Teksti suurus:

Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2020, 11

Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 23

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Kaitstavate looduse üksikobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Pärnu maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Arametsa tamm (KLO4000431)1;
  2) Kuuskede kuningas (KLO4000881);
  3) Pärn (KLO4000135);
  4) Rehemetsa tamm (KLO4000356);
  5) Sohlu mänd (Sohlu kaheharuline mänd)(KLO4000837);
  6) Uue-Kabja rändrahn (KLO4000442);
  7) Veelikse hiiepärn (KLO4000880);
  8) Veerise tamm (KLO4000173).

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Seoses paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt välja arvamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsuse nr 157 „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” alajaotuse A „Puud” punktid 6 (Arametsa tamm) ja 8 (Sohlu mänd);
  2) sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” alajaotuse B „Rändrahnud” punkt 27 (Uue-Kabja rändrahn);
  3) Vändra rajooni TSN TK 8. oktoobri 1958. a otsuse nr 103 „Looduskaitse objektide kinnitamisest” alajaotuse „Looduskaitse alla võetud põlised puud” alapunkt „c” (Sohlu mänd) ning alapunkt „g” (Arametsa tamm);
  4) ENSV ministrite nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 1 alusel koostatud „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude ja kivikülvide loetelu” punkt 3 (Uue-Kabja rändrahn) ning lisa 2 alusel koostatud „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punktid 330 (Sohlu mänd) ja 331 (Arametsa tamm);
  5) Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsuse nr 26 „Pärnu rajooni looduse kaitsest” lisa 1 alajaotuse „Puud” punktid 11 (Veelikse hiiepärn) ja 12 (Rehemetsa tamm), lisa 2 alajaotuse „Rändrahnud ja kivikülvid” punkt 1 (Uue-Kabja rändrahn) ja alajaotuse „Põlised puud” punkt 25 (Arametsa tamm);
  6) ENSV ministrite nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa nr 3 alajaotuse „Põlised puud” punktid 15 (objekti nr 350; Veelikse hiiepärn) ja 17 (objekti nr 352; Kuuskede kuningas);
  7) Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsuse nr 253 „Looduskaitse objektide kohta rajoonis” lisa nr 3 „Pärnu rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide nimekiri” punkt 42 (Rehemetsa tamm);
  8) Pärnu Linna TSN Täitevkomitee 13. novembri 1981. a otsuse nr 348 „Parkide, puiesteede ja teiste loodusobjektide looduskaitse alla võtmise kohta” punkti 1.3 osas „pärn (rinnasümbermõõt 3,04 m) Kooli tänaval” (Pärn);
  9) Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määruse nr 319 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta” lisa 1 alajaotuse „Puud” punktid 74 (Veerise tamm) ja 79 (Rehemetsa tamm).

§ 3.  Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 2. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1- 2/18/733 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json