Teksti suurus:

Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.04.2017 otsus nr 86

Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 12.04.2017

§ 1.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Tööandja võib 13-aastase alaealisega töölepingu sõlmida järgmiste tööde tegemiseks:
1) põllumajandustööd;
2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd;
3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd;
4) muud tööd, mis vastavad käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töölepingu sõlmimiseks vajalik alaealise tahteavaldus, mis on tehtud seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta, on tühine, välja arvatud, kui seaduslik esindaja tahteavalduse hiljem heaks kiidab.

(2) Alaealise seaduslik esindaja ei tohi anda nõusolekut koolikohustusliku alaealise töötamiseks koolivaheajal rohkem kui pooleks iga koolivaheaja kestusest.

(3) Tööandja ei tohi lubada tööle 7–14-aastast alaealist enne kümne tööpäeva möödumist alaealise registreerimisest maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registris.

(4) 7–14-aastase alaealise registreerimisel töötamise registris kannab tööandja registrisse andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta.

(5) Tööinspektor on kohustatud pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud registrikande tegemist kontrollima, et töö ei ole alaealisele keelatud ja alaealise töötingimused on kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega ning alaealine soovib tööd teha.

(6) Tööinspektori nõusolekut 7–14-aastase alaealise tööle lubamiseks eeldatakse, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaeg on möödunud ja tööinspektor ei ole nõusoleku andmisest keeldunud.

(7) Kui tööinspektoril tekib 7–12-aastase alaealise soovi väljaselgitamisel põhjendatud kahtlus, et alaealine ei väljenda seadusliku esindaja juuresolekul oma tegelikku tahet, selgitab tööinspektor alaealise tahte välja alaealise ja tema elukohajärgse lastekaitsetöötaja juuresolekul.

(8) 7–14-aastase alaealisega sõlmitud tööleping on tühine, kui tööinspektor keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud asjaolude kontrollimise tulemusena nõusoleku andmisest.

(9) Tööandjal on keelatud alaealist tööle lubada ilma seadusliku esindaja nõusoleku või heakskiiduta.”;

4) paragrahvi 43 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas, on täistööaeg (lühendatud täistööaeg):
1) 7–12-aastasel – 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal;
2) 13–14-aastasel või vanemal koolikohustuslikul töötajal – 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal.”;

5) paragrahvi 43 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui 14-aastane alaealine, kes õpib kutseõppeasutuses, on praktikal kutseõppeasutuse seaduse tähenduses, siis võib tema tööaeg olla 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Vähemalt 15-aastasel alaealisel võib samadel tingimustel olla tööaeg 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

(42) Kui koolikohustuslik alaealine teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, siis võib tema tööaeg õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega olla 3 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.”;

6) paragrahvi 49 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tühine on kokkulepe, mille kohaselt:
1) koolikohustuslik töötaja kohustub tegema tööd kell 20.00 kuni 6.00;
2) 15–17-aastane töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, kohustub tegema tööd kell 22.00 kuni 6.00.”;

7) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tühine on kokkulepe, mille kohaselt:
1) 7–12-aastasele töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel vähem kui 22 tundi järjestikust puhkeaega ja koolivaheajal vähem kui 20 tundi järjestikust puhkeaega;
2) 13–14-aastasele või vanemale koolikohustuslikule töötajale jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel vähem kui 21 tundi järjestikust puhkeaega ja koolivaheajal vähem kui 15 tundi järjestikust puhkeaega;
3) 15–17-aastasele töötajale, kes ei ole koolikohustuslik, jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 14 tundi järjestikust puhkeaega.”;

8) paragrahvi 115 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 5 lõigetes 1 ja 3, §-s 7, § 8 lõigetes 1–3 ning 8 ja 9, § 28 lõike 2 punktides 9–10, § 29 lõigetes 3 ja 6, § 33 lõikes 1, §-s 43, § 44 lõigetes 2 ja 3 ning 5–7, §-s 45, § 46 lõigetes 1–3 ja 5, § 47 lõigetes 2 ja 3, § 48 lõigetes 1 ja 2, §-des 49–53, § 101 lõigetes 1–3, § 102 lõigetes 1 ja 2 ning § 113 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.”;

9) paragrahvi 119 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 119. Alaealisega töölepingu sõlmimine seadusliku esindaja nõusolekuta ja alaealise tööle lubamine tööinspektori nõusolekuta

(1) Alaealisega töölepingu sõlmimise eest tööandja poolt ilma seadusliku esindaja nõusolekuta ja alaealise tööle lubamise eest tööinspektori nõusolekuta –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.”;

10) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (EÜT L 216, 20.08.1994, lk 12–20), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7).”.

§ 2.  Ametiühingute seaduse muutmine

Ametiühingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 51. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

51. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
”;

2) paragrahv 241 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 241. Riikliku ja haldusjärelevalve teostamine

(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 211 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 22 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

(2) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 22 lõikes 1 sätestatud nõuete üle teostab Tööinspektsioon, arvestades töötajate usaldusisiku seaduse §-s 22 sätestatud erisusi.

(3) Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahv 242 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Kollektiivlepingu seaduse muutmine

Kollektiivlepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 41. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

41. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
”;

2) paragrahv 161 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 161. Riikliku ja haldusjärelevalve teostamine

(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

(2) Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahv 162 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Töötajate usaldusisiku seaduse muutmine

Töötajate usaldusisiku seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
”;

2) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Riikliku ja haldusjärelevalve teostamine

(1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse § 9 punktides 1 ja 2 ning § 13 lõikes 3 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

(2) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 17, 18 ja 20 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

(3) Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmine

Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 83 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Olenemata üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi kontrolliva ettevõtja keskjuhatuse asukohast või SE või SCE registrijärgsest asukohast, teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse nõuete täitmise üle Tööinspektsioon.”;

2) paragrahvi 83 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 83 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

4) paragrahv 84 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 241 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „ja haldusjärelevalve”;

2) seaduse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
”;

3) paragrahvi 25 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Riiklik ja haldusjärelevalve”;

4) paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalvet” sõnadega „ja haldusjärelevalvet”;

5) paragrahv 261 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 8 ja 9 jõustuvad 2017. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json