Teksti suurus:

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2020, 1

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui toiming kestab vähem kui 30 minutit, arvestatakse riigi õigusabi osutamisel väljaspool advokaadibürood tasu käesoleva määruse §-s 5 sätestatud miinimummääras. Tasu arvestamisel elektroonilise dokumendiga tutvumise, dokumendi koostamise või esitamise, büroos või sidevahendi abil isikuga suhtlemise või muu riigi õigusabi osutamise eest, kui toiming tehakse sidevahendi abil või advokaadibüroost lahkumata, tasu miinimummäära ei kohaldata. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata tasu arvestamisel menetlustoimingul või kohtuistungil osalemise eest.”;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Osalemise eest menetlustoimingul, mis kestab vähem kui 30 minutit, tasustatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud miinimummääras.”;

3) paragrahvi 1 lõiget 4 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Osalemise eest kohtuistungil, mis kestab vähem kui 30 minutit, tasustatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud miinimummääras.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. mail 2020. aastal.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json