Teksti suurus:

Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.04.2021, 2

Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga

Vastu võetud 26.04.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Kommertsliinivedu teostava ettevõtja toetuse (edaspidi toetus) sihtrühm on liiniloa alusel maakonnaliinil või riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil bussiga kommertsliinivedu teostavad ettevõtjad, kelle majandustegevust on negatiivselt mõjutanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud erandlikud asjaolud.

  (2) Määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

  (3) Määruse alusel antakse toetust alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse riigieelarve seaduse § 813 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud tingimusi.

§ 2.  Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS).

§ 3.  Vaide esitamine

  (1) EAS-i otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS-ile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) EAS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Nõuded taotlejale, toetuse andmise alused ja toetuse suurus 

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla ühistranspordiseaduse § 4 lõike 4 kohast liiniloa alusel kommertsliinivedu teostav järgmistele tingimustele vastav ettevõtja:
  1) taotleja omab ühistranspordiseaduse § 39 kohast ühenduse tegevusluba ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat;
  2) taotlejal on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Transpordiameti või piirkondliku ühistranspordikeskuse antud ja taotluse esitamise ajal kehtiv liiniluba;
  3) seisuga 1. veebruar 2020. a teenindas taotleja liiniloa alusel vähemalt ühte kommertsbussiliini maakonnaliinil või riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil;
  4) kui taotleja tulenevalt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorrast peatas punktis 3 nimetatud liinide teenindamise, siis maakonnaliinil või riigisisesel kaugliinil taastas ta liiniloa alusel ja tingimustel teenindamise hiljemalt 2020. aasta III kvartalis;
  5) ettevõtja perioodi 2020. a 1. aprill kuni 31. detsember käive või § 7 lõikes 3 või 4 sätestatud juhul kommertsliiniveo käive langes võrreldes 2019. a sama perioodi käibe või vastavalt § 7 lõikes 3 või 4 nimetatud juhul kommertsliiniveo käibega vähemalt 30 protsenti;
  6) ettevõtja on tasunud 2019. a eest tööjõumakse kogusummas vähemalt 5000 eurot;
  7) taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) (edaspidi üldise grupierandi määrus) artikli 2 punkti 18 mõistes 31. detsembri 2019. a seisuga;
  8) erandina punktis 7 sätestatust võib taotlejaks olla mikro- või väikeettevõtja üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019. a, COVID-19 raamistiku punkti 22 tingimustel;
  9) taotlejale COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi koos käesoleva määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada COVID-19 raamistiku punktis 22a sätestatud summat;
  10) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga riiklikud maksuvõlad või on need ajatatud;
  11) taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
  12) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  13) taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
  14) juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele ja makse tähtpäev on saabunud, on tagasimaksed taotluse esitamise hetkeks nõutud summas teostatud, kui tagasinõuet ei ole vaidlustatud;
  15) juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu riigi 2020. aasta või 2021. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatud vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EAS-i nimetatud toetuse saamisest taotlusvormil.

  (2) Käive on taotleja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurus.

  (3) Kommertsliiniveo käive on taotleja poolt § 7 lõigete 3 ja 4 alusel esitatud kommertsliiniveo käibe suurus.

  (4) Tööjõumaksud on Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonidel deklareeritud töötajate eest makstud maksud.

  (5) Toetust võib taotleda ka ühistranspordiseaduse § 4 lõike 4 kohast liiniloa alusel bussiga kommertsliinivedu teostav ettevõtja, kes ei vasta lõike 1 punktides 3–6 sätestatud nõuetele ja kes alustas liiniloa alusel bussiga kommertsliinivedu maakonnaliinil või riigisisesel või rahvusvahelisel kaugliinil 2020. a III kvartalis või hiljem, kui ta on perioodi kommertsliini teenindamisega alustamisest kuni 31. detsembrini 2020. a eest tasunud tööjõumakse iga kalendrikuu kohta keskmiselt 400 eurot.

§ 5.  Toetuse arvutamine

  (1) Toetuse suurus on kuni 1 800 000 eurot.

  (2) Lõikes 1 nimetatud toetuse suurus arvutatakse järgmiselt:
  1) esmalt arvutatakse taotleja arvestuslik tööjõumaksude summa kommertsliiniveo osas, milleks korrutatakse taotleja poolt 2019. a tasutud tööjõumaksude summa taotleja 2019. a kommertsliiniveo käibe osakaaluga taotleja käibest;
  2) kõigi taotlejate punkti 1 alusel arvutatud tööjõumaksude summad kommertsliiniveo osas liidetakse ja saadud summa põhjal arvutatakse taotleja tööjõumaksude summa osakaal kogusummast;
  3) punkti 2 kohaselt saadud osakaalu alusel arvutatakse taotlejale eraldatava toetuse summa proportsionaalselt § 6 lõike 1 alusel kehtestatud toetuse rahastamise eelarvest, millest on maha arvatud lõike 3 alusel makstavad toetused.

  (3) Erandina lõikest 2 arvutatakse § 4 lõikes 5 nimetatud ettevõtja toetus, korrutades perioodil liiniloa alusel bussiga kommertsliini teenindamise algusajast 2020. a III kvartalis või hiljem kuni 31. detsembrini 2020. a taotleja tasutud tööjõumaksude summa kommertsliiniveo käibe osakaaluga taotleja käibest.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlusele 

§ 6.  Toetuse taotlemine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab toetuse rahastamise eelarve ja toetuse taotlemise tähtaja.

  (2) Toetuse saamine ja selle suurus selgub pärast taotluste esitamise tähtaega.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alustamisest ning taotlemise tähtaegadest annab EAS teada oma veebilehel ja e-teeninduses.

  (4) E-teenindus on EAS-i veebilehel asuv portaal, mille kaudu saab taotleja esitada EAS-ile nõutud dokumente.

  (5) Taotlus esitatakse EAS-ile e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

§ 7.  Nõuded taotlusele

  (1) Toetuse taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) taotleja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress, arveldusarve number;
  2) taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
  3) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta §-s 4 sätestatud nõuetele;
  4) kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris;
  5) kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2019. a seisuga, kui see ei ole kättesaadav avalikus registris ning kontserni kuuluva taotleja kinnitus, et kontsern ei ole raskustes 31. detsembri 2019. a seisuga.

  (2) Kui taotleja majandustegevus piirdub ühistranspordiseaduse § 4 lõikes 4 kohase liiniloa alusel bussiga kommertsliiniveo teostamisega, siis esitab ta taotluse juurde vastava kinnituse.

  (3) Kui taotleja tegeleb lisaks ühistranspordiseaduse § 4 lõikes 4 kohase liiniloa alusel bussiga kommertsliiniveo teostamisele ka muu majandustegevusega, esitab ta taotluse juurde enda kinnitatud liiniloa alusel bussiga kommertsliiniveo käibe andmed 2019. a ja 2020. a kohta kvartalite kaupa.

  (4) Kui taotleja on § 4 lõikes 5 nimetatud ettevõtja, esitab ta taotluse juurde andmed ühistranspordiseaduse § 4 lõikes 4 kohase liiniloa alusel bussiga teostatava kommertsliiniveo käibe kohta perioodil kommertsliiniveo teostamise alustamisest 2020. a III kvartalis kuni 31. detsembrini 2020. a kalendrikuude kaupa.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 8.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) taotluse registreerimisest;
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  3) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest;
  5) taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

  (2) Andmed taotlejate vastavuse kohta § 4 lõike 1 punktide 1–4 ja § 4 lõike 5 tingimustele esitab Transpordiamet menetlejale temalt nõude saamisel kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Taotluse esitamise ajaks loetakse kuupäev, millal taotleja taotluse e-teeninduses esitab.

  (4) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast. EAS võib taotluse menetlemise aega põhjendatud juhtudel pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (5) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

§ 9.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele ning taotleja ei kõrvalda puudusi § 8 lõikes 5 sätestatud tähtajal.

  (3) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb EAS ja toimetab selle taotlejale kätte e-teeninduse kaudu.

§ 10.  Toetuse maksmise tingimused

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Toetuse saaja ning EAS-i õigused ja kohustused 

§ 11.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada EAS-ilt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saajal on kohustus:
  1) esitada EAS-i nõudmisel informatsiooni ettenähtud viisil ja tähtajal;
  2) võimaldada EAS-il, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetusega seotud dokumentide üle;
  3) säilitada taotlusega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast toetuse väljamaksmist;
  4) teavitada viivitamatult kirjalikult EAS-i kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  5) maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja on esitanud toetuse taotlemisel ebaõiget teavet.

§ 12.  EAS-i õigused ja kohustused

  (1) EAS-il on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli;
  2) nõuda taotluses sisalduva kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja on esitanud taotluses ebaõiget teavet;
  4) pärast toetuse andmist teostada järelkontrolli taotleja riigiabi reeglite nõuetele vastavuse üle, kui see on asjakohane;
  5) saada Maksu- ja Tolliametist toetuse rahuldamise otsuse aluseks olnud andmeid;
  6) saada Transpordiametilt andmeid vastavalt § 8 lõikes 2 sätestatule.

  (2) EAS-il on kohustus:
  1) nõustada taotlejaid taotlusega seotud küsimustes;
  2) teha taotlusvorm ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) toetuse tagasinõudmisel sätestada vastavas otsuses tagasinõudmise aluse, tagasinõutav summa, otsuse täitmise tähtaeg ja muu otsusega seotud oluline teave;
  4) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente, välja arvatud, kui see on kättesaadav avalikest andmebaasidest;
  5) pärast rahuldamise otsust teha oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nimi, registrikood, toetusmeetme nimetus ning toetuse summa;
  6) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates toetuse andmisest.

§ 13.  Toetuse tagastamine

  (1) EAS võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetuse saaja on taotlemisel esitanud ebaõiget teavet või teave on jäetud esitamata;
  2) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse maksmisest. Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates. Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, võib EAS nõuda toetuse saajalt viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

  (3) Ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi korral nõuab toetuse andja toetuse tagasi koos intressiga vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

  (4) Toetuse andjal on õigus ebaseaduslik või väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda 10 aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json