Teksti suurus:

Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2020, 12

Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 24

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt välja arvamine

  Kaitstavate loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Rapla maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Angerja põlispuud (KLO4000563)1;
  2) ENSV TA Geoloogia Instituudi rändkivide kollektsioon (Mardi rändrahnud) (KLO4001047);
  3) Ilmandu-Sepa pärn (KLO4000348);
  4) Juuru saar (KLO4000198);
  5) Lõhkisekivi mäe kivikülv (KLO4000528);
  6) Peetri mägimännid (KLO4000568);
  7) Pipra põlispuud (KLO4000571);
  8) Pühajõe allikas (KLO4000554);
  9) Ranga kadakas (KLO4000324);
  10) Rapla orjakivi (KLO4000585);
  11) Siimu-Miku pärn (KLO4000243);
  12) Tuberiku vaher (KLO4000580).

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa nr 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude nimestik” punkt 217 Saar (keskkonnaregistris Juuru saar);
  2) Rapla rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a üldkohustusliku otsuse nr 2 „Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamiseks Rapla rajoonis” alajaotuse I Pargid punkt 16 Angerja park (keskkonnaregistris Angerja põlispuud), alajaotuse III Maastiku üksikelemendid punkt 13 Lõhkisekivi mäe kivikülv, alajaotus V Rändrahnud punkt 20 Orjakivi (keskkonnaregistris Rapla Orjakivi), alajaotuse VII Puudegrupid punkt 30 Mägimändide grupp (keskkonnaregistris Peetri mägimännid), alajaotuse VII Üksikud puud punktid 1 Juuru saar, 4 Tuberiku vaher, 48 Ranga tüvikadakas ja 101 Siimu-Miku pärn;
  3) Rapla rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsuse nr 268 „Looduskaitse kohta Rapla rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Põlispuud” punkt 1 Juuru saar ning lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid Rapla rajoonis” alajaotuse „Maastikulised kaitsealad ja maastiku üksikobjektid” punkt 24 Lõhkisekivi mäe kivikülv, alajaotuse „Põlispuude grupid ja puudesalud” punktid 15 Angerja põlispuud, 39 Peetri mägimännid ja 51 Pipra põlispuud, alajaotuse „Üksikpuud” punktid 10 Tuberiku vaher, 25 Ranga kadakas ja 42 Ilmandu-Sepa pärn, alajaotuse „Rändrahnud” punktid 1 ENSV TA Geoloogiainstituudi rändkivide kollektsioon ja 14 Rapla orjakivi ning alajaotuse „Järved ja allikad” punkt 10 Pühajõe allikas.

§ 3.  Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 13.06.2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/431 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json