Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2018, 2

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 25.04.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 71 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „loomadega” sõnaga „koduloomadega”;

2) paragrahvi 71 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) tagab, et loomsete kõrvalsaaduste veoks kasutatav veovahend ei sisene loomakasvatushoone tarastatud territooriumile;”;

3) paragrahvi 71 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) välistab haljassööda ja muu võimalikku nakkust edasikandva materjali toomise ettevõtte territooriumile;”;

4) paragrahvi 71 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) tarastab loomakasvatushoone territooriumi selliselt, et aluspinnasega ühendatud tara kaudu oleks välistatud metssigade sissepääs loomakasvatushoonesse ja selle territooriumile ning juurdepääs kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele, sõnniku ja läga ladestuskohale;”;

5) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„taudipunktis olevad sead hinnatakse tootmisgruppide kaupa ja määratakse nende kaal, seejärel loomad hukatakse viivitamata veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all vastavalt valitud sigade katku likvideerimise viisile nii, et viiruse levik sigade veol või hukkamisel on välistatud.”;

6) paragrahvi 401 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jahipidamise õigust omav isik:
1) teavitab kütitud ja surnult leitud metsseast Veterinaar- ja Toiduametit;
2) paigutab kütitud metssea rümba ja sisikonna küttimispaigas enne nende vedu käitluskohta lekkekindlasse pakendisse viisil, mis väldib vere, muu eritise või sisikonna lekkimise keskkonda;
3) hoiustab kütitud metssea rümpa selleks ette nähtud hoiustamiskohas, võimaluse korral külmkapis, identifitseeritult ning ristsaastumise vältimiseks eraldi teistest rümpadest;
4) paigutab kütitud metssea rümba ja sisikonna sigade katku positiivse uurimistulemuse korral selleks ettenähtud lukustatavasse konteinerisse ning peab konteinerisse paigutatud rümpade üle arvestust.”;

7) paragrahvi 401 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Metsseajahist osa võtnud isik puhastab, peseb ja desinfitseerib kütitud metssea või korjusega otseselt kokku puutunud riided, jalanõud, veovahendi ning kasutatud töövahendid viivitamata pärast jahti.

(32) Ühisjahi puhul teavitab jahijuhataja jahist osa võtvaid isikuid lõikes 31 sätestatud nõuetest.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json