Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2020, 2

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruse nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 30. juuli 2018. a määruses nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „ressursitootlikust” sõnaga „ressursitootlikkust”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „parandada keskkonnakaitsest liidu” sõnadega „parandada keskkonnakaitset liidu”;

3) paragrahvi 7 lõikes 4 jäetakse ära lauseosa „kuni 6 kuu võrra”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud riigiabi taotlemise puhul ei või kavandatavat tegevust alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi võtta varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.”;

5) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja viimase majandusaasta müügitulu summeeritult käesoleva määruse § 11 lõike 1 kohaselt toetuskõlbuliku põhi- ja kõrvaltegevuste kohta peab olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga;”;

6) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlejal on projekti omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus. Vastav nõue on täidetud, kui taotleja vastab taotluste menetlemise määruse § 3 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning on tõendanud, et suudab vastavad kulud tasuda.”;

7) paragrahv 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) tõendid omafinantseeringu tasumise suutlikkuse kohta. Kui omafinantseering tagatakse laenu abil finantsasutusest, siis sealhulgas laenuandja krediidikomitee laenuotsus. Erandkorras võib rakendusüksus laenuotsuse esitamata jätmist aktsepteerida, kui finantshindamise käigus on taotleja laenu saamise suutlikkus ammendavalt tuvastatav muul viisil.”;

8) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rakendusüksus kontrollib 30 tööpäeva jooksul, kui taotletakse vähese tähtsusega abi, ning 40 tööpäeva jooksul, kui taotletakse riigiabi üldise grupierandi määruse alusel, taotluste esitamise tähtpäevast arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seaduse ja käesoleva määruse §-des 11 ja 12 esitatud nõuetele. Kui kontrollimise tulemusena avastatakse taotleja või taotluse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Rakendusüksusel ei ole õigust anda puuduste kõrvaldamiseks aega rohkem kui 20 tööpäeva taotluse kogu menetluse peale. Taotluse menetlemise tähtaega pikendatakse puuduste kõrvaldamiseks määratud aja võrra.”;

9) paragrahvi 17 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Rakendusüksus moodustab taotluse hindamiseks hindamiskomisjoni, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusasutusega.”;

10) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vajadusel sätestab rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuses hanke dokumentide eelkontrolli kohustuse.”;

11) paragrahvi 21 lõiked 2–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja tagab kestvuse nõude Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud juhul kolme aasta jooksul väike- ja keskmise suurusega ettevõtja korral ja viie aasta jooksul suurettevõtja korral toetuse saajale lõppmakse tegemisest.

(3) Toetuse saaja esitab hangete läbiviimise plaani hangete osas, mille eeldatav maksumus käibemaksuta on suurem kui struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud piirmäär, hiljemalt 20 tööpäeva enne esimese hanke välja kuulutamist, kui plaan on muutunud võrreldes taotluses esitatuga.”;

12) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja esitab projekti vahearuande iga aruandlusperioodi kohta. Aruandlusperioodi kestus on üks aasta.”;

13) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse lauseosa „20 tööpäeva” lauseosaga „30 kalendripäeva”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json