   Uuringu tulemuste esitamine

  (1) Lisaks ehitisregistrile tuleb uuringu aruanne esitada ka Maa-ametile.

  (2) Uuringu tegija on kohustatud uuringu aruande esitama ehitisregistrile ja Maa-ametile 10 päeva jooksul uuringu aruande valmimise päevast arvates.

  (3) Uuringu aruanne esitatakse elektrooniliselt.

§ 4.   Uuringu andmete säilitamine

  Uuringut tegev isik peab säilitama täies ulatuses kõik uuringu tegemisega seotud andmed vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

§ 5.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud ehitusgeoloogilise uuringule kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud nõudeid, kuid uuringu aruanne tuleb esitada Maa-ametile käesoleva määruse §-s 3 sätestatust lähtudes.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json